Facebook

Number of Visitors

Sunday, May 1, 2016

DAILY NEWS ON 01-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 01.05.20161) UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 131/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ L±ÀgÀ UÀÆqÀì ¯Áj £ÀA: PÉJ: 42/8756 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À. J¸ï. vÀA: ¹zÀÝ¥Áà ¸Á: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ vÁ: f: gÁªÀÄ£ÀUÀgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÁ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ºÁUÀÆ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÁ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ »lß½î zÁn ¨ÁgÀvÀ ¥ÉmÉÆæî ¥ÀA¥À PÁæ¸À ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 »rzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è £ÀA: PÉJ: 28/AiÀÄÄ: 8624 £ÉÃzÀÝPÉÌ NªÀgÀmÉÃPÀ ªÀiÁr ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV MªÉÄä¯É JqÀUÀqÉ ¯Áj ºÉÆgÀ½¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®èPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ¥Àr¹ ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ®è ¸ÀªÁgÀ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà vÀA: ZÀ£Àß«ÃgÀ¥Áà zÀrØ ªÀAiÀiÁ 61 ªÀµÀð ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ°ªÀ¹Û gÁeÁf£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ, §®UÀqÉ ºÉÆmÉÖUÉ, JzÉUÉ, §®UÉÊUÉ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥Àæ«Ãt vÀA: ¸ÀAUÀ£À§¸À¥Áà zÀrØ eÁåw »AzÀÆ ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ «zÁåyð ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è vÁ: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ºÁ°ªÀ¹Û gÁeÁf£ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 6.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â  ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÁ D®ªÀÄnÖ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV §ºÀ¼Éà eÉÆÃgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ  ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ªÀÄÄgÀÄUÉñÀ vÀA: §¸ÀªÀAvÀ¥Àà UÀÄdÓtÚªÀgÀ  ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ EªÀ£ÀÄ J£ï JZï 50 gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÀ½î PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ  mÁæöåPÀÖgï EAf£ï ZÉ¹ì £ÀA§gÀ GZWSE415254B £ÉÃzÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ gÀ¸ÉÛ PÁæ¸ï ªÀiÁqÀĪÁUÀ CzÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ mÁæöåPÀÖgï ZÁ®PÀ¤UÉ vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¤°è¸ÀzÉà ºÁUÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ §¸ÀªÀAvÀ¥Àà vÀA: gɧâ£ÀߥÀà  UÀÄdÓtÚªÀgÀ ªÀAiÀiÁ 62 GzÉÆåÃUÀ ¤ªÀÈvï £ËPÀgÀ eÁåw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: ªÀÄ£ÀUÀƽ vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 110/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ PÁ¹ÃªÀĸÁ§ vÀAzÉ ZÀªÀÄ£ï¸Á§ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgÀ ¸Á: ¨ÉÊ®PÀÆgÀ ºÁ° ªÀ¹Û ªÀÄÄzÉÝ©ºÁ¼À ¸ÀAUÀªÉÄñÀégÀ £ÀUÀgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ ºÀ¼ÉAiÀÄ vÀºÀ²Ã¯ÁÝgï D¦üøïzÀ ºÀwÛgÀ ªÉÄʧƧ ¸ÀĨÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄUÀ먀 ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ºÀt E¹zÀÄPÉÆAqÀÄ  CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁl £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 830/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ¦.J£ï.ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ 1] ±ÀgÀt§¸À¥Àà vÀA¢ CªÀÄgÀ¥Àà ¯ÉÆÃlUÉÃj ¸Á:WÁ¼À¥ÀÆf 2] ®PÀëöät vÀA¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà gÀ§ègï ¸Á:¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ 3] AiÀÄ®è¥Àà vÀA¢ UÀÄAqÀ¥Àà ZÀ®ªÁ¢ ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ 4] UÁå£À¥Àà vÀA¢ UÀzÉÝ¥Àà gÀ§ègï ¸Á:¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ 5] vÀªÀÄätÚ vÀA¢ ºÀÄ®UÀ¥Àà dUÀÎ¯ï ¸Á:¸ÀįÁÛ£À¥ÀÆgÀ 6] CªÀÄgÀ¥Àà vÀA¢ ºÀÄZÀÑ¥Àà ªÀÄ¹Ì ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ 7] AiÀiÁPÀħC° vÀA¢ C§ÄݯïUÀt QvÀÆÛgÀ ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ 8] ªÀĺÀäzÀ vÀA¢ C¯Áè¨sÀPÀë £ÁAiÉÆÌÃr ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ 9]  EªÀiÁªÀĸÁ§ vÀA¢ ºÀĸÉãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á:£Á®vÀªÁqÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ £Á®vÀªÁqÀzÀ ¨ÉÊ®¥Àà£À ºÀ¼ÀîzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 24,350/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ¦.J£ï.ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà vÀA AiÀÄ®UÀÆgÀzÀ¥Àà ¨ÁZÁ¼À ¸Á|| ªÀAzÁ® F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ 01 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄðAzÀ ¨ÁA¨É, PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 320/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ «PÁ¸À.¦.®ªÀiÁt ¦.J¸ï.L (PÁ&¸ÀÄ)¤qÀUÀÄA¢ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 141/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
         ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĵÁä vÀAzÉ FgÀ¥Àà vÀÄ¥ÀàzÀ ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð ¸Á:ºÉÆ£ÀUÀ£À½î ºÁ®ªÀ¹Û ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV EªÀ¼ÀÄ ºÀÆ«£À»¥ÀàgÀV UÁæªÀÄzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ CPÀÌ ¸ÀÄ£ÀAzÁ §ÄgÀ° EªÀgÀ ªÀģɬÄAzÀ vÀ£Àß UɼÀw ®Qëöä PÉÆAqÀUÀƽ EªÀ¼À ªÀÄzÀĪÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ¨sÁgÀw  UÀAqÀ FgÀtÚ vÀÄ¥ÀàzÀ ¸Á; ºÉÆ£ÀUÀ£À½î vÁ:d: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ JZï.Dgï. dAiÀÄ®Qëöäà ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð vÀ£Àß ¸ÀéAvÀ HgÀÄ  PÀPÀ̼ÀªÉÄð UÁæªÀÄPÉÌ vÀ£Àß ªÀÄzÀĪÉAiÀÄ ¸À®ÄªÁV  ¨ÉAUÀ¼ÀÆj¤AzÁ §AzÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀjUÉ  K£ÀÄ ºÉüÀzÉ  PÉüÀzÉ  vÀ£Àß zÉÆqÀØ¥Àà£À ªÀģɬÄAzÀ  ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀzÁgÀgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æà gÀªÉÄñÀ vÀAzÉ UÀÄgÀĹzÀÝ¥Àà  ºÀÆUÁgÀ ¸Á||ºÉƸÀPÉÆÃmÉ, ¸Áé«Ä «ªÉÃPÀ£ÀAzÀ £ÀUÀgÀ FzÁÎ »AzÀÄUÀqÉ  2£Éà CqÀØ gÀ¸ÉÛ ºÉƸÀPÉÆÃmÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

          ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ 22.00 UÀAmɬÄAzÁ 30.04.2016 gÀAzÀÄ: 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: ¨ÉêÁgÀ¸ÀÄì UÀAqÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ|| 30 jAzÁ 35 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁgÀtPÁÌV vÁ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ CqÁØr ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ: 22.00 UÀAmɬÄAzÁ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À: 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ªÀÄzÀåzÀ°è gÀhļÀQ - EAr gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ EgÀĪÀ ±À²UËqÀ ¥Ánî ¸Á|| gÀhļÀQ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁdÄ ¨Éë£À VqÀzÀ JvÀÛgÀªÁzÀ mÉÆAUÉUÉ £ÉʯÁ£ï ºÀUÀÎ PÀnÖ vÀ¤ßAzÁ vÁ£É PÀÄwÛUÉUÉ HgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ G¹gÀÄUÀnÖ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ «oÀ×® vÀA; ZÀAzÁæªÀÄ ©®PÁgÀ ¸Á|| gÀhļÀQ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.