Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 17, 2016

DAILY NEWS ON 17-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 17.05.20161) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 105/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 16.05.2016 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-¹zÀÝ¥Àà vÀA. dPÀÌ¥Àà eÁ§UÉÆAqÉ ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á|| gÉêÀvÀUÁAªÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï EAfãÀ £ÀA: PÉJ-28/nJ-5717 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ¨Á¼À¥Àà vÀA. PÀ®è¥Àà ªÀiÁ±Áå¼À @ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ PÀqɬÄAzÀ gÉêÀvÀUÁAªÀ PÀqÉUÉ PÉãÁ® gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ zÁjAiÀÄ°è azÁ£ÀAzÀ vÀA. ZÀAzÁæªÀÄ vÉð EªÀgÀ ºÉÆ®zÀ ºÀwÛgÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï EAfãÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 EzÀÝ PÉãÁ®zÀ°è mÁæöåPÀÖgï EAfãÀ ¥À°Ö ªÀiÁr PÉqÀ« vÁ£ÀÄ mÁæöåPÀÖgï EAfãÀ PɼÀUÉ ¹PÀÄÌ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw UÀA. ¹zÀÝ¥Àà eÁ§UÉÆAqÉ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ UÁtÂUÉÃgÀ, GzÉÆåÃUÀ-ªÀÄ£É PÉ®¸À, ¸Á:gÉêÀvÀUÁAªÀ vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 16.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.