Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 15, 2016

DAILY NEWS ON 15-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 15.05.20161) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2016 PÀ®A. 279. 337. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄ®PÀ¥Àà vÀA. PÀ®è¥Àà D¼ÀÆgÀ @ ¤ªÀgÀV. ¸Á|| ¸Á¯ÉÆÃlV F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: PÉJ:28/E.eÉ:1373 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß, EAr gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï PÀqɬÄAzÁ EAr PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ, JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÁ CAzÀgÉ EAr PÀqɬÄAzÁ EAr gÉïÉé ¸ÉÖõÀ£ï PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/eÉ:0202 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¸ÉÊqï »rzÀÄ ºÉÆgÀnzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À CtÚ£ÁzÀ ªÀÄÈvÀ gÁeÉÃAzÀæ vÀA. ªÀiÁgÀÄw ¸ÀAUÀªÀiï @ ¸ÀªÀÄUÁgÀ. ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ vÁ|| EAr. FvÀ£À ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïPÉÌ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr, ¸ÀzÀj gÁeÉÃAzÀæ EªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄRPÉÌ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÁ£ÀÆ ¸ÀºÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹PÉÆAqÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸ÀAfêÀ vÀA ªÀiÁgÀÄw ¸ÀAUÀªÀiï @ ¸ÀªÀÄUÁgÀ. ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð ¸Á: ¨sÀvÀUÀÄtQ vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 06/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
             ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ 1) ¹zÁæªÀÄ¥Àà vÀA ²ªÀgÁAiÀÄ ¨Á§£ÀUËqÀgÀ ªÀAiÀiÁ-54 ªÀµÀð 2) C¥Áà¸ÁºÉç vÀA ªÀÄÄzÀÄPÀ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð 3) §¸ÀªÀgÁd vÀA ªÀĺÁAvÀ¥Àà CAUÀr ªÀAiÀiÁ-56 ªÀµÀð 4) ²ªÀ¥ÀÄvÀæ¥Àà vÀA AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà PÉÆîPÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð 5) C±ÉÆÃPÀ vÀA ZÀAzÀæ¥Àà ¥ÀvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| J®ègÀÆ D®ªÀÄnÖ r.J¸ï F DgÉÆævÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw E®èzÉ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ CA§ÄªÀ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 21,110/-gÀÆUÀ¼ÀÄ, 3- ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 3-ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ïUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ||¦|| ²æêÀÄw J¸ï.r.PÉÆïÁígÀ  ªÀÄ.¦.J¸ï.L D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ D®ªÀÄnÖ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2016 PÀ®A. 15 (J). 32 (3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ £ÁUÀ¥Àà ¥ÀgÀªÀÄtÚ PÀAnUÉÆAqÀ, ªÀAiÀiÁ: 38 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀmÉ, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 146=00 QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ. ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¸Á: ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 142/2016 PÀ®A. 15 (J). 32 (3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ UÁ½, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀmÉ, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ vÀ£Àß ºÉÆÃmÉ®zÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 247=00 QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À;vÀ: ²æà «í. JZï. ºÀvÀÛ½î JZï.¹. 944 ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2016 PÀ®A. 15 (J). 32 (3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ¥ÁæuÉñÀ §¸ÀªÀgÁd ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ: 21 ªÀµÀð, ¸Á: ZÁAzÀPÀªÀmÉ, vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ ªÀÄÄAzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄ®Ä ¸ÀܼÁªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆlÄÖ CªÀjUÉ UÁè¸ÀÄ ºÁUÀÆ wArUÀ¼À£ÀÄß ¥ÀÆgÉʹzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 122=00 QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ. ²æà DAiÀiï. JªÀiï. ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L (PÁ¸ÀÄ) ¸Á: ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.