Facebook

Number of Visitors

Tuesday, May 3, 2016

DAILY NEWS ON 03-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 03.05.20161) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 77/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ 7.45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ eÉÆåÃw ªÀAiÀiÁ : 16 ªÀµÀð EªÀ½UÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ F §UÉÎ ¤AUÀªÀÄä UÀA|| ªÀĺÁzÉêÀ VqÀØ£ÀªÀgÀ ¸Á|| dįÉÊ UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 78/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ  1}C§ÄÝ®CfÃd vÀA|| eÉÊ£ÀÄ¢ÝãÀ PÀgÀdV, ¸Á|| ªÀĺÀªÀÄä¢AiÀiÁ PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ªÀÄĸÁÛPÀ vÀA|| C«ÄãÀÄ¢ÝãÀ  dªÀÄRAr, ¸Á|| gÀhÄAqÁPÀmÁÖ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 3) E¥Áð£À vÀA|| ºÀĸÉãÀ ¥ÀlªÉÃUÁgÀ, ¸Á|| ¸ÀPÁ¥sÀgÉÆÃeÁ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) C¯Áè§PÀë vÀA|| ºÀ¸À£ÀqÉÆAVæ ¨ÁUÀ®PÉÆÃl, ¸Á|| ªÀdæºÀ£ÀĪÀiÁ£À £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  M§â£ÀÄ ¹QÌzÀÄÝ ªÀÄÆgÀÄ d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1220/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà JA.J£ï. ¹AzÀÆgÀ ¦J¸ïL (PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀĪÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 121/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄʧƧ £À¹gÀÆ¢ÝãÀ SÁf, ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð, ¸Á: ¹AzÀV. F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÀÄzÉUÉÆøÀÌgÀ CAQ-¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80/- gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀtªÀ£ÀÄß vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ dÆeÁlzÀ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 440/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ©.«í. £ÁåªÀÄUËqÀ. [¦.J¸ï.L (PÁ.¸ÀÄ)] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 151/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉUÉ  1) ªÀdæPÁAvÀ vÀA zÁzÁgÁªÀ ªÀzÀðªÀiÁ£À 2) ¤AUÀ¥Àà vÀA AiÀÄ®è¥Àà ±ÀªÀiÁð ¸Á||E§âgÀÄ EAr ©ÃgÀ¥Àà £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N¹ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ ªÀĺÁ«ÃgÀ ¸ÀPÀð¯ï ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 670/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÀvÀB ²æà ¹.J¸ï.aPÉÆÌÃr ¦.J¸À.L EAr ¦.J¸ï.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 01.05.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀiÁAPÁ® 17.00 UÀAmɬÄAzÀ 18.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÀÄÈvÀ : F±ÀégÀ vÀA/ CªÀÄgÀ¥Ààà ºÀqÀ¥ÀzÀ, ªÀAiÀiÁ : 55 ªÀµÀð eÁw : »AzÀÄ ºÀqÀ¥ÀzÀ, GzÉÆåÃUÀ : J¯ÉQÖç¶AiÀÄ£ï  ¸Á|| D®UÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV, f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÀ¼ÉzÀ 15 ªÀµÀð¢AzÀ «¥ÀjvÀ ªÀizÀå¥Á£À ªÀiÁr ¸ÀjAiÀiÁV PÉ®¸ÀPÉÌ ºÉÆÃUÀzÉ ªÀÄ£É ©lÄÖ §AzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ°è PÉ®¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ EzÀÄÝ «¥ÀjÃvÀ ªÀÄzÀå¥Á£À ªÀiÁr CxÀªÁ ºÀÈzÀAiÀiÁ WÁvÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ E£ÁߪÀÅzÉÆà PÁgÀt¢AzÁUÀ° ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛj¨Á¬Ä UÀA/ F±ÀégÀ ºÀqÀ¥ÀzÀ,  ªÀAiÀiÁ : 49 ªÀµÀð, eÁw : »AzÀÆ GzsÉÆåÃUÀ : PÀÆ°PÉ®¸À ¸Á|| D®UÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV, f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 04.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 01.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.10 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢AiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ : gÁdÄ vÀAzÉ ¥ÀÆ£ÀÄß gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð ¸Á|| §gÀlV vÁAqÁ 2-© £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ¸Á¬Ä ¥ÁPÀðzÀ°è ªÀÄzÀgÀ¸Á gÀ¸ÉÛUÉ qÁA§gÀ ºÁPÀĪÀ PÉî¸À £ÀqÉ¢zÀÄÝ qÁA§gÀ PÀ°¸ÀĪÀ ªÀĹãÀUÉ ¹ÃªÉÄ JuÉÚ ºÁPÀĪÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è CPÀ¸Áävï ªÉÄʬÄUÉ ¹ÃªÉÄ JtÂÚ ¹rzÀÄ ¨ÉAQ ºÀwÛ JzÉ,ºÉÆmÉÖ,PÉÊ,PÁ®Ä UÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ PÉ,J¯ï.F D¸ÀàvÉæ ¨É¼ÀUÁA« EªÀgÀ°è G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ zÁR® ªÀiÁrzÀÄÝ F ¢ªÀ¸À ¢£ÁAPÀ: 02-05-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É  09-10 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ  ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ  vÀ£Àß UÀAqÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀÄAdļÁ UÀAqÀ gÁdÄ gÁoÉÆÃqÀ  ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ-PÀÆ° ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ §gÀlV vÁAqÁ, 2-© EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.05.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.