Facebook

Number of Visitors

Saturday, May 14, 2016

DAILY NEWS ON 14-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 14.05.2016


1) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¯Áj £ÀA: Dgï.eÉ: 19/f©: 4557 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ºÀvÉÆÃn PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ wqÀUÀÄA¢ UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀÆßgÀ PÁæ¸À ºÀwÛgÀ PÀ£ÀÆßgÀ PÀqɬÄAzÁ ¸ÀÆÌn £ÀA: PÉJ: 28/Ef: 0066 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV J£ï.JZï: 13 gÀ¸ÉÛ PÁæ¸À ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¸ÀÆÌnUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ¸ÀÆÌn ªÉÄÃ¯É EzÀÝ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ¸ÀA§A¢PÀ C§ÄÝ®UÀ¥ÁgÀ vÀA: ªÀĺÀäzÀGªÀÄgÀ ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁ¥ÀgÉÆÃeÁ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ¯Áj UÁ° ºÁAiÀÄÄÝ ¨Áj ¥ÉmÁÖV vÀ¯ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ªÉÄzÀļÀÄ, ªÀiËA¸À ºÉÆgÀUÉ §AzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà wÃjPÉÆArzÀÄÝ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£ÀÄ ¯Áj ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà «ÄÃgÀªÀĺÀäzÀ CAiÀiÁd vÀA: ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁå gÉÆÃeɪÁ¯É eÁw ªÀÄĹèA ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¸ÀPÁ¥ÀgÉÆÃeÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2016 PÀ®A. 363 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 12 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.04.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀgÉV£À £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è C¤Ã® vÀAzÉ qsÁPÀÄ £ÁAiÀÄPÀ eÁåw ®A¨ÁtÂ, ¸Á: C¯Áè¥ÀÆgÀ vÁAqÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ºÉtÄÚªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV E®è ¸À®èzÀÝ£ÀÄß ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁr PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 76/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ 14.45 UÀAmÉUÉ zÉêÉUËqÀ §¸À£ÀUËqÀ C¹Ì. E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ J®ègÀÆ ¸Á: C¹Ì F DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆr ¢£ÁAPÀ 13-5-2016 gÀAzÀÄ 14:15 UÀAmÉUÉ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ C¹Ì UÁæªÀÄzÀ ºÀ£ÀĪÀiÁ£À zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3000/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.J£ïPÀtªÉÄñÀégÀ ¦J¸ïL. PÀ®PÉÃj ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 85/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ¸ÀÄgÉñÀ. vÀAzÉ ªÀÄ®è¥Àà. QtV ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî 2] ¸ÁvÀ°AUÀ¥Àà. ªÉÄÃwæ ¸Á||zÀÄzÀ¤ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¨ÁA¨É C£ÀÄߪÀ N.¹.dÆeÁlzÀ ªÀÄlPÁ £ÀA§gÀÄUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀî®Ä DgÉÆæ C.£ÀA. 2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ºÉýzÀAvÉ DgÉÆæ C.£ÀA. 1 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è N.¹ £ÀA§gÀ dÆeÁlUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛ£É D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 350/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.©.ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 10/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-¸ÀAvÉÆõÀ. gÉÃRÄ. ZÀªÁít. ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®WÁt vÁAqÁ vÁ: § ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÄ PÀÆr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÉƯÁígÀ¢AzÀ ªÀÄ®WÁt PÀqÉUÉ ºÉÆgÀmÁUÀ MªÉÄäÃ¯É ªÀÄ¼É UÁ½ eÉÆÃgÁV §A¢zÀÝjAzÀ CªÀgÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ PÉƯÁígÀzÀ ²æñÉÊ® ªÀÄļÀªÁqÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ G¼ÁîUÀrØ E¯ÁjAiÀÄ°è. ªÀÄ¼É ZÁnUÉ ¤AvÁUÀ ¥ÀÈPÀÈw «PÉÆÃ¥À¢AzÀ CPÀ¸ÁävÁV MªÉÄäÃ¯É ¹r®Ä §AzÀÄ ªÉÄÊvÀ-¸ÀAvÉÆõÀ. ZÀªÁít. FvÀ¤UÉ §r¢zÀÝjAzÀ CªÀ£À JzÉ, ºÉÆmÉÖ, PÀÄwÛUÉ, ªÀÄÆVUÉ ªÀUÉÊgÉ PÀqÉUÉ d¼À §rzÀÄ UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ C®èzÉà ªÀgÀ¢zÁgÀ¤UÀÆ PÀÆqÁ §®UÀqÉ ¥ÀPÀÌrUÉ d¼À §rzÀÄ UÁAiÀĪÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè  CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀAvÉÆõÀ. vÀAzÉ «oÀ×®. ²gÉÆüÀ. ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄ®WÁt. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 18/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ 03.00 UÀAmɬÄAzÀ 06.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ w¥ÀàtÚ vÀAzÉ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 47 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄAZÀUÀ£ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ ºÉÆÃzÀ ªÀµÀð PÀAZÀUÀ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ gÁªÀÄgÁªï zÉñÀªÀÄÄR, ¤AUÀ¥Àà ªÀÄ®UËqÀgÀ, ¸ÀAUÀªÀiÁäf zÉñÀªÀÄÄR, AiÀĪÀÄ£À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ, ºÁUÀÆ PÉAZÀ¥Àà ®PÀÌtÚªÀgÀ EªÀgÀÄUÀ¼À MlÄÖ 17 JPÀgÉ d«Ä£À£ÀÄß 1,55,000-00 gÀÆ UÀ½UÉ MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ªÀÄnÖUÉ ¯ÁªÀt ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀzÀj d«Ä£ÀÄUÀ¼À°è vÉÆUÀj, eÉÆüÀ, FgÀĽî, ±ÉÃAUÁ ¨ÉÃ¼É §wÛzÀÄÝ. ¸ÀPÁ®PÉÌ ªÀÄ¼É DUÀzÀÝjAzÀ, PÀȵÀÚ £À¢AiÀÄ ¤ÃgÀÄ §wÛzÀÝÝjAzÀ ¨É¼É ªÀtV, gÉÆÃUÀ ©zÀÄÝ ¦ÃPÀÄ §gÀ¯ÁgÀzÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄA¢£À ¸À® ºÉÆ®UÀ¼À£ÀÄß ¯ÁªÀt ºÁQPÉƼÀî®Ä ºÀt E®èzÀÝjAzÀ ¸ÀA¸ÁgÀ ºÉÃUÉ ¸ÁV¸ÀĪÀÅzÀÄ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁ£ÀÄ ¯ÁªÀt ºÁQPÉÆAqÀ d«Ä£ÀzÀ°èAiÀÄ §¤ß VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ DVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À  ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ®QëA¨Á¬Ä UÀAqÀ w¥ÀàtÚ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÄ ªÀiÁzÀgÀ GzÉÆåÃUÀ ºÉÆ®ªÀÄ£É UÉ®¸À ¸Á: PÀÄAZÀUÀ£ÀÆgÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.