Facebook

Number of Visitors

Saturday, May 7, 2016

DAILY NEWS ON 07-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.05.2016

1) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 38/2016 PÀ®A. 79. 80 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 06.05.2016 gÀAzÀÄ 16.40 UÀAmÉUÉ 1] E¥Áð£À vÀA ZÁAzÀ¸Á¨ï CUÀgÀSÉÃqï ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ §rPÀªÀiÁ£À 2) ¥sÀd¯ï vÀA C§ÄÝ¯ï ºÀ«ÄÃzï E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-¸ÉÃAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ eÉ.JªÀiï.gÉÆÃqï 3) eÁªÉÃzï vÀA ªÉÄÊ£ÀÄ¢£ï PÀÆqÀV ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- PÉç¯ï PÉ®¸À ¸Á: «eÁ¥ÀÆgÀ UÀaÑ£ÀªÀĺÀ® 4) ªÀĺÀªÀÄäzÀ C° vÀA gÁeÉøÁ¨ï CA§gÀSÁ£É ªÀAiÀiÁ 34 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-ªÁå¥ÁgÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÉhÄAqÁ PÀmÁÖ 5) E¥Áð£ï vÀA gÀ¦üÃPï PÀ£ÀÆßgÀ ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ eÉ..JªÀiï. gÉÆÃqï 6) ªÉÄÊ»§Æ§ vÀA eÁ¥sÀgï ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-¥ÉÃAnAUï ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÉ.JZï.©. PÁ¯ÉÆä 7) ¥sÁgÀÆR vÀA zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á¨ï ªÀÄ£ÀUÀƽ ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ- ZÁ®PÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ gÉhÄÃAqÁ PÀmÁÖ vÀÄQð UÀ°è 8) d«ÄÃgï vÀA C§Äݯï gÀeÁPÀ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ 28 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ-PÁgÀ ZÁ®PÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ eÉ.JªÀiï.gÉÆÃqï ¥ÉÃn ¨Ër 9)  PÁ²ÃªÀiï vÀA EPÁ⮸Á¨ï lPÀ̼ÀQ  ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÉÆÃrºÁ¼À PÁ¯ÉÆä. 10) gÀ¦üÃPï vÀA zÁzsÁ¦Ãgï ±ÉÃR ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EA¢gÁ £ÀUÀgÀ PÉ.JZï.© PÁ¯ÉÆä. 11) ªÀĺÀªÀÄäzÀ vÀA ªÉÄʧƧ¸Á¨ï E£ÁªÀÄzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ-¸ÉAnæAUï PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÀaÑ£À ªÀĺÀ® 12)  ®wÃ¥sï vÀA ¸À°ÃA UÀÄAzÀªÁ£À ªÀAiÀiÁ 26 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ-CmÉÆà ZÁ®PÀ ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ eÉ.JªÀiï. gÉÆÃqï ¥ÉÃn ¨Ër 13)  UÀuÉñÀ vÀA §¸À¥Áà ¨sÀÆvÀ£Á¼À ªÀAiÀiÁ 44 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ-mÉîgï  PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ UÀaÑ£À ªÀĺÀ®.14)  ªÀÄĸÁÛPï vÀA gÀeÁPÀ¸Á¨ï PÀ¯ÁzÀV ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ-ªÀiÁåPÁå¤PÀ¯ï PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄĨÁgÀPÀ PÁ¯ÉÆä eÉ.JªÀiï. gÉÆÃqï. 15)  C¯Áè¨sÀPÀë vÀA ºÀıÉãÀ¨ÁµÁ PÀ¯ÁzÀV ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ-¥ÉÃAnAUï PÉ®¸À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ eÉ.JªÀiï.gÉÆÃqï vÀÄQð UÀ°è F 15 d£À DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÀ¸ÀÆÛj PÁ¯ÉÆäAiÀÄ°ègÀĪÀ ºÉÊzÀgï vÀA ¨Á§Ä¸Á§ £ÀzsÁ¥ï JA§ÄªÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄÄ PÁ²ÃªÀĸÁ¨ï vÀA EPÁâ¯ï lPÀ̼ÀQ EªÀgÀ vÁ¨ÉAiÀÄ°èzÀÄÝ CzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ Dgï.Dgï £ÀA-98133 ªÀÄvÀÄÛ ªÁqÀð £ÀA-19 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ M¼ÀUÉ PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ªÉÄÃ¯É gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÞUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1,07,240/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¸ÀĤïï Dgï. PÁA§¼É ¹.¦.L.±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/16 PÀ®A: 379 L¦¹  PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J].
           ¢£ÁAPÀ: 09.05.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ºÉʪÁ £ÀA. PÉ.J.28 ¹ 0155 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ §¸ÀªÀgÁd.J¸ï ©gÁzÁgÀ ¸Á|| ºÀvÀÛ½î vÁ|| EAr ºÁUÀÆ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ gÁªÀÄtÚ PÉÆý ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð ¸Á|| ºÉÆÃwð vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÀÆr ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ¸ÁUÁl ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ°, ¯ÉÆÃPÉÆ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° CxÀªÁ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ «eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁ° ¯ÉʸÀ£ïì ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ¥ÀvÀæ E®èzÉ vÀªÀÄä ¯Á¨sÀPÉÆ̸ÀÌgÀ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ ºÉʪÁzÀ°è CPÀæªÀĪÁV ªÀÄgÀ¼ÀÄ (G¸ÀÄPÀÄ) vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà ©üêÀÄ£ÀUËqÀ J ©gÁzÁgÀ ¹¦L ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.06/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

           ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ-®Qëöä vÀA/ ZÀAzÀæPÁAvÀ UÀqÉØtÚªÀgÀ ªÀAiÀiÁ-09 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á:PÉgÀÆgÀ EªÀ¼ÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ZÀ¥ÀàgÀzÀ°è EnÖzÀÝ GtÂÚAiÀÄ ¥ÀÄr PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ PÀƸÀÄ DqÀÄvÁÛ ºÉÆÃV GuÉÚAiÀÄ ¥ÀÄrAiÀÄ£ÀÄß wAzÀÄ MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É vÁæ¸ï ªÀiÁrPÉƼÀî°PÉÌ ºÀwÛzÁUÀ £ÉÆÃr G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ Jrämï ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ¢£ÁAPÀ 06/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 06-15 WÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÄÊvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ SÁd¥Àà vÀA. AiÀÄ®è¥Àà UÀqÉØtÚªÀgÀ ¸Á:PÉgÀÆgÀ vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.