Facebook

Number of Visitors

Thursday, May 12, 2016

DAILY NEWS ON 12-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 12.05.20161) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 67/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 11.05.2016 ªÀÄÄAeÁ£É 11.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ UÀÆqÀì lAlA ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ-28-¹-2120 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÉÄÊvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À @ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀAzÉ ªÀiÁgÀÄw dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ; 35 ªÀµÀð ¸Á; PÀ®§ÄgÀV ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀ£ÀPÀzÁ¸À §qÁªÀuÉ  vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß wPÉÆÃmÁ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄjUÉ §gÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ PÉÆæÃdgÀ fÃ¥À £ÀA PÉJ-08-JªÀiï -1284 £ÉÃzÀÝPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ CzÀgÀ°è PÀĽvÀ ¦ügÁå¢, UÀÄtzsÀgÀ PÀAa£ÀPÉÆmÉ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÁ£ÀÄ ºÉÆmÉÖUÉ, ªÀÄvÀÄÛ JgÀqÀÄ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è CzÀgÀ G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ EAzÀÄ  17.25 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ zÀvÀÄÛ vÀAzÉ ±ÀAPÀgÀ ¥Ánî ¸Á|| PÀ¯ïºÀAUÀgÀUÁ vÁ;f; PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.05.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 93/2016 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 01.04.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À CtÚ ²æñÉÊ® vÀA:±ÀAPÉæ¥Àà  ªÀÄzÀgÀRAr ªÀAiÀiÁ; 27 ªÀµÀð ¸Á:ºÀtªÀĸÁUÀgÀ EvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ zÀħð®¤zÀÄÝ, ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆzÀªÀ£ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ CªÀ¤UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀgÀ¢ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ªÀĺÁAvÉñÀ vÀA:±ÀAPÉæ¥Àà  ªÀÄzÀgÀRAr ¸Á:ºÀtªÀĸÁUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.05.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.