Number of Visitors

Tuesday, May 31, 2016

DAILY NEWS ON 31-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 31.05.2016

1) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.172/2016 PÀ®A. 302 L¦¹.
        ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 30.05.2016 gÀ ¨É¼ÀV£À 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ªÉÄÊvÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÀnÖ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á: ElÖAVºÁ¼À FvÀ¤UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ J¯ï©J¸ï ªÀiÁPÉðl ºÀwÛgÀ §gÀĪÀ ¥ÀAPÀd PÁèxï¸ÉÆÖÃgï ªÀÄÄAzÉ PÀnÖUÉ ¥sÀ½ ºÁUÀÆ PÀ®ÄèUÀ½AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ªÀÄÄzÀPÀ¥Àà vÀAzÉ ©üêÀÄtÚ ºÀnÖ ¸Á: ElÖAVºÁ¼À vÁf:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.88/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¸ÀĤî vÀA: AiÀÄ®è¥Àà ¨sÀdAwæ ªÀAiÀiÁ|| 26 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSÉ ¬ÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ CPÀæªÀĪÁV ºÁAiÀiïªÁqÀìð PÀA¥À¤AiÀÄ 90 JA.J¯ïzÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ 96 EzÀݪÀÅ CªÀÅUÀ¼À ªÉÄÃ¯É 26gÀÆ 14¥ÉÊ¸É QªÀÄäwÛ£ÀzÀÄ CAvÁ ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¥ËZÀUÀ¼À ªÉÄÃ¯É §gÉzÀªÀÅUÀ½zÀÄÝ EªÀÅUÀ¼À MlÄÖ QªÀÄävÀÄÛ 2509.44 ¥ÉʸÉUÀ½zÀÄÝ vÁ¨ÁzÀ°èlÄÖPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦üAiÀiÁ𢠸ÀÄgÉñÀ. Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.173/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.

         ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ  ªÀÄ£ÉÆÃdPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ ©ÃªÀĹAUï gÀd¥ÀÆvÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð ¸Á: ¸ÀªÀ¼ÀºÀ¼Àî vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ ¦gÁå¢ ªÀģɬÄAzÀ ¨ÁUÉêÁrUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛãɠ CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ E°èAiÀĪÀjUÉ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ©ÃªÀĹAUï vÀAzÉ dUÀ£ÀÄ gÀd¥ÀÆvÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Monday, May 30, 2016

DAILY NEWS ON 30-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.05.2016

1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.86/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.      
        ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÀÆædgï fÃ¥ï £ÀA: PÉ.J.28 J£ï:2440 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ gÀ«PÀĪÀiÁgÀ vÀA: ¤AUÀ¥Àà ¨ÁªÀÇgÀ  ¸Á; «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß fÃ¥À£ÀÄß ZÁAzÀ¤ ºÁ¯ï PÀqɬÄAzÀ ºÀQêÀÄZËPï PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV ¸ÉÖñÀ£ï gÉÆÃqÀ ºÁ¹ÃªÀiï ¦ÃgÀzÀUÁð PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ MªÀÄä¯É gÉÆÃqÀ rªÉÊqÀgï ªÉÄÃ¯É ºÀwÛ¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ PÀÆædgï fÃ¥À ¥À°Ö PÉqÀ« fæ£À°è PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl 8 d£ÀjUÉ ¨Áj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ vÉʹ£ï ¸À¯Áé vÀAzÉ CPÀæA zÀR¤ ªÀAiÀiÁ 6 ªÀµÀð EªÀ½UÉ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ªÀÄgÀt ¥Àr¹ E£ÉÆߧâ¼ÀÄ ªÀÄPÀ§Ä®© UÀAqÀ C§ÄÝ®gÉêÀiÁ£À ºÀQêÀÄ ªÀAiÀiÁ 70 ªÀµÀð, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ©J¯ïrE zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ ¢£ÁAPÀ: 29-05-2016 gÀAzÀÄ £À¸ÀÄQ£À 3:45 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ZÁ®PÀ ¸ÀzÀgÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà C§ÄÝ®gÀ»ÃªÀÄ vÀAzÉ ªÀĺÀäzÀEPÁâ¯ï zÀR°, ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð, eÁw : ªÀÄĹèA, ¸Á|| ¸ÀÄgÀ¥ÀÆgÀ f|| AiÀiÁzÀVj EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 73/2016 PÀ®A. PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955  PÀ®A:-3 gÉ/ªÀÅ 7 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ ¥ÀzÀÝw) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 gÀ PÀ®A:-18.
         ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA, §¸ÀªÀgÁd eÉÆÃUÀÆgÀ 2) ¯Áj £ÀA PÉ.J: 28 J: 2292 £ÉÃzÀÝgÀ ªÀiÁ°PÀ F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÁ CrAiÀÄ°è  ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁzÀ ¥ÀrvÀgÀ CQÌ 96 QéAl¯ï 30 PÉ.f. C:¸À:Q: 1,44,450 gÀÆ¥Á¬Ä UÀ¼ÀµÀÄÖ £ÉÃzÀÝ£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£Àì ªÀ C£ÀĪÀÄw ºÉÆAzÀzÉ ¯Áj £ÀA PÉ.J: 28 J: 2292 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¯ÉÆÃqÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ  ¸ÁUÁl ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¸ÁªÀðd¤PÀ «vÀgÀuÉUÁV ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVzÀÝ ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ¸ÁUÀuÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ  ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ PÀ®A- PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À PÁAiÉÄÝ 1955  PÀ®A 3 gÉ/ªÀÅ 7 ºÁUÀÆ PÀ£ÁðlPÀ CUÀvÀå ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À (¸Á.«.¥À) ¤AiÀÄAvÀæt DzÉñÀ 1992 gÀ PÀ®A 18 C£ÀÄß G®èAWÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥sÀgÁzsÀ F §UÉÎ £ÁªÀÄzÉêÀ vÀA, fêÀ¥Àà ZÀªÁít GzÀÆåUÀ: DºÁgÀ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ-2 ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ¤zÉÃð±ÀPÀgÀÄ DºÁgÀ £ÁUÀjPÀ ¸ÀgÀ§gÁdÄ ºÁUÀÆ UÁæºÀPÀgÀ ªÀåªÀºÁgÀUÀ¼À E¯ÁSÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.75/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ 1] ¸ÀAdÄ vÀA: ¸ÉêÀÅ gÁoÉÆÃqÀ 2] ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: ¯Á®¹AUÀ gÁoÉÆqÀ 3] ¸ÉÆêÀÄÄ zÉãÀÄ ¥ÀªÁgÀ 4] ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ ¨Á§Ä ZÀªÁít 5] gÁdÄ ±ÀAPÀgÀ gÁoÉÆqÀ 6] C±ÉÆÃPÀ £ÁvÀÄ gÁoÉÆÃqÀ 7] ±ÀAPÀgÀ xÁªÀgÀÄ ¥ÀªÁgÀ 8] ¥ÉÆêÀÄÄ zÉãÀÄ ¥ÀªÁgÀ ¸Á: J®ègÀÆ ¸ÉÆêÀÄzÉêÀgÀ ºÀnÖ vÁAqÁ £ÀA: 2 vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ ¸ÉÆêÀÄzÉêÀgÀ ºÀnÖ vÁAqÁ £ÀA: 2 gÀ°ègÀĪÀ zÀÄUÁðzÉëAiÀÄ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¨ÉlÖPÉÌ ºÀt PÀnÖ CAzÀgÀ - ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß C£ÀÄߪÀ UÁåªÀÄ°AUÀ dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 5100/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ; D£ÀAzÀ JªÀiï ªÁWÀªÉÆqÉ ¦J¸ïL wPÉÆÃmÁ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.182/2016 PÀ®A. 15(J). 32 (3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ 18.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀiÁ¼À¥Àà vÀA gÉêÀ¥Àà EAZÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 30 ªÀµÀð ¸Á; C»gÀ¸ÀAUÀ vÁ; EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£Àì E®èzÉ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï UÁågÉÃdzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄ®Ä CªÀPÁ±À ªÀiÁrPÉÆnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀgÀ ºÉÆmÉïï zÀ°è 250-45 gÀÆUÀ¼ÀÄ QªÀÄäw£À ºÁAiÀĪÀqÀð aAiÀÄgÀì «¹Ì 5 ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2 ¥Áèöå¹ÖPï UÁè¸ÀÄUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¸ÀvÀ; ²æà ¹ © aPÉÆÌÃr ¦J¸ïL PÁ¸ÀÆ EAr oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 15.03.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ PÁuÉAiÀiÁzÀ «dAiÀĪÀiÁAvÉñÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨Áå½ ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ d®£ÀUÀgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ¬ÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆ ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É .CAvÁ ¦ügÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÉÆêÀıÉÃRgÀ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ¨Áå½ ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, d®£ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.101/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ 17.50      UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ  AiÀÄ®UÀÄgÀzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ : 50 ªÀµÀð EªÀgÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ zsÀ£ÀéAvÀj zÀªÁSÁ£ÉUÉ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛgÉ CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¥ÉæêÀiÁ UÀA|| AiÀÄ®UÀÄgÀzÀ¥Àà ¥ÀÆeÁj ¸Á|| PÉ/D¥sï UÉÆÃ¥Á® ¥ÀÄgÉÆ»vÀ, UÀÄgÀÄ¥ÁzÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeïÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, May 29, 2016

DAILY NEWS ON 29-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.05.20161) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.72/2016 PÀ®A. 143. 147. 323. 504. 506 ¸ÀºÀ 149 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. PÁ¬ÄzÉ 1989.       
           ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥ÀwæPÁ ªÀgÀ¢UÁgÀ¤zÀÄÝ, 1) ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA, §¸À¥Áà eÉÆÃUÀÆgÀ 2) §¸ÀªÀgÁd vÀA, «dÄ PÉÆ¥ÀàzÀ 3) ¸À°ÃªÀÄ ©Ã¼ÀV 4) gÀhÄ»ÃgÀ ¨ÁUÀªÁ£À 5) ªÉÄÊ»§Æ§ ZËzsÀj 6) PÉ.J: 28 J: 2292 £Éà ¸ÀgÀPÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ F DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁ¢zÁgÀ¤UÀÆ ¨ÉÆüÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ j.¸À.£ÀA 9 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆr ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ UÉÊgÀ PÁAiÀÄzɲÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV  UÀÆqÀì UÁr £ÀA PÉ.J: 28 J: 2292 £ÉÃzÀÝgÀ°è ¥ÀrvÀgÀ CQÌAiÀÄ£ÀÄß ¸ÁUÁtÂPÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ CzÀ£ÀÄß vÀqÉzÀÄ ¤°è¹ «ZÁj¹zÀÄÝ CzÉà ¹nÖ¤AzÀ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ. ¦ügÁå¢UÉ CªÀ£À ºÉ¸ÀgÀÄ eÁw «ZÁj¹ ¦ügÁå¢AiÀÄÄ ¥Àj²µÀÖ eÁwAiÀĪÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀ¤UÉ ºÉƯÁå ¸ÀĽ ªÀÄUÀ£É ¤£ÀUɸÀÄÖ ¸ÉÆPÀÄÌ CAvÁ eÁw JwÛ ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉ¢zÀÝ®èzÉ E£ÀÄß½zÀ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÄ PÀÆqÁ PÉʬÄAzÁ PÁ°¤AzÀ ºÉÆqÉzÀÄ DgÉÆæ £ÀA 1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ¦ügÁå¢üUÉ fêÀzÀ zsÀªÀÄQ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ vÀA, gÀeÁPÀ ¥ÁgÀ£ÀߪÀgÀ ªÀAiÀiÁ: 28 ªÀµÀð ¸Á,, C¯Áè¥ÀÆgÀ Nt «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.167/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1] ªÀÄ®PÁf vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á:ªÀÄtÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 15 d£ÀgÀÄ F DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ PÀÆr vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ JA§ÄªÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 44,280/- gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ; ¦.n.ºÀÄt²PÀnÖ J.J¸ï.L  §.¨ÁUÉêÁr oÁ£É EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 27.05.2016 gÀAzÀÄ 23.00 UÀAmɬÄAzÀ 28.5.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-PÀ®è¥Àà. UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà. ºÀAUÀgÀV. ªÀAiÀiÁ-46 ªÀµÀð ¸Á: ªÀĸÀÆw. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. FvÀ£ÀÄ ¤£Éß ¢£ÁAPÀ; 27-05-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ CªÀgÀ ¸ÀAvÁå£À d«ÄãÀzÀ ¨Á«UÉ PÀÆr¹zÀ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀªÀ£ÀÄß ZÁ®Æ ªÀiÁr §gÀÄvÉÛ£ÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃV ¨Á«AiÀÄ zÀAqÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ªÉÆÃmÁgÀ ZÁ®Æ ªÀiÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV CªÀ£À PÁ®Ä eÁj djzÀÄ ¨Á«AiÀÄ ¤ÃgÀ°è ©¢ÝzÀÄÝ, CªÀ¤UÉ FdÄ §gÀ¢zÀÝjAzÀ CªÀ£ÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀÄV ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ UÀÄgÀÄ¥ÁzÀ¥Àà. PÀ®è¥Àà. ºÀAUÀgÀV. ªÀAiÀiÁ-19 ªÀµÀð. ¸Á: ªÀĸÀÆw. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.04/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

           ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ èAiÀÄ  ªÀÄÈvÀgÁzÀ 01] UÁ°§ vÀAzÉ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ,ªÀAiÀiÁ: 13 ªÀµÀð 02] ¸ÀzÁÝA vÀAzÉ ¯Á®¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ. ªÀAiÀiÁ: 11 ªÀµÀð 03] zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ §²ÃgÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ: 12 ªÀµÀð ¸Á: J®ègÀÆ D®ªÉÄî ¥ÀlÖt. ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÉ®ègÀÆ PÀÆrPÉÆAqÀÄ D®ªÉÄî PÉgÉUÉ EeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀjAiÀiÁV EeÁqÀ®Ä §gÀ¯ÁgÀzÀPÉÌ CPÀ¸ÁävÀ M§âjUÉƧâgÀÄ PÉgÉAiÀÄ ¤ÃgÀ°è ªÀÄļÀV ¤ÃgÀÄ PÀÆrzÀÄ G¸ÀgÀUÀnÖ ¸ÀwÛgÀÄvÁÛgÉAzÀÄ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀAzÉ C°è¸Á§ ªÉÄð£ÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð ¸Á: D®ªÉÄî ¥ÀlÖt vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.05.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, May 27, 2016

DAILY NEWS ON 27-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 27.05.20161) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.109/2016 PÀ®A. 323, 324, 354,504, 506 ¸ÀºÀ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 3 (1) (10) (11) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J. PÁ¬ÄzÉ 1989.       
          ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1) C±ÉÆÃPÀ vÀA; ¨Á§ÄgÁªÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ 2] UÀÄgÀÄ vÀA; C±ÉÆÃPÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ 3] ¥Àæ¸À£Àß vÀA; C±ÉÆÃPÀ zÉñÀ¥ÁAqÉ ¸Á|| J®ègÀÆ ¨ÉÆüÀªÁqÀ (DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  »AzÀÄ ¨ÁæºÀät eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EgÀÄvÁÛgÉ) F DgÉÆævÀjUÀÆ ªÀÄvÀÄÛ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁ¢zÁgÀ¤UÀÆ  ¨ÉÆüÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ j.¸À.£ÀA 9 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¸ÀA§A¢¹zÀAvÉ F ªÉÆzÀ°¤AzÀ®Æ vÀPÀgÁgÀÄ EzÀÄÝ,  ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ zÀQët ¨sÁUÀ 14 JPÀgÉ ¨sÀÆ £ÁåAiÀÄ ªÀÄAqÀ½ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À¢AzÀ  ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ gÉÊvÀ CAvÁ ªÀÄAdÆj¹zÀÄÝ. ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è  DgÉÆævÀgÀÄ ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄ®Ä mÁæöåPÀÖgÀ vÀUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÁUÀ  ¦gÁ墠 ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁQëzÁgÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ©ÃªÀĪÀé, ºÉAqÀw AiÀÄ®èªÀÄä,  EªÀgÀÄ £ÀªÀÄä ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁPÉà ªÀÄrPÉ ºÉÆqÉAiÀÄÄwÛÃj PÉøÀÄì £ÀªÀÄä ¥ÀgÀªÁV DVzÉ  CAvÁ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÉ®ègÀÆ  ¹mÁÖV  ¦gÁå¢UÉ PÉʬÄAzÀ ºÉÆr- §r ªÀiÁr  ©r¸À®Ä ºÉÆÃzÀ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä, ¸ÁQëzÁgÀ ©ÃªÀĪÀé,  EªÀjUÉ J®è DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÉÃj eÉÆÃj¤AzÀ £ÀÄV¹ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬ÄUÉ  d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ PÀ°è£À ªÉÄÃ¯É PÉqÀ« JqÀUÀqÉ ZÀ¦àUÉ  UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà eÁw JwÛ ºÀ®PÀmï ¨ÉÊzÁr fêÀzÀ ¨ÉzÀjPÉ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ vÀA;§¸À¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ @ £ÁAiÉÆÌÃr ªÀAiÀiÁ- 45 ªÀµÀð    eÁw -»AzÀÆ ¨ÉÃqÀgÀ  GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| ¨ÉÆüÀªÁqÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.114/2016 PÀ®A. 363 L¦¹ & 12 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ 2012.
          ¢£ÁAPÀ: 21.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 1.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ¨Á¸ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀĸÀÄì-28 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀqÀ®¸ÀAUÀ vÁAqÉ £ÀA.1 F DgÉÆævÀ£ÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÄ ¸ÀºÀ CªÀ½UÉ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ AiÀiÁªÀzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.164/2016 PÀ®A.279. 304(J) L¦¹&187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ 00.30 UÀAmɬÄAzÀ 26.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà vÀA ZÀAzÀ¥Àà ¨ÁPÀ° ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á|| PÀÆZÀ¨Á¼À EªÀ£ÀÄ vÀªÀÄä ªÉÆÃlgÀ £ÀA§gÀ PÉJ-29-AiÀÄÄ-1418 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É vÀ£Àß »AzÉ vÀªÀÄä ¸ÀA§A¢PÀ JPÀ£ÁxÀ vÀA zÀÄAqÀ¥Àà ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á|| »lß½î EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ UÀAUÀ£ÀºÀ½î ¬ÄAzÀ PÀÆZÀ¨Á¼ÀPÉÌ §gÀĪÀ ¸À®ÄªÁV zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ºÀÆ«£À ºÀ¥ÀàgÀV gÀ¸ÉÛ »rzÀÄ PÀgÀ¨sÀAl£Á¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ ºÉÆgÀmÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆÃlgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïUÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀUÁvÀ ªÀiÁr ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉ ¸ÀAUÀ¥Àà ºÁUÀÄ »AzÉ PÀĽvÀ JPÀ£ÁxÀ EªÀjUÉ ¨ÁjUÁAiÀÄ ¥ÀlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²ªÀPÀĪÀiÁgÀ vÀA ¸ÀAUÀ¥Àà ¨ÁPÀ° ¸Á|| PÀÆZÀ¨Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 133/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 18.05.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸ÀĪÀiÁ vÀA¢ gÀªÉÄñÀ ºÁ¢ªÀĤ ªÀAiÀiÁ:19 ªÀµÀð ¸Á:²ªÀtV vÁ:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁ:ªÀ-UÉÆÃV CUÀ¸À¨Á¼À vÁ:§ ¨ÁUÉêÁr EªÀ¼ÀÄ vÁ£ÀÄ EgÀĪÀ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼ÀzÀ JªÀiï f «í  ¹ PÁ¯ÉÃeïzÀ ¯ÉÃreï ºÁ¸ÉÖïï¢AzÀ vÀªÀÄä HgÀÄ ²ªÀtVUÉ ºÉÆÃUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ²ªÀtVUÉ ºÉÆÃUÀzÉà ªÀÄgÀ½ ºÁ¸ÉÖðUÀÆ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ªÀĺÁzÉë UÀAqÀ gÀªÉÄñÀ ºÁ¢ªÀĤ, ¸Á:²ªÀtV vÁ:f:«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.12/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 07.30 UÀAmɬÄAzÀ 25.5.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀÄÈvÀ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà £Á®vÀªÀqsÀ ªÀAiÀiÁ-27 ªÀµÀð ¸Á: aPÀÌ D¸ÀAV vÁ; § ¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ºÉAqÀw ªÀĺÁzÉëUÉ n © gÉÆÃUÀ DVzÀÄÝ CzÀÄ ¥ÀÆtð UÀÄtªÀÄĪÁUÀĪÀÅ¢®è ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄÄAzÉ vÀ£ÀUÀÆ §gÀ§ºÀÄzÀÄ vÁ£ÀÄ EzÀÝgÀÆ ¥ÀæAiÉÆÃd£À«¯Áè CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°èAiÀÄ ¨Éë£À VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°® ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃwAiÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ §¸À¥Àà ¸ÀAUÀ¥Àà £Á®vÀªÁqÀ ¸Á: aPÀÌ D¸ÀAV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.14/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ 06.00 UÀAmɬÄAzÀ 07.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÀÄÈvÀ; vÀAUɪÀÄä UÀAqÀ. gÁdPÀĪÀiÁgÀ CvÀ£ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á|| CAvÀgÀUÀAV  ºÁ||ªÀ|| ªÀiÁqÀ¨Á¼À vÉÆÃlzÀ ªÀ¹Û EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À  ªÀÄUÀ½zÀÄÝ  ¸ÀzÀj ªÀÄÈvÀ¼ÀÄ  vÀ£ÀVgÀĪÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ ¨ÉÃ£É vÁ¼À¯ÁgÀzÉ fªÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÉÄïÁѪÀtÂUÉ ºÁQzÀ PÀ§âtzÀ JAUÀ®PÉÌ  vÀ£Àß UÀAqÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è E®èzÀ ¸ÀªÀÄAiÀÄzÀ°è £ÀÆ®Ä ºÀUÀ΢AzÀ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ vÁ£É GgÀÄ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀÄ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ªÀÄ®èªÀÄä UÀAqÀ §¸ÀtÚ ¨Á½ ¸Á||°AUÀAiÀÄå£ÀªÁr vÁ||D¼ÀAzÀ f¯Áè; PÀ®§ÄgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 26.05.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.Thursday, May 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.05.20161) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 92/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £ÀA§gÀ PÉJ-28/PÉ-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄrªÁ¼À¥Àà vÀA: ©üªÀÄ¥Àà zÀ¼ÀªÁ¬Ä @ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 40 GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀĸÀ©£Á¼À FvÀ£ÀÄ ªÀĸÀ©£Á¼À PÀqɬÄAzÁ GPÀÌ° PÀqÉUÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï  £ÀA§gÀ PÉJ-28/EJ¯ï-0219 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¸ÀÄgÉñÀ vÀA: gÁªÀÄUÉÆAqÀ¥Àà ªÀiÁPÉÆAqÀ ¸Á: zÉÃV£Á¼À FvÀ£ÀÄ GPÀÌ° PÀqɬÄAzÁ ªÀĸÀ©£Á¼À PÀqÉUÉ  ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁj E§âgÀÆ Cwà eÉÆÃj¤AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ MAzÉÆPÉÆÌAzÀÄ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï £A§gÀÀ PÉJ-28/PÉ-6743 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢, vÀ£Àß »A¢£À ²n£À ªÉÄïÉÉ PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ²ªÀgÁd vÀA: ²æêÀÄAvÀ PÉÆqÉÃPÀ¯ï ¸Á: PÉÆPÀl£ÀÆgÀ FvÀ¤UÉ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖUÁAiÀÄ¥Àr¹, PÉJ-28/EJ¯ï-0219 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¨sÁj¥ÉlÄÖUÁAiÀÄUÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ¸ÀzÀj E§âgÀÆ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÆÃmÁgï ZÁ®PÀgÀ ªÉÄ¯É PÀæªÀÄ PÉÊPÉƼÀî®Ä ¦gÁå¢ CzÉ F §UÉÎ gÉÃtÄPÁ UÀA: ªÀÄrªÁ¼À¥Àà zÀ¼ÁªÁ¬Ä @ ªÁ°PÁgÀ ªÀAiÀiÁ 35 eÁåw »AzÀÄ ¨ÉÃqÀgÀ GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉUÉ®¸À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 91/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ ²æêÀÄAvÀ vÀA: ªÀÄ®è¥Àà C°Ý ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: GPÀÌ° F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ GPÀÌ°AiÀÄ CªÉÆÃWÀ¹zÀÝ zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀÆvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¸ÁªÀð d¤PÀjAzÀ ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 470/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà ²ªÁ£ÀAzÀ UÁtÂÃUÉÃgÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2016 PÀ®A. 20 (©) J£ïr¦J¸ï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À UÉÆ©â ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð ¸Á:PÀ£ÀÆßgÀ ºÁ/ªÀ ºÉÆwð F DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÉÆwð UÁæªÀÄzÀ §¸ï ¸ÁÖöåAqÀzÀ ¸À«ÄÃ¥À J£ï ºÉZï-13 gÉÆÃrUÉ ºÉÆA¢ EgÀĪÀ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ ZÀºÁzÀ CAUÀrAiÀÄ°è vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV C£À¢üPÀÈvÀªÁV ªÀiÁzÀPÀ ¥ÀzÁxÀð UÁAeÁªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÁ¨ÁzÀ°è ElÄÖPÉÆArgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ ²æà J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ï L ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 171/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 ರಂದು £À¸ÀÄQ£À 04.00 UÀAmɬÄAzÀ 04.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÁzÀ DgÉÆæ ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA|| ªÉÆÃw¹AUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á|| PÀĪÀÄlV  EªÀ£ÀÄ EzÀgÀ°è  ¦AiÀiÁ𢠠ªÀÄUÀ¼ÀÄ  C²é¤ vÀA|| ¢°Ã¥À ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð ¸Á|| PÀĪÀÄlV  EªÀ¼ÀÄ E£ÀÄß C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VPÉÆAqÁUÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ CªÀ½UÉ J©â¹  ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¢°Ã¥À vÀA|| ¯ÉÆÃPÀÄ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| PÀĪÀÄlV vÁAqÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.18/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ; PÀ£ÀߥÀà vÀA PÉAZÀ¥Àà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á|| £ÁzÀ PÉr EvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß d«ÄãÀzÀ°è PÀ¸À QvÀÄÛªÁUÀ AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀ¥ÀÆjvÀ ºÁªÀÅ PÀaÑzÀÝjAzÁ CzÀgÀ «µÀ Kj EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 10;00 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁzÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj WÀl£É DPÀ¸ÁävÁVzÀÄÝ F §UÉÎ ¸ÀA±ÀAiÀÄ «gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ FgÀªÀÄä UÀA PÀ£ÀߥÀà ªÀiÁzÀgÀ ªÀAiÀiÁ-25 ªÀµÀð eÁw »AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ G-PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| £ÁzÀ PÉ.r EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Wednesday, May 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.05.2016
1) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 179/2016 PÀ®A. 78(3) DåPïÖ

¢£ÁAPÀ: 24/5/2016 gÀAzÀÄ 1030 UÀAmÉUÉ EAr ¥ÀlÖtzÀ J¦JªÀiï.¹. ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA ±ÁAvÀ¥Àà PÀApPÁgÀ ¸Á|| EAr FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥sÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgÀ d£ÀgÀ PÀqɬÄAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀjUÉ N¹ aÃn §gÉzÀÄPÉÆlÄÖ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆUÀ¼ÀÄ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÀ¯Áåt JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß EAr ¥ÀlÖtzÀ J.¦.JªÀiï.¹. ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è £ÀqɸÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£À PÀqɬÄAzÀ gÉÆÃR ºÀt 660 gÀÆ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼ÀÄ §gÉzÀ N.¹. aÃn ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¨Á¯ï ¥É£ÀÄß ¹QÌzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà ¹.©.aPÉÆÌÃr ¦.J¸ï.L EAr ¦.J¸ï.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
2) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 167/2016 PÀ®A. 41(r) ¸ÀºÀ PÀ¼À 102 ¹Dg惡
   ªÀÄvÀÄÛ 379 L¦¹  

¢£ÁAPÀ : 24/05/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ DgÉÆævÀ£ÁzÀ PÀÄ¥Àà£À vÀAzÉ PÀAUÀ£À ¸Á|| 227 n.n ªÉÆlÄÖ ¥ÉÆõÀÖ MvÁÛgÀ ¥À®AiÀÄA vÁ|| UÀÄrAiÀÄvÀA f|| ªÉ®ÆègÀÄ gÁdå vÀ«Ä¼ÀÄ£ÁqÀÄ FvÀ£ÀÄ  PÉ.¹ ªÀiÁPÉÃðlzÀ°è ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 1,08,150/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À ««zÀ PÀA¥À¤AiÀÄ 22 ªÉƨÉÊ®UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ºÉZï.¦ PÀA¥À¤ ªÀÄvÀÄÛ J¸Àgï PÀA¥À¤ JgÀqÀÄ ¯Áå¥ÀmÁ¥ÀUÀ¼ÀÄ PÀ¼ÀÄ«¤AzÁUÀ° CxÀªÁ PÀ¥ÀlvÀ£À¢AzÁUÀ° ¸ÀA¥Á¢¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ ¹PÀÄÌ ¸ÀzÀj ªÀ¸ÀÄÛUÀ¼À §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀªÀÄ¥ÀðPÀªÁzÀ GvÀÛgÀ ¤ÃqÀzÉ EzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ ²æà JªÀiï.r §qÉÃWÀgÀ ¦.J¸ï.L. (¹.©) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ: 24-05-2016 gÀAzÀÄ 1330 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ §¸À¥Àà. ¸ÀAUÀ¥Àà. ªÀÄ£ÀUÀƽ. ªÀAiÀiÁ-61 ªÀµÀð. ¸Á: ºÀtªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: §,¨ÁUÉêÁr FvÀ£ÀÄ  PÉƯÁígÀzÀ aPÀgÀrØAiÀĪÀgÀ Rr ªÀĶãÀzÀ PÀ°è£À PÁéjAiÀÄ°è PÀ©â£À ºÁj¬ÄAzÀ PÀ®è£ÀÄß ªÉÄn vÉUÉAiÀÄĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV D ºÁjAiÀÄÄ djzÀÄ CªÀ£À vÀgÀrUÉ §qÉzÀÄ M¼À¥ÉmÁÖVzÀÄÝ D §UÉÎ CªÀ£ÀÄ PÉƯÁígÀzÀ ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ¥ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà jÃw ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.F §UÉÎ UÀ¢UÉ¥Àà. §¸À¥Àà. ªÀÄÄgÀ£Á¼À. ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á: ºÀtªÀiÁ¥ÀÆgÀ vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.05.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, May 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-05-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.05.20161) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 113/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í. PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/EJZï-9329 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÁzÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA. ªÀÄ®è¥Àà £ÁUÀt¸ÀÆgÀ ¸Á :ZÁAzÀPÀªÀmÉ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ªÉÄÃ¯É »AzÀÄUÀqÉ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA/ ¤Ã®¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á :ZÁAzÀPÀªÀmÉ EªÀ¤UÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÀ ZÀqÀZÀt PÀqÉUÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®£ÀÄß Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ vÀ£Àß ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-02/JZï.J£ï-6127 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÆgÀl ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ vÀAzÉ C©üªÀÄ£Àå¥Àà vÀA/ gÀÄzÀæ¥Àà fwÛ ªÀAiÀiÁ-70 ªÀµÀð ¸Á :¯ÉÆÃt ©. PÉ. EªÀjUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÀÄUÀqÉ PÀĽvÀ ±ÀAPÉæ¥Àà vÀA/ ¤Ã®¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á :ZÁAzÀPÀªÀmÉ EªÀ¤UÉ ¸ÁzÁ ªÀ, ¨sÁj UÁAiÀÄ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¸ÀºÀ ¸ÁzÁ ªÀ, ¨sÁj UÁAiÀÄ ºÉÆA¢zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ «oÀ×® vÀA/ C©üªÀÄ£Àå¥Àà fwÛ ªÀAiÀiÁ-38 ªÀµÀð, eÁw-»AzÀÆ UÁtÂUÉÃgÀ, GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:¯ÉÆÃt ©. PÉ. vÁ:EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 97/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ 1) ¸ÀÄgÉñÀ vÀA|| ©üêÀIJ EAUÀ¼ÀV.  ¸Á|| ºÀªÀiÁ® PÁ®¤, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 2) ¦AlÄ PÀ£ÀÆßgÀ ¸Á|| PÀ£ÀÆßgÀ zÀ°vÀ PÁ®¤ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  M§â£ÀÄ  ¹QÌzÀÄÝ E£ÉÆߧâ£ÀÄ N¹ ªÀiÁ°ÃPÀ¤zÀÝ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 1550/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) UÉÆîUÀÄ ªÀÄäd ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 98/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ 1) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA|| ±ÀgÀt¥Àà ºÀqÀ¥ÀzÀ,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀQêÀÄ ZËPï2) ¸ÀĤî vÀA|| ²ªÀ¥Àà ºÀjd£À, ªÀAiÀiÁ : 21 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VÃZÀ 3) ±À©âÃgÀ vÀA|| zÀ¸ÀÛVgÀ¸Á§ CvÁÛgÀ, ªÀAiÀiÁ : 28 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀAVãÀ ªÀĹâ4) ±Á©ÃgÀ vÀA|| ªÀĺÀªÀÄäzÀºÀ¤Ã¥À PÀ¯ÁzÀV, ªÀAiÀiÁ : 27 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VÃZÀ 5) PÀȵÁÚ vÀA|| ºÀ£ÀªÀÄAvÀ ªÀiÁzÀgÀ, ªÀAiÀiÁ : 24 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ §rPÀªÀiÁ£À 6) ºÀ©Ã§ªÀůÁè vÀA|| SÁeÁ¨ÁµÁ E£ÁªÀÄzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ²SÁgÀPÁ£É 7) ±ÀgÀt¥Àà vÀA|| VjªÀÄ®è ©gÁzÁgÀ, ªÀAiÀiÁ : 20 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÁt§VÃZÀ 8) PÀgÀt vÀA|| UÀuÉñÀ §ÆvÀ£Á¼À, ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀªÀÄUÁgÀ Nt  9) ¸À«ÄÃgÀ vÀA|| ªÉÄʧƧ¸Á§ ¥ÁZÁ¥ÀÆgÀ, ªÀAiÀiÁ : 18 ªÀµÀð ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÀQêÀÄZËPï F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ªÀÄgÁp «zÁå®AiÀÄzÀ PÀA¥ËAqÀ UÉÆqÉAiÀÄ M¼ÀUÉ §AiÀÄ°£À°è  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 17,585/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ ¸À:vÀ n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L  ¸Á|| UÉÆüÀUÀĪÀÄäl  ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 84/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 16.45 UÀAmÉUÉ zÁzÁ¸Á§ vÀA: C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄįÁè ªÀAiÀiÁ|| 70 ªÀµÀð ¸Á|| ºÀ®¸ÀAV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ 1/- gÀÆ UÉ 80/- gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ N.¹. dÆeÁl DqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀ¤AzÀ 210/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: ¸ÀÄgÉñÀ.Dgï.UÀrØ ¦.J¸ï.L gÀhļÀQ  ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 112/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ 16.15 UÀAmÉUÉ PÁ±À¥Àà vÀAzÉ £ÁUÀ¥Àà PÉÆý ªÀAiÀiÁ-60 ¸Á: ºÀ¼ÀUÀÄtQ vÁ: EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉ C£ÀĪÀÄw ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ºÀ¼ÀUÀÄtQ UÁæªÀÄzÀ §¸ïì ¸ÁÖöåAqÀ ºÀwÛgÀ vÀ£Àß ¯Á¨sÀPÁÌV 180 JA.J¯ï zÀ OLD TAVERN Whisky 45 ¸ÀgÀPÁj ¸ÀgÁ¬Ä ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼ÀÄ Q:2762-55 gÀÆUÀ¼ÀµÀÄÖ ªÀiÁ®£ÀÄß MAzÀÄ gÀnÖ£À qÀ©âAiÀÄ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀjUÉ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ ªÀåªÀ¸ÉÜAiÀÄ°ègÀĪÁUÀ ¹QÌgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ. J£ï J£ï CA©UÉÃgÀ ¦J¸ïL ºÉÆwð ¦J¸ï. ¥ÉưøÀ oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 111/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 09.15 UÀAmÉUÉ gÁªÀÄtÚ vÀA/ ¯ÉÆÃPÀ¥Àà CUÀ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ-51 ªÀµÀð ¸Á:gÉêÀvÀUÁAªÀ vÁ:EAr F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 1534=75/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 25 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ aîzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æà J¸ï. ¦. ²AV, ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 178/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 05.05.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÁ UÀeÁ£ÀAzÀ vÀAzÉ UÀAUÀ¥Àà £É®èV @ PÉÆý AiÀiÁ: 15 ªÀµÀð ¸Á: aPĄ̀ÉãÀÆgÀ EvÀ¤UÉ vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ ªÀģɬÄAzÀ HgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ C¥ÀºÀj¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ: UÀAUÀ¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà £É®èV @ PÉÆý ¸Á: aPĄ̀ÉãÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.05.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.