Facebook

Number of Visitors

Friday, May 13, 2016

DAILY NEWS ON 13-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.05.2016

1) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 11.05.2016 gÀAzÀÄ 23.45 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ L¸ÀgÀ UÀÆqÀì UÁr £ÀA JªÀiï.JZï 20/¹n-6573 £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀævÁ¥À vÀA|| wæA§Pï ¥ÀgÀeÁ£É ªÀAiÀiÁ|| 46 ªÀµÀð ¸Á|| PÁ¯Á¥ÀÆj vÁ|| ²gÀÆgÀ f|| ©ÃqÀ ªÀĺÁgÁµÁÖç gÁdå EvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ L¸ÀgÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ ºÀvÉÆÃn PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ ¸ÉƯÁè¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠣ÀqɬĹPÉÆAqÀ ºÉÆgÀl ¯Áj £ÀA n.J£ï 30/AiÀÄÄ-5099 £ÉzÀÝPÉÌ »AzÀÄUÀqÉ rQÌ ºÉÆqɹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR°¹zÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ 12/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 01.45 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ J. ±ÀQÛªÉî vÀA|| CwÛPËAqÀgÀ eÁåw|| »AzÀÄ ªÀAiÀiÁ|| 31 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| ZÁ®PÀ ¸Á|| PÀtPÀa¥À½AiÀÄA ªÉÊPÀÄAqÀªÀÄ ¥ÉƸÀÖ vÁ|| ¸ÀAUÀVÃj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 11.05.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÄvÀÛ¥Àà  vÀA: gÁªÀÅd¥Àà ªÀÄzÀj ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-28-¹-2981 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ªÀÄzÀjAiÀĪÀgÀ Rr ªÀIJãÀ PÀqɬÄAzÀ D®PÉÆ¥ÀàgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢¬ÄAzÀ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ  vÀªÀÄä §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ «ÃgÀÄ¥ÁPÀë¥Àà UÀÄqÀ¢¤ß ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ JzÀÄj¤AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀ  C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ UÀÄgÀÄgÁd vÀAzÉ «gÀÄ¥ÁPÀë¥Àà UÀÄqÀ¢¤ß ªÀAiÀiÁ-21 ªÀµÀð ¸Á: PÉÆqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2016 PÀ®A. 323. 324. 504 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (L)(JPïì) J¸ï¹ / J¸ïn PÁAiÉÄÝ.
        ¢£ÁAPÀ: 11.05.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ 1] «oÀ×®. ±ÁAvÀ¥Àà. PÀÄA¨ÁgÀ 2] ²æñÉÊ®. ±ÁAvÀ¥Àà. PÀÄA¨ÁgÀ 3] ªÀÄ®è¥Àà. ±ÁAvÀ¥Àà. PÀÄA¨ÁgÀ 4] gÁdÄ ªÀqÀØgÀ. ¸Á: J®ègÀÆ PÉƯÁígÀ F DgÉÆævÀgÀ°è DgÉÆæ C.£ÀA-2 £ÉÃzÀªÀ£ÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV SÁ¸ÀV d£ÀgÀÄ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉÆ®zÀ°è ºÁ¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ ¥ÉÊ¥ï ¯ÉʤUÉ £À¼ÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆArzÀÝ£ÀÄß £ÉÆÃr ¤ÃªÀÅ ¥ÀAZÁAiÀÄwAiÀÄ ¥ÉÊ¥ï ¯ÉʤUÉ £À¼ÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑPÉÆArj CAvÁ ¦üAiÀiÁ𢠺ÁUÀÆ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr ¨Á¸À̼À ¨ÉÊzÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ D §UÉÎ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄÄ DvÀ£À CtÚ£ÁzÀ DgÉÆæ C.£ÀA-1 £ÉÃzÀªÀ¤UÉ ¤ªÀÄä vÀªÀÄä¤UÉ §Ä¢Ý ºÉüÀÄ £ÀªÀÄä PÀÆqÀ vÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝ£É CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV PÉƯÁígÀzÀ°è F ºÉÆ°ªÀiÁzÀgÀzÀÄ ¸ÉÆPÀÄÌ §ºÀ¼À DUÉÃzÀ ªÀÄPÀ̼ÀÄ £ÀªÀÄUÉ §Ä¢Ý ºÉüÁPÀ §gÀvÁgÀ CAvÁ eÁw JwÛ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÉʬÄAzÀ ªÀ PÉÊ ªÀÄÄ¶× ªÀiÁr ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ JqÀ PÀ¥Á¼ÀPÉÌ, JqÀQ«UÉ, JqÀ¨sÀÄdPÉÌ ªÀÄvÀÄÛ ¨É¤ßUÉ ºÉÆqÉzÀÄ ¥ÉlÄÖ M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¹AzsÀÆgÀ @ ®PÀëöät. vÀAzÉ §¸À°AUÀ¥Àà. ¨Áå¯Áå¼À. ¸Á; PÉƯÁígÀ AiÀÄÄ,PÉ,¦ PÁæ¸À, vÁ: § ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 161/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ RƨÁ vÀAzÉ ªÁ®Ä gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: EAr DgÀ J¸ï ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁl EAr gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£ÀzÀ ªÀĹâºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4465/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: ¹ © aPÉÆÌÃr ¦ J¸ï L[ PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


5) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.149/2016 PÀ®A.34. 38 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ §¸ÀªÀgÁd vÀA|| «zsÁåzsÀgÀ CgÀ¼ÉñÀégÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£Àì ¥ÀqÉAiÀÄzÉà ¸ÀgÀPÁj ±ÉgÉ N®Ø mÁªÀíjãï (N.n)   PÀA¥À¤AiÀÄ 34 «¹Ì qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ §gÀÄ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2074=00 QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ©.JA ¥Ánî ¦.J¸ï.L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ 17.50 UÀAmÉUÉ ¤AUÀ£ÀUËqÀ vÀA|| UÉÆî£ÀUËqÀ ¥Ánî,  ¸Á|| ªÀÄĤñÀégÀPÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqÉ ¥ÉmÉÆæ¯ï ¥ÀA¥ï ¥ÀPÀÌzÀ°è EgÀĪÀ ZÉÊvÀ£Àå zÁ¨ÁzÀ°è  ¸ÀgÀPÁgÀzÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ E®èzÉ ¸ÀgÁ¬ÄAiÀÄ£ÀÄß C£À¢ÃPÀÈvÀªÁV ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2238=00 QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á.¦.PÀnÖªÀĤ  ¦J¸ïL r¹© «±ÉõÀ ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


7) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ 09.10 UÀAmÉUÉ ªÀÄ®è¥Àà vÀA: §¸À¥Àà UÀt  ªÀAiÀiÁ- 60 ªÀµÀð ¸Á|| PÉÆtÆÚgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ  qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ mÉmÁæ¥ÁåPï UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2091=00 QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦AiÀiÁ𢠲æà ¹.©. ¨ÁUÉêÁr. ¦.J¸ï.L vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


8) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 99/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ £ÁUÀªÀÄä UÀA; ªÀÄrªÁ¼ÀAiÀÄå »gÉêÀÄoÀ   ªÀAiÀiÁ- 80 ªÀµÀð ¸Á|| PÉÆtÆÚgÀ F DgÉÆævÀ¼ÀÄ vÀ£Àß  ºÀwÛgÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üPÀÈvÀªÁV ¯ÉʸÀ£ïì ªÀUÉÊgÉ E®èzÉ ªÀÄzÀåzÀ  qÀ©âUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀÄzsÀåzÀ mÉmÁæ¥ÁåPï UÀ¼À£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ MlÄÖ 2578=00 QªÀÄäwÛ£À ¸ÀévÀÄÛUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦AiÀiÁ𢠲æà ¹.©. ¨ÁUÉêÁr. ¦.J¸ï.L vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 100/2016 PÀ®A. 363 (J) L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 07.05.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 1.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÁzÀ gÁdPÀĪÀiÁgÀ vÀA/ zÀvÁÛvÉæÃAiÀÄ ªÁ°PÁgÀ ¸Á :zÀ¸ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ zsÁ£ÉñÀéj vÀA/ vÀļÀ¹zsÁ¸À ¥Ánî ªÀAiÀiÁ-15 ªÀµÀð ¸Á :zÀ¸ÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À ¨Á®Q EgÀĪÀ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ½UÉ ¥ÀĸÀįÁ¬Ä¹ §®ªÀAvÀªÁV AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ vÀļÀ¹zsÁ¸À vÀA/ ¸ÀħâgÁªÀ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð ¸Á:zÀ¸ÀÆgÀ, vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

10) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 160/2016 PÀ®A. ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4,4[1J] gÀ ºÉƸÀªÀÄgÀ¼ÀÄ ¤Ãw 2011CzÁåAiÀÄ 31 Dgï.(13)ªÀÄvÀÄÛ379 L ¦ ¹.
           ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ 09.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1] CdÄð£À £ÉÆêÉÇà ªÀÄ»AzÁæ PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgÀ EAfãÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA: PÉ J:28: n ¹ :1188 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÁæ°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè 2] eÁ£ï rj PÀA¥À¤AiÀÄ mÁåPÀÖgï EAfãÀ ¥Á¹AUÀ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè CzÀgÀ ZÉ¹ì £ÀA:1PY5050EKEA008154 EAfãÀ £ÀA: PY3029TP11816 ªÀÄvÀÄÛ CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÁæ° £ÀA: PÉ J:28: n J:9688. £ÉzÀÝgÀ ZÁ®PÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ°PÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°Ã CxÀªÁ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉà «ÄÃgÀV UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛÃgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAzÀ vÀªÀÄä vÀªÀÄä mÁåPÀÖgÀÄUÀ¼À mÁæ°UÀ¼À°è »ÃUÉ MlÄÖ 2 ¨Áæ¸À C Q 4000 gÀÆUÀ¼À ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ: ¹ © aPÉÆÌÃr ¦ J¸ï L[ PÁ¸ÀÄ] EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

11) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.124/2016 PÀ®A: ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉtÄÚ PÀƸÀÄ PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ gÉÃtÄPÁ @ ¸Á«wæ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß vÀªÀgÀÆgÀÄ £ÁUÀ¨ÉãÁ¼À¢AzÀ vÀ£Àß vÀAzÉ-vÁ¬ÄAiÀĪÀjUÉ £Á®vÀªÁqÀ UÁæªÀÄPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý vÀ£Àß MAzÀÄ ªÀµÀðzÀ ºÉtÄÚ PÀƸÀ£ÀÄß PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ®PÀëöät vÀA¢ ºÀtªÀÄ¥Àà M¼ÀPÀ®¢¤ß¸Á:£ÁUÀgÀ¨ÉlÖ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.