Facebook

Number of Visitors

Monday, May 16, 2016

DAILY NEWS ON 16-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 16.05.20161) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 145/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 15.05.2016 gÀAzÀÄ 12.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ UɼÉAiÀÄ C¥Áà¸Á§ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð ¸Á|| PÉÆÃgÀºÀ½î FvÀ£ÀÄ ¹AzÀV ¸À«ÄÃ¥À EgÀĪÀ qÁ°àãï zÁ¨ÁzÀ ºÀwÛgÀ MAzÁPÀ ªÀiÁqÀ®Ä gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è  ºÉÆgÀmÁUÀ ¹AzÀV  PÀqɬÄAzÀ  JªÀiï.JZï. ¥Á¹AUï EgÀĪÀ  ©½ §tÚ  ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸Á̦AiÉÆà ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß  Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ¢AzÀ  £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ  MAzÁPÀ ªÀiÁqÀ®Ä qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è ºÉÆgÀl C¥Áà¸Á§ vÀAzÉ §¸ÀtÚ ©gÁzÁgÀ EªÀ¤UÉ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr  vÀ¯ÉAiÀÄ »A§¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ JqÀUÁ® ªÉÆtPÁ°UÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ ¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÉÆÃVzÀÄÝ WÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C¥ÀWÁvÀzÀ°è DzÀ WÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ½AzÀ ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 15-5-2016 gÀAzÀÄ  ªÀÄzsÁå£Àí 2;30  UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁۣɠ CAvÁ  ¦gÁå¢AiÀÄ°è ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æà gÀªÉÄñÀ. ©üêÀıÁå zsÉÆüÀ¥ÀàUÉƼÀ. ¸Á:»PÀÌtUÀÄwÛ ºÁ||ªÀ||PÉÆÃgÀ½î vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 156/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 15.05.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ ¥ÀªÀ£À vÀA|| PÀ¯Áåt gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ 21 ªÀµÀð ¸Á|| «ÄAZÀ£Á¼À ತಾAqÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 6 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ «ÄAZÀ£Á¼À vÁAqÉ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉáÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄðAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¨Émï PÀnÖ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 71,620/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà Dgï.« ¸ÁªÀ¼ÀV ¦.L r¹© «±ÉõÀ WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 104/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 15.05.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ 1] £ÁUÀ¥Àà vÀA. ©üêÀıÁå ºÀÄ£ÀÆßgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 11 d£ÀgÀÄ ¸Á|| J®ègÀÆ eÉêÀÇgÀ, ¯ÉÆÃtÂ, ZÀqÀZÀt UÁæªÀÄzÀªÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ §gÀqÉÆî UÁæªÀÄzÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀA. ²ªÀtÚ PÀÄA¨ÁgÀ EªÀgÀ ¤A¨É VqÀzÀ ºÉÆ®zÀ°èAiÀÄ ¨ÁA¢UÉ EgÀĪÀ ¨É«£À VqÀzÀ PɼÀUÉ PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl dÆeÁl DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 63,480/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. ¦ ²AV, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 102/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 15.05.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ 11) ±ÀgÀtÄ vÀA ¸Á§tÚ ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á|| PÀªÀÄzÁ¼À ¥Áèmï  2) §¸À¥Àà vÀA ¸ÀzÀ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á|| vÉ®V  3) ªÀÄAdÄ£ÁvÀ vÀ gÉêÀuÉ¥Àà PÀÄj ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀ 4) ºÀĸÉãÀ¸Á§ vÀA PÁ²ªÀĸÁ§ PÉÆïÁgÀ ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð ¸Á|| PÀªÀÄzÁ¼À ¥Áèmï  5) gÀ¦üÃPÀ vÀA gÀeÁPï ZÀ¥ÀàgÀ§AzÀ ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á|| PÀªÀÄzÁ¼À ¥Áèmï F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3,200/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| «PÁ¸ï. ¦. ®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ) ¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 68/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 06.10.2015 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ²æñÉÊ® vÀA: ªÀÄ®PÀ¥Àà §qÀa ªÀAiÀiÁ-41 ªÀµÀð, G-PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì qÉæöʪÀgÀ ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀÆjUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ PÀ¯ÁªÀw UÀA: ²æñÉÊ® §qÀa ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð, G-ªÀÄ£ÉUÉ®¸À, ¸Á: gÁA¥ÀÆgÀ, vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.05.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.