Facebook

Number of Visitors

Wednesday, May 4, 2016

DAILY NEWS ON 04-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 04.05.2016
1) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 122/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ ºÀAiÀiÁå¼À¹zÀÝ vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ G¥ÁàgÀ, ªÀAiÀiÁ: 33 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: mÁæöåPÀÖgï ªÉÄPÁå¤PÀ, ¸Á: DºÉÃj, vÁ: ¹AzÀV ºÁ°ªÀ¹Û vÁA¨Á vÁ: EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA:PÉJ:28/E©-7926 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÁA¨Á¢AzÀ ¹AzÀV ªÉÆgÀlV ªÀiÁUÀðªÁV J£ï.JZï.-218 gÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É CgÀ¼ÀUÀÄAqÀV UÁæªÀÄzÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ CªÀ£À »A¢¤AzÁUÀ° CxÀªÁ JzÀgÀĤAzÁUÀ° §AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ºÀAiÀiÁå¼À¹zÀÝ G¥ÁàgÀ EªÀ¤UÉ rQÌ ºÉÆqÉzÀÄ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ-¥ÉlÄÖUÉƽ¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉ ªÀÄvÀÄÛ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÁUÉà ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É. CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ©üêÀÄgÁAiÀÄ ZÀAzÁæªÀÄ¥Àà G¥ÁàgÀ, ¸Á: DºÉÃj, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 135/2016 PÀ®A. 279. 337. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 03.05.2016 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÁgÀ £ÀA: PÉJ: JA.JZï: 09/n.DgÀ.f: 524 £ÉÃzsÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀA: FgÀuÁÚ ¥ÀvÁÛgÀ ¸Á: ºÉÆ£ÀÄßlV vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÁgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ ¹AzÀV PÀqÉUÉ eÉÆÃgÁV ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ²ªÀtV UÁæªÀÄzÀ ¸À«ÄÃ¥À ¸À«ð¹AUÀ ¸ÉAlgÀzÀ  ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ ²ªÀtV PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ:28/AiÀÄÄ: 4878 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ªÀÄƪÀgÀÄ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®èPÉÌ »AzÀÆUÀqÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢UÉ ºÁUÀÆ £ÀqÀÄªÉ PÀĽvÀ CgÀ«AzÀ vÀA: PÀȵÁÚ ¸ÀZÀªÁít E§âjUÀÆ ªÉÄÊ PÉÊUÉ ¸ÀtÚ ¥ÀÄlÖ  M¼À¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ »AzÉ PÀĽvÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÉÆêÀĹAUÀ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀªÁgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀAfë¤ D¸ÀàvÉæUÉ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ºÀwÛgÀ §AzÁUÀ zÁjAiÀÄ°è 14.30 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æÃPÁAvÀ vÀA: ¸ÉÆêÀĹAUÀ ¥ÀªÁgÀ eÁåw »AzÀÆ ®A¨Át ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ §rUÀvÀ£À ¸Á: ºÀqÀUÀ° vÁAqÁ £ÀA: 1 vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2016 PÀ®A. 363. 366 (J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 26.04.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄeÁvÁ vÀAzÉ ¥ÀgÀªÀÄtÚ »gÉÃPÀÄgÀħgÀ @ UÉƼÀîV, ªÀAiÀiÁ: 16 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀ̽gÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛzÀgÀÆ ¸ÀºÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄÄvÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É, PÁgÀt ¥ÀvÉÛ ªÀiÁrPÉÆqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ CdÄð£À ¥ÀgÀªÀÄtÚ »gÉÃPÀÄgÀħgÀ, @ UÉƼÀîV. ¸Á: ¹AzÀV. «zÁå£ÀUÀgÀ eÉÆÃ¥Àr ¥ÀnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 153/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.

           ¢£ÁAPÀ: 03.05.2016 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà ºÀvÀÛgÀQ ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð ¸Á: CUÀgÀSÉÃqÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ CUÀgÀSÉÃqÀ UÁæªÀÄzÀ §¸Àì ¸ÁÖAqÀ ºÀwÛÃgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯ÁåtÂà N ¹ ªÀÄlPÁ dÆeÁl §gÉzÀÄPÉƼÀîwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1230/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¹.J¸ï.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 03.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.