Facebook

Number of Visitors

Friday, April 22, 2016

PRESS NOTE ON 22-04-2016

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                   ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ                                        «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016

¸ÀASÉå: 23/2016
CPÀæªÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À ªÀ±À, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À
²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä rJ¸ï¦ EAr, ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ EAr ºÁUÀÆ PÀ®§ÄgÀV f¯ÉèAiÀÄ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¨sÁUÀzÀ°è 1) gÀªÉÄñÀ vÀA. ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁ«£ÀºÀ½î ¸Á|| PÀgÀdV vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 1-PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 3-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£Àß 2) AiÀįÁè°AUÀ @ AiÀÄ®è¥Àà vÀA. ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| ²ªÀ¥ÀÆgÀ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß EAUÀ¼ÀV¬ÄAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 1-PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 4-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£Àß 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. «oÀ×® PÀA¨ÁgÀ ¸Á|| EAr FvÀ£À£ÀÄß EAr gÉ樀 ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 2-PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 4-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£Àß 4) gÀ«ÃAzÀæ vÀA ¸ÁºÉç¯Á® PÉÆý ¸Á|| PÀgÀdV vÁ|| C¥Àd®¥ÀÆgÀ 5) ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ²gÀÆgÀ ¸Á|| gÀhļÀQ vÁ|| D¼ÀAzÀ ºÁ ªÀ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀj E§âjUÉ CUÀgÀSÉÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EªÀjAzÀ 4-PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 6-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£Àß d¥ÀÛªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ²gÀÆgÀ ¸Á|| gÀhļÀQ vÁ|| D¼ÀAzÀ ºÁ ªÀ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ 25-40 ¸Á«gÀUÀ½UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ §UÉÎ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.
»ÃUÉ ¸ÀzÀj LzÀÄ d£À DgÉÆævÀjAzÀ 8 PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 17 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F §UÉÎ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  
 ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ°è 1) ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ²gÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ 2012£Éà ¸Á°£À PÀ®§ÄgÀV f¯ÉèAiÀÄ UÀqÀUÀAa UÁæªÀÄzÀ CgÀ«AzÀ £ÀgÀÆt FvÀ£À PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀð eÉÊ°£À°èzÀÄÝ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ 2) gÀ«ÃAzÀæ vÀA ¸ÁºÉç¯Á® PÉÆý FvÀ£ÀÄ 2013£Éà ¸Á°£À°è C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀð eÉÊ°£À°èzÀÄÝ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.  

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨Éâü¸ÀĪÀ°è ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä rJ¸ï¦ EAr G¥À-«¨sÁUÀ, ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ, ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦J¸ïL EAr oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ L.J.PÉÆÃmÁå¼À, ¦.PÉ.£ÁUÀgÁ¼À, JªÀiï.PÉ.qÉÆÃtÆgÀ, J.Dgï.¥ÀlÖt±ÉnÖ, ©.f.PÀëwæ, JªÀiï.J¸ï.zÁåªÀÄUÉÆüÀ, zÀvÁÛ £À®ªÀqÉ, ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¸ÀAdÄ ZÀªÁít ºÁUÀÆ J¸ï.© GªÀÄgÁt gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÁèX¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.