Facebook

Number of Visitors

Thursday, May 5, 2016

DAILY NEWS ON 05-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016
1) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 62/2016 PÀ®A. 302 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 03.05.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀĺÀäzÀ ºÀ¤Ã¥À vÀAzÉ ZÁAzÀ¸Á§ E£ÁªÀÄzÁgÀ ¸Á; wPÉÆÃmÁ F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ PÀjµÁä vÀAzÉ «ÄÃgÁ¸Á§ ºÉÆ£ÀªÁqÀ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ®UÀߪÁUÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ ºÉý FUÀ ¨ÉÃgÉ ºÀÄqÀÄV £Á¹gÁ vÀAzÉ ¸ÀgÀzÁgÀ §¼ÀUÁgÀ ¸Á; a£ÀªÀĽî EªÀ¼ÉÆA¢UÉ ®UÀß  ªÀiÁrPÉƼÀî°PÉÌ ¤±ÀÑAiÀÄ ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ CzÀgÀ §UÉÎ CªÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ¼À ¥Á®PÀgÀÄ PÉüÀ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀjUÉ ¤ªÀÄä ªÀÄUÀ¼À ªÉÄÃ¯É £À£ÀUÉ ªÀÄ£À¸ÀÄì EgÀĪÀÅ¢®è MvÁÛAiÀÄ ªÀiÁrzÀgÉ CªÀ½UÉ R¯Á¸À ªÀiÁr ©qÀÄvÉÛÃ£É CAvÀ fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ®UÀßPÉÌ CqÉvÀqÉ DUÀ¨ÁgÀzÀÄ CAvÀ w½zÀÄ PÀjµÁä EªÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV CªÀ½UÉ PɼÀUÉ PÉqÀ« ¨Á¬Ä, ªÀÄÆUÀÄ MwÛ »rzÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà «ÄÃgÁ¸Á§ vÀAzÉ ºÁf¯Á® ºÉÆ£ÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ; 55 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á; wPÉÆmÁ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 89/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016 gÀAzÀÄ 09.45 UÀAmÉUÉ 1) FgÀAiÀÄå vÀAzÉ ¥ÀgÀÄvÀAiÀÄå ªÀĸÀÆw ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð 2)©üêÀÄ¥Àà gÁªÀÄ¥Àà ªÀoÁgÀ ¸Á:CxÀUÁð 3)±ÉÃR¥Àà @ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ºÀtªÀÄAvÀ¥Àà ªÁqÉ ¸Á:£ÁUÀoÁt F DgÉÆævÀgÀ°è C.£ÀA 1 ªÀÄvÀÄÛ 2 £Éà DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝ UÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ½UÉ 80 gÀÆ¥Á¬ÄUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É d£ÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt C£ÀÄߪÀ N.¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß 3 £Éà DgÉÆævÀ£À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ £ÀqɬĹgÀĪÀÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 230/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ï L ºÉÆwð ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ£ÁzÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. ºÀ£ÀªÀÄAvÀ PÉÆ¥ÀàzÀ ªÀAiÀiÁ: 19 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄPÀÄÌAr vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ CªÀ£ÀÄ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ D¦üù¤AzÀ ZÀºÁ PÀÄrzÀÄ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÁ¥À¸ï D¦üùUÀÆ ¨ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²æà ºÀ£ÀªÀÄAvÀ vÀA. ¸Á§Ä PÉÆ¥ÀàzÀ ¸Á|| AiÀÄPÀÄÌAr vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.05/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 WÀAmɬÄAzÀ 09.20 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-ªÀiÁzÉêÀ vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÉð ªÀAiÀiÁ-70 ªÀµÀð ¸Á:¤ªÀgÀV EªÀ¤UÉ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ §èqï PÁå£Àìgï DVzÀÄÝ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 wAUÀ¼ÀÄ Jrämï DV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆA¢zÀgÀÆ ¸À»ÃvÀ PÀrªÉÄ DVgÀ°®è EzÀjAzÁV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÁUÀÆ §èqï PÁå£ïìgÀ¢AzÁV ªÀÄÆ®ªÁå¢üAiÀiÁV ¸ÀAqÁ¸À ºÀwÛzÀÄÝ CzÀgÀ vÁæ¸ï vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÀ ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¥ÀvÁæ¸ÀzÀ PɼÀUÉ CqÀتÁV ºÁQzÀ PÀ©âtzÀ ¥ÉʦUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ G®Äð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀÄ®èªÀÄä UÀA/ ªÀiÁzÉêÀ vÉð ¸Á:¤ªÀgÀV vÁ:EAr. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.