Facebook

Number of Visitors

Thursday, May 19, 2016

DAILY NEWS ON 19-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.05.20161) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï JAf£ï £ÀA: PY30294027898   ZÉÃ¹ì £ÀA: 1PY5055ELEA027352 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgÀ£ÀÄß ¨ÁUÀ®PÉÆÃl gÉÆÃqÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ §¸ï ¸ÁÖ¥ï PÀqɬÄAzÀ ¤¸ÁgÀªÀÄrØ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¹zÀÞgÁªÉÄñÀégÀ ¤®AiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛ §¢ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢ü DPÁ±À vÀAzÉ ±ÁAvÀ¥Àà CªÀn ªÀAiÀiÁ 11 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ vÀ¯ÉUÉ ªÉÄʪÉÄÃ¯É C®è°è ¨Áj UÁAiÀÄ ¥Àr¹ £ÀAvÀgÀ gÀ¸ÉÛ §¢ EzÀÝ PÉ.E.© PÀA§PÉÌ ºÁ¬Ä¹ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄÄAeÁ£É 11:30 WÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, EzÀÄÝ, ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà ²æà UÀÄgÀtÚ vÀAzÉ F±ÀégÀ¥Àà ºÀÆUÁgÀ eÁw: »AzÀÆ, ªÀAiÀiÁ : 48, GzÉÆåÃUÀ: ªÁå¥ÁgÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §¸ÀªÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ PÀAmÉÊ£Àgï UÁrAiÀÄ ZÁ®PÀ£ÁzÀ: AiÀıÀªÀAvÀ vÀA: Q¸À£À PÁ¼ÀÄAUÉ ¸Á|| ¸ÉÆãÁj vÁ|| ¹£Àßgï f|| £Á²PÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ PÀAmÉÊ£Àgï UÁrAiÀÄ £ÀA: JA.JZï:15/¹.PÉ:4038 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß eÉêÀÇgÀ PÀqɬÄAzÁ gÀhļÀQ PÀqÉUÉ  Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÁ eÉêÀÇgÀ PÀqÉUÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: JA.JZï:13/ J.f:3881 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: ¥ÀæPÁ±À vÀA: vÀÄPÁgÁªÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 25 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr EªÀ¤UÉ JzÀÄj¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ - vÀ¯ÉUÉ §®ªÁzÀ ¥ÉmÁÖV vÀ¯É MqÉzÀÄ M¼ÀV£À ªÉÄzÀļÀÄ ºÉÆgÀUÉ §A¢ÝzÀÄÝ, C®èzÉ §®UÁ® ªÉƼÀPÁ®zÀ ºÀwÛgÀ, §®UÁ°£À »rPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®ÄªÀÅ ªÀÄÄjzÀÄ eÁUÁzÀ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁۣɠ F §UÉÎ vÀÄPÁgÁªÀÄ vÀA: gÁªÀd¥Áà ©gÁzÁgÀ ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 103/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ ¹zÀÝ¥Àà vÀA §¸À¥Àà UÀqÀV ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á|| ZÉÆüÀZÀUÀÄqÀØ vÁ|| ¨ÁzÁ«Ä ºÁ||ªÀ|| ¤qÀUÀÄA¢ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 450/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «PÁ¸ï.¦.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 149/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ 11.15 UÀAmÉUÉ 1) ®PÀëöät AiÀĪÀÄ£À¥Àà ZËzsÀj, ªÀAiÀiÁ: 24 ªÀµÀð,2) ±ÉÃR¥Àà UÀÄgÀ¥Àà ¥Á¸Àð£À½î, 3) CuÁÚgÁAiÀÄ ªÀÄ®è¥ÀàUËqÀ ©gÁzÁgÀ ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á: PÀ£ÉÆß½î, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/-gÀÆ. PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ J£ÀÄߪÀ N.¹. dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ, dÆeÁlªÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 940/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L PÁ¸ÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.158/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
               ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £À¹ÃªÀiÁ UÀA|| UÀ¥ÀÆgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| qÉƪÀÄ£Á¼À F DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ N¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 610/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw f.f ©gÁzÁgÀ ªÀÄ»¼Á J.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 172/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 02.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÀÄ «Ä£ÁQë UÀAqÀ CgÀ«AzÀ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á|| UÉÆÃgÀ£Á¼À EªÀ¼ÀÆ gÀÆÃV UÁæªÀÄzÀ dnÖAUÀgÁAiÀÄ£À zÉêÀ¸ÁÜPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà CvÀÛ ¸ÀA¨sÀA¢PÀgÀ HgÀÄUÀ½UÉ ºÉÆUÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ±À²PÀ¯Á UÀA ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| vÉ£Àß½î EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ 09.00 jAzÀ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ ¹zÀÝ¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á°£À d«ÄãÀÄ ¸ÀªÉÃð £ÀA: 40 gÀ°è MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV UÀ§¸ÁªÀ¼ÀV UÁæ«ÄÃt ¨ÁåAQ£À°è 1,00,000/- gÀÆ ¸Á® ªÀÄvÀÄÛ HgÀ d£ÀjAzÀ 5-6 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÊUÀqÀ ¸Á® ªÀiÁr d«Ää£À°è ¨Á¼É ¨É¼É ¨É¼ÉzÀÄ 8 ¨ÉÆÃgÀªÉ®èUÀ¼À£ÀÄß ºÁQ¹zÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉà ¨ÉÆÃgÀªÉ®èUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ ¤ÃgÀÄ ©Ã¼ÀzÉà d«Ää£À°è ¨É¼ÉzÀ ¨Á¼É ¥sÀ¸À®Ä MtV ºÉÆÃVzÀÝjAzÀ ªÀiÁrzÀ ¸Á® ºÉÃUÉ wÃj¸ÀĪÀzÀÄ CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß d«ÄäzÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà §¸À¥Àà £ÀUÀ£ÀÆgÀ.  ¸Á: ºÀAZÀ£Á¼À, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.