Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 18, 2016

DAILY NEWS ON 18-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016

1) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 109/2016 PÀ®A. 78(3) PɦDåPïÖ

      ¢£ÁAPÀ: 17/05/16 gÀAzÀÄ 16-30 WÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  ¸ÀĨsÁ¸À vÀA/ ®PÀëöät UÁrªÀqÀØgÀ ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀ ¤A§gÀV vÁ:EAr. EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N. ¹ dÆeÁlzÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîªÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. MlÄÖ d¥ÁÛzÀ ºÀt. 3670/-gÀÆUÀ¼ÀÄ. F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ,  J¸ï. ¦. ²AV, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ  zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀtÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 18/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 15/05/2016 gÀAzÀÄ 16:00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA ªÀÄÆqÉè¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á|| UÀt  FvÀ£ÀÄ UÀt vÁAqÁzÀ ¨ÁdÄ PÀȵÁÚ £À¢AiÀÄ°è «ÄãÀÄ »rAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ MªÉÄä¯É ©gÀÄUÁ½ ¸ÀªÉÄÃvÀ ªÀÄ¼É §A¢zÀÄÝ D PÁ®PÉÌ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£À §ÄnÖAiÀÄÄ ªÀÄÄUÀÄa ©zÀÄÝ CzÀgÀ°èAiÀÄ ¥ÀÄgÀ±ÀÄgÁªÀÄ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ªÀÄÆqÉè¥Àà vÀA ZÀAzÀæ¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ-60 ªÀµÀð ¸Á|| UÀt vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 10/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 17/05/16 gÀAzÀÄ 16-30 WÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀAzÉ zÉêÉAzÀæ¥Àà G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄvÀÄÛ ¥Áæ¥ÀAaPÀ CqÀZÀuÉUÁV ªÀiÁrPÉÆAqÀ ¸Á® wÃj¸À¯ÁUÀzÉ CzÉà «µÀAiÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ dAwUÉ ²ÃgɬÄAzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è. ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ¤Ã®ªÀÄä UÀA, £ÁªÀÄzÉêÀ G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð eÁw-»AzÀÆ G¥ÁàgÀ GzÉÆåÃUÀ- ªÀÄ£ÉPÉ®¸Á ¸Á|| PÉÆqÁUÁ£ÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.05.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ