Facebook

Number of Visitors

Monday, May 2, 2016

DAILY NEWS ON 02-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.05.20161) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 87/2016 PÀ®A. 323. 504 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (I) (x)J¸ï¹ / J¸ïn PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 01.05.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 09.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ C±ÉÆÃPÀ vÀA. ¤AUÀ¥Àà ªÉÄÃlUÁgÀ ¸Á|| PÉÆmÁß¼À vÁ|| EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ »AzÀÆ PÀÄgÀ§gÀ eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, FvÀ£ÀÄ CxÀtÂAiÀÄ°è C§PÁj E¯ÁSÉAiÀÄ°è JPÉìöÊeï UÁqÀð PÉ®¸ÀzÀ°èzÀÄÝ, EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁ𢠪ÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ C¤Ã® ªÀļÀ¹zÀÝ »¸ÀªÀĤ EªÀgÀÄ Hj£À ¸ÀªÀiÁdzÀ J¯Áè »jAiÀÄgÀÄ AiÀÄĪÀPÀgÀÄ ¸ÉÃj ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ UÁæªÀÄzÀ°è 125 £Éà qÁ|| ¨Á¨Á¸Á¨Éç CA¨ÉÃqÀÌgÀ dAiÀÄAvÉÆåÃvÀìªÀªÀ£ÀÄß DZÀuÉ ªÀiÁrzÀÄÝ, D DZÀgÀuÉ PÁAiÀÄðPÀæªÀÄPÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉ¸ÀgÀÄ KPÉ ? ºÁQ®è CAvÁ ¦AiÀiÁð¢UÉ ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ C¤Ã® EªÀgÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ JzÉAiÀÄ ªÉÄð£À CAV »rzÀÄdUÁÎr ºÀjzÀÄ ¯Éà ºÉƯÉà ¸ÀĽªÀÄPÀ̼Áå ªÀUÉÊgÉ AiÀiÁV eÁåw JwÛ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÀÄ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¤ªÀÄUÉ R¯Á¸ï ªÀiÁqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ fêÀzÀ ¨ÉÃzÀjPÉ ºÁQgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA. §£À¹zÀÝ PÁA§¼É eÁw »AzÀÆ ºÀjd£À ¸Á|| PÉÆmÁß¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
              ¢£ÁAPÀ: 01.05.2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ 1] PÀȵÁÚ vÀA¢ gÁªÀÄÄ ®ªÀiÁt ¸Á:UÉzÀÝ®ªÀÄj 2] ¯Á¼ÉêÀıÁPÀ vÀA¢ ¯Á®¸Á§ ¥ÀqÉÃPÀ£ÀÆgÀ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ªÉÄʧƧ £ÀUÀgÀ 3] gÁWÀªÉÃAzÀæ ±ÁªÀÄgÁªï PÀÄ®PÀtÂð ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À «zÁå£ÀUÀgÀ 4] §¸ÀªÀgÁd vÀA¢  ²ªÀ±ÀAPÀgÁAiÀÄ §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À «zÁå£ÀUÀgÀ 5] FgÀtÚ vÀA¢ ªÀÄ®è¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸Á¬Ä£ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ºÀtªÀÄAvÀ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »AzÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 14,250/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ¦.J£ï.ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 16/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ; ¹zÀÝgÁªÀÄ vÀA ªÀÄ®ètÚ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-16 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ «zÁåyð ¸Á|| ¨ÉÊgÀÄtV vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¤zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è d¼ÀPÀ ªÀiÁqÀ®Ä PÉãÁ®zÀ ¤ÃgÀ°è £ÀqÀĪÀÄzÀåzÀ°è ºÉÆÃzÁUÀ FdÄ ¨ÁgÀzÀÝjAzÁ ºÀjAiÀÄÄwÛgÀĪÀ ¤Ãj£À gÀ§¸ÀPÉÌ PÉÆaÑPÉÆAqÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV vÉîÄvÁÛ ºÀjzÀÄ ªÀÄÄAzÀPÉÌ ºÉÆÃV ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV G¹gÀÄUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ£É ºÉÆÃgÀvÀÄ EvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉAiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ«gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ ªÀÄÄA¢£À PÀæªÀÄ dgÀÄV¸À®Ä «£ÀAw CzÉ F §UÉβæÃ: ªÀÄ®ètÚ vÀA AiÀıÀªÀAvÀgÁAiÀÄ ©gÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á|| ¨ÉÊgÀÄtV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.