Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 10, 2016

DAILY NEWS ON 10-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.05.2016


1) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 86/2016 PÀ®A. 143, 147, 448, 323, 324, 354, 504, 506 ¸À»vÀ 149 L¦¹  ªÀÄvÀÄÛ 3[1], [10] J¸ï.¹. J¸ï.n  ¦.J PÁAiÉÄÝ 1989
          ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1) ²æêÀÄAvÀ vÀA/ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà ªÁ°PÁgÀ 2) UÀAUÀªÀé UÀA/ ²æêÀÄAvÀ ªÁ°PÁgÀ 3) ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA/ ²æêÀÄAvÀ ªÁ°PÁgÀ 4) ®PÀëöät vÀA/ ²æêÀÄAvÀ ªÁ°PÁgÀ 5) gÁdÄ ZËgÀV ¸Á|| J®ègÀÆ ºÀªÀiÁ® PÁ®¤ F DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CvÉÛUÉ ªÀÄ£É SÁ° ªÀiÁqÀÄ CAvÁ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ CvÉÛAiÀÄÄ «µÀ ¸Éë¹ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀPÉÌ DgÉÆævÀgÀ ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄÄ ¦gÁå¢ PÉÆnÖzÀÝgÀ ¹lÄÖ »rzÀÄ J®è DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀgÁV §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è CwPÀæªÀÄ ¥ÀæªÉñÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄÄ zÀ°vÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ  ºÉƯÉAiÀiÁ ¸Àƽ ªÀÄPÀ̼Áå CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ  eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁr ¸ÁQëzsÁgÀ½UÉ PÀnÖUɬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ CªÀ½UÉ CªÀªÀiÁ£À ¥Àr¸ÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ CªÀ¼ÀÄ vÉÆlÄÖPÉÆArzÀÝ £ÉÊn »rzÀÄ dUÁÎr PÁ°¤AzÀ MzÀÄÝ M¼À£ÉÆêÀÅ ¥Àr¹ dUÀ¼Á ©r¸À®Ä §AzÀ ¦gÁå¢UÀÆ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ M¼À£ÉÆêÀÅ ¥Àr¹ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ  §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²æà gÀ« vÀA/ C«ÄãÀ¥Àà PÀnÖêÀĤ   ¸Á|| ºÀªÀiÁ® PÁ®¤  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 72/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 08.05.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ UÁrAiÀÄ£ÀÄß Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄ ªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ vÀA: ªÀiÁgÀÄw AiÀiÁzÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ|| 45 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀngÀĪÀ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: A.JZï:13/©.r:2389 £ÉÃzÀÝPÉÌ »A¢¤AzÁ ºÁ¬Ä¹ rQÌ ºÉÆqɹzÀÝjAzÁ ²ªÁ£ÀAzÀ AiÀiÁzÀªÁqÀ¤UÉ -  ºÀuÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, JgÀqÀÄ PÉÊUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉmÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ JgÀqÀÄ PÁ®ÄUÀ¼ÀÄ vÉÆqÉAiÀÄ°è, ªÉƼÀPÁ®zÀ ªÉÄïÉ, ªÉƼÀPÁ®zÀ PɼÀUÉ, PÁ®ÄUÀ¼À »rPÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ J®ÄªÀÅ ªÀÄÄj¢zÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀ zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ zÁj ªÀÄzÀåzÀ°è gÁwæ: 22.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ªÀÄvÀÄÛ JQìqÉAl ªÀiÁrzÀ ªÁºÀ£ÀzÀ qÉæöʪÀgï ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ºÁUÉAiÉÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ²æêÀÄw gÉêÀªÀiÁä UÀA: ²ªÁ£ÀAzÀ AiÀiÁzÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆæ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ£ÁzÀ: vÀÄPÀÌ¥Áà vÀA: ±ÀAPÀgÀ UËqÀgÀ @ ¥Ánî ¸Á|| ºÀAdV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï  £ÀA: JA.JZï:13/¹.¹:5170 £ÉÃzÀÝgÀ »A§¢ AiÀÄ°è ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: AiÀÄ®è¥Áà vÀA: ²ªÀ¥Áà UËqÀgÀ @ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAdV vÁ|| EAr EªÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ºÀAdV¬ÄAzÁ gÉêÀvÀUÁAªÀPÉÌ ªÀÄzÀĪÉUÉ Cw eÉÆÃgÁV ªÀ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ªÀÄÄAzÉ eÉêÀÇgÀ UÁæªÀÄ zÁn ¥ÀÆeÁjAiÀĪÀgÀ EnÖUÉ ¨sÀnAiÀÄ ºÀwÛgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £Á¬Ä CqÀØ §A¢gÀĪÀzÀjAzÁ MªÉÄäÃ¯É ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ¨ÉæÃPïÌ ºÁPÀ®Ä ºÉÆÃV ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄðAzÁ PɼÀUÉ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ©¢ÝzÀÝjAzÁ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ïzÀ »A§¢ PÀĽwgÀĪÀ ¦üAiÀiÁð¢zÁgÀ£À SÁ¸À ªÀÄUÀ£ÁzÀ: AiÀÄ®è¥Áà vÀA: ²ªÀ¥Áà UËqÀgÀ @ ¥Ánî ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀAdV vÁ|| EAr EªÀ¤UÉ ªÀÄÆVUÉ, ªÀÄÄRPÉÌ, ¨Á¬ÄUÉ §®ªÁzÀ UÁAiÀÄ¥ÉmÁÖV ªÀÄÆV¤AzÁ ºÁUÀÄ Q«¬ÄAzÁ gÀPÀÛ ¸ÁæªÀªÁVzÀÄÝ, ªÀÄÄAzÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À: 06.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É C®èzÉ ªÉÆÃlgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀĪÀ: vÀÄPÀÌ¥Áà vÀA: ±ÀAPÀgÀ UËqÀgÀ @ ¥Ánî EªÀ¤UÉ - §®UÀqÉ ªÀÄÄArUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Áà vÀA: ²ªÀ¥Áà UËqÀgÀ @ ¥Ánî ¸Á|| ºÀAdV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 94/2016 PÀ®A: 379 L¦¹  PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J].
           ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 04.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆæ gÀªÉÄñÀ vÀA ¨sÀÆvÁ½ ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ:28ªÀµÀð ¸Á:wqÀUÀÄA¢, vÁ&f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA.PÉJ-28-¹-3597 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ¤zÀÄÝ, DgÉÆæ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄ»§Ä§¸Á§ ±ÉÃR ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀiÁ°ÃPÀ¤gÀÄvÁÛ£É. EªÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ºÉƽ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ £À¢¬ÄAzÀ PÀ¼Àî vÀ£À¢AzÀ CAzÁd 8000 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 4 ¨Áæ¸À£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ EAZÀUÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ï L ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A: 379 L¦¹  PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J].
           ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ 05.40 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1]gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà PÀnÖªÀĤ ªÀAiÀiÁ:26 ªÀµÀð ¸Á:PÀ¥À¤A§gÀV vÁ:EAr 2] GªÀiÁ±ÀAPÀ gÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdð £À ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  F DgÉÆævÀgÀÄ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ. PÉJ-28-¹-2768 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ£ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ZÁ®PÀ EªÀgÀÄ E§âgÀÄ PÀÆr PÉÆAqÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ vÀªÀÄä n¥ÀàgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ©üêÀiÁ£À¢¬ÄAzÀ PÀ¼Àî vÀ£À¢AzÀÌ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 4 ¨Áæ¸À 8,000-00 gÀÆ.QªÀÄäwÛ£À ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ EAZÀUÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ C£À¢PÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. Dgï J£ï gÁoÉÆqÀ JZï ¹-1019 ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 96/2016 PÀ®A: 379 L¦¹  PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J].
          ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 1) §¸ÀªÀgÁd gÁªÀÅvÀ¥Àà zÉÆqÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ:23 ªÀµÀð ¸Á:PÀ¥À¤A§gÀVvÁ:EAr (n¥ÀàgÀ ZÁ®PÀ) 2) GªÀiÁ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ªÀiÁ¼ÀUÉ ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ (n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ) F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ¸ÀzÀgÀ n¥ÀàgÀ ªÀÄÄSÁAvÀgÀ ªÀĺÁgÁµÀÖçzÀ ºÉƽ ¹zÁÝ¥ÀÄgÀzÀ ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ £À¢¬ÄAzÀ PÀ¼Àî vÀ£À¢AzÀ CAzÁd 8000 gÀÆ. QªÀÄäwÛ£À 4 ¨Áæ¸À£ÀµÀÄÖ ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ EAZÀUÉÃj ªÀiÁUÀðªÁV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ PÀqÉUÉ C£À¢üPÀÈvÀªÁV vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÁÌV ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸À:vÀ: ²æÃ. J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ïL ºÉÆwð ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 119/2016 PÀ®A: ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 11.11.2009 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ£ÁzÀ £ÁUÀ¥Àà vÀAzÉ PÀgÀ§¸À¥Àà ºÀqÀèUÉÃj ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð ¸Á; CªÀÄgÀUÉÆüÀ, ºÁ:ªÀ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-11-2009 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀzÀ°ègÀĪÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ dAUÀªÀÄÄgÁ¼À UÁæªÀÄzÀ vÁ£ÀÄ ²PÀëPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV £ÀAvÀgÀ ªÀÄzÁåºÀß 14-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ±Á¯É¬ÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æÃzÉë UÀAqÀ £ÁUÀ¥Àà ºÀqÀèUÉÃj, ¸Á: CªÀÄgÀUÉÆüÀ, vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ:ªÀ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.