Facebook

Number of Visitors

Friday, May 6, 2016

DAILY NEWS ON 06-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 06.05.2016

1) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ D¹Ã¥Á ªÀAiÀiÁ : 14 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ F §UÉÎ ²æà C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀA. dªÀiÁ®f gÀAUÀgÉÃd ¸Á|| ZÀAzÁ¨ÁªÀr ±Á¥ÀÄgÀ UÉÃmï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 129/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ 1] vÀ¤éÃgÀ ªÀÄÄ£Áß ¨ÉÊgÁªÀÄqÀV. 2] EªÀiÁªÀÄPÁ¹ÃA @ §ÄqÉØøÁ§ zÁªÀ®¸Á§ C¯Áè¥ÀÆgÀ, 3] ªÀiÁgÀÄw ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà bÀvÀæ§AzsÀ. 4] RAiÀÄƧ ªÀÄPÀ®§Æ®¸Á§ CvÁÛgÀ. 5] ªÀÄPÀÄÛªÀĸÁ§ £À©¸Á§ D¼ÀAzÀ. 6] C¸ÁèA C¯Áè§PÀë vÁA¨ÉÆý.7] ºÀĸÉãÀ §AzÀV¸Á§ PÀ®§ÄgÀV. 8]gÀ¦üÃPÀ ºÀĸÉãÀ¨Á±Áå ªÀÄtÂAiÀiÁgÀ. 9] ¸À°ÃA C§ÄÝ®£À© dĪÀÄ£Á¼À. 10]zÁªÀ®ªÀÄ°ÃPÀ PÁ¹ÃA¸Á§ ¨ÉÊgÁªÀÄqÀV. 11] gÁdÄ AiÀÄ®è¥Àà C®PÀÄAmÉ. 12] ªÉÄʧƧ gÀeÁPÀ¸Á§ £ÁzÀ. 13] ªÀÄÄ£Áß vÀAzÉ ¨Á§Ä¯Á® SÉÃqÀ, ¸Á: J®ègÀÆ ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzsÉUÉƸÀÌgÀ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÝ®èzÉ M§â£ÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 28,820/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ©.J.©gÁzÁgÀ.¹.¦.L ¹AzÀV ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/16 PÀ®A: 379 L¦¹  PÀ£ÁðlPÀ  G¥ÀR¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ JªÀiï.JªÀiï.Dgï.r PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21[4], 21, 4[J].
           ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄð£À £ÀÆå-ºÁ®Aqï PÀA¥À¤ÃAiÀÄ mÁæöåPÀÖgï UÁrAiÀÄ JAf£ï £ÀA:  PÉ.J:28/n:4522  ªÀÄvÀÄÛ  mÉæöÊ°AiÀÄ £ÀA: PÉ.J:28/n:5253 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï£ÀÄ  vÁ£ÀÄ  £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï zÀ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀ ªÁV  ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 01 ¨Áæ¸À zÀµÀÄ×, CAzÁf QªÀÄävÀÄÛ: 2000/- gÀÆ]  PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀĪÁUÀ  mÁæöåPÀÖgï  ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄvÀÄÛ CzÀgÀ qÉæöʪÀgï Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É F §UÉÎ ¸ÀvÀ²æÃ: ¸ÀÄgÉñÀ Dgï.UÀrØ - ¦.J¸ï.L. gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 154/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ & ºÉtÄÚ PÀƸÀÄ PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.04.2016 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ºÉAqÀw- ¨ËgÀªÀÄä UÀA. ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 31ªÀµÀð ºÁUÀÆ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ L±ÀéAiÀÄð vÀA. ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 6ªÀµÀð ¸Á|| E§âgÀÄ aPÀÌ ªÀÄtÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û EAr vÉÆÃlzÀ ªÀ¹ÛEªÀgÀÄ vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û¬ÄAzÀ EAr ¸ÀAvÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀA§¢PÀgÀ ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æÃ: ¤AUÀ¥Àà vÀA. ¨sÀÆvÁ½ ¥ÀÆeÁj ¸Á|| aPÀ̪ÀÄtÆgÀ ºÁ°ªÀ¹Û EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.12/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 8.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ; «µÀÄÚ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà  G¥ÁàgÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄAPÀAa. FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ªÀÄÈvÀ£À vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ  PÀrvÀ ¨É£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉà ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀÄ, ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è °A¨É VqÀUÀ½UÉ ¹A¥ÀqÀ£É ªÀiÁqÀĪÀ QæëģÁ±ÀPÀ  OµÀ¢üAiÀÄ£ÀÄß  PÀÄrzÀÄ  ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌV «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ  CA§Ä¯Éäì£À°è MAiÀÄÄåªÁUÀ  PÀ£ÉÆß½î ¸À«ÄÃ¥À ªÀÄÈvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æà ZÉ£ÀߥÀà vÀAzÉ ±ÀASÉæ¥Àà G¥ÁàgÀ ¸Á|| AiÀÄAPÀAa EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.