Facebook

Number of Visitors

Monday, May 9, 2016

DAILY NEWS ON 09-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016


1) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2016 PÀ®A:  354, 506  IPC ºÁUÀÆ Sec. 7 The Protection Of  The Childrens From Sexual Offences Act-2012 & 3(1) (XI) SC/ST P.A. Act 1989 
       ¢£ÁAPÀ: 07-05-2016 gÀAzÀÄ 00-00 CªÀ¸ÀðPÉÌ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÁzÀ £À©gÀ¸ÀÆ® vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀ¸Á§  PÀÄzÀ¹ ¸Á|| C¥sÀd®ÆàgÀ lPÉÌ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦ügÁå¢ü vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 07-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 1200 UÀAmÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ CAUÀ¼ÀzÀ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ EzÀgÀ°è CgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ½UÉ PÉÊ »rzÀÄ dUÁÎrzÀÄÝ £ÀAvÀgÀ F §UÉÎ ¦ügÁ墠 ºÁUÀÆ NtÂAiÀÄ d£ÀgÀÄ CgÉÆævÀ£À ªÀÄ£ÉUÉ PÉüÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CgÉÆævÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üAiÀÄÄ ¥Àj²µÀ× eÁåwAiÀĪÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ CªÀ½UÉ eÁåw JwÛ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊ¢zÀÄÝ C®èzÉ fêÀPÉÌ zsÀªÀÄÄQ ºÁQzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.É. F §UÉÎ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 63/2016 PÀ®A:363. L.¦.¹. ªÀÄvÀÄÛ PÀ®A-12. POCSO ACT-2012.

       ¢£ÁAPÀ-07-05-2016. gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁå£À 12-15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀgÀ 1) ¥Àæ«Ãt vÀAzÉ ªÀiÁzÉêÀ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á: «ÄAZÀ£Á¼À J¯ï.n EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ  C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦æÃw ¥ÉæêÀÄ CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©.J¯ï.r.F. ¥Á°mÉÃPÀ¤Pï PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ¢AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016 PÀ®A: 279, 304 (J) L¦¹  
   
       ¢£ÁAPÀ: 08/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ, EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà ªÀdÓ® ªÀAiÀiÁ:58 ªÀµÀð ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁeÁf £ÀUÀgÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀqÀªÀ®UÁ ºÉ¸Á̪ÀÄ ¸À¨ï ¸ÉÖõÀ£ÀzÀ°è QjAiÀÄ C©üAiÀÄAvÀgÀgÁV PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ, ¢£Á®Ä «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ vÀqÀªÀ®UÁPÉÌ vÀ£Àß ºÉÆAqÁ CQÖªÁ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA. PÉJ-28-Er-2239 EzÀgÀ ªÉÄÃ¯É §AzÀÄ ºÉÆUÀĪÀzÀÄ ªÀiÁqÀÄvÁÛ EzÀÄÝ, CzÉ jÃw EAzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ vÀqÀªÀ®UÁPÉÌ ºÉÆgÀlÄ ZÀAzÀÄ£À vÁAqÉ zÁn PÀgÀPÀnÖ ªÀ¹ÛAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 PÀZÁÑ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÁ¬Ä¹ ¹Ìqï DV ©zÀÄÝ vÁ£É UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆA¢zÀÝjAzÀ vÀqÀªÀ®UÁ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ¥ÀæxÀªÀÄ aQvÉì ¤Ãr ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÉÌ «d¥ÀÄgÀPÉÌ MAiÀÄÄåªÁUÀ CxÀUÁðzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÄA£Á£É 9.15 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ. . F §UÉÎ ¸ÀĤî vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀiÁ£ÀAzÀ ªÀdÓ® ªÀAiÀiÁ:25 ªÀµÀð ¸Á:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁeÁf £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 140/2016 PÀ®A: 279, 304(J) L¦¹

         ¢£ÁAPÀ: 07/05/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è CgÉÆævÀ£ÁzÀ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA PÉ.J 28/JPÀë-9980 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄzsÁPÀgÀ vÀA|| §¸ÀªÀAvÀ eÉÃgÀlV ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ vÀ£Àß »AzÉ ¹zÁæªÀÄ vÀA|| CdÄð£À PÉÆmÁå¼À EvÀ¤UÉ PÀÆræ¹PÉÆAqÀÄ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ CqÀ« ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆj¤AzÀ ºÁUÀÄ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV RweÁ¥ÀÄgÀ UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ® ºÀvÉÆn PÀ¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ MªÉÄä¯É ¹ÌÃqÀ ªÀiÁr »AzÉ PÀĽvÀ ¹zÁæªÀÄ vÀA|| CdÄð£À PÉÆmÁå¼À ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| CqÀ« ¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ PÉüÀUÉ PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ  ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ. ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ D±Á UÀA|| ¹zÀÝ¥Àà PÉÆmÁå¼À ªÀAiÀiÁ|| 27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ|| ªÀÄ£ÉUÉ®¸À ¸Á|| CqÀ«¸ÀAUÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2016 PÀ®A: 279, 337, 338, 304 (A) IPC

         ¢£ÁAPÀ: 07/05/2016 gÀAzÀÄ : 20:00 s UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà vÀA ¸ÁvÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á|| CªÀgÀ¸ÀAUÀ vÁ|| EAr ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA: KA-30/S-8006 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À PÀqɬÄAzÀ ¤qÀUÀÄA¢ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛ ªÉÄÃ¯É ¤qÀUÀÄA¢ ¸À«ÄÃ¥À ¸ÀÄeÁÕ£À ±Á¯É ºÀwÛgÀ eÉÆÃgÁV ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ¸ÁQëzÁgÀgÁzÀ zÀÄAqÀ¥Àà vÀA §¸À¥Àà UÉÆÃrºÁ¼À ºÁUÀÆ CrªÉ¥Àà vÀA zÀÄqÀA¥Àà UÉÆÃrºÁ¼À EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽwzÀÝ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÉÄÊvÀ: ¨ÁAiÀĪÀé UÀA AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á|| CªÀgÀ¸ÀAUÀ EªÀjUÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄ®è¥Àà vÀA ¥ÀgÀ¸À¥Àà ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð  ¸Á|| ªÀÄÄzÁÝ¥ÀÆgÀ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 157/2016 PÀ®A 87 PÉ.¦.AiÀiÁPÀÖ


           ¢£ÁAPÀ 08/05/2016 gÀAzÀÄ 1530 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1) E¸ÁPÀ vÀA E¨Á滪ÀĸÁ§ CqÉتÁ¯É ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð ¸Á||EAr §¸ÀªÀgÁeÉÃAzÀæ £ÀUÀgÀ 2) zÁªÀÅ® vÀA ªÀÄzÀgÀ¸Á§ eÁvÀUÁgÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á||»ÃgÉgÀÆV 3) ¥ÁgÀÆR vÀA ªÀĺÀäzÀºÀ¤Ã¥ï CvÁÛgÀ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| EAr CAdĪÀiÁ£À Nt 4) ¹zÁÝgÁªÀÄ ²ªÁ£ÀAzÀ UÀļÉzÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð¸Á||¸Á¯ÉÆÃlV 5) £ÁUÀ¥Àà vÀA ¹zÀÄÝ ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á||EAr gÉêÀ¥Àà£À ªÀÄrØ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ 5 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß ¥ÀtPÉÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ ªÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ E¸ÉàÃl ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß J.¦.JªÀiï.¹. AiÀiÁqÀðzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ PÀqɬÄAzÀ 1950=00 gÀÆ ºÁUÀÆ 52 E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À£ÀÄß d¥ÀÛ ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.