Facebook

Number of Visitors

Saturday, April 16, 2016

PRESS NOTE ON 16-04-2016

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                    ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ                                         «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¢£ÁAPÀ: 16.04.2016

¸ÀASÉå: 22/2016
3 d£À CAvÀgÀ gÁdå zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ §AzsÀ£À
¢£ÁAPÀ: 09.03.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è UÉÆîUÀĪÀÄäd oÁuÉAiÀÄ ¸ÀgÀºÀ¢Ý£À ªÀĺÉñÀUËqÀ ¥Ánî gÀªÀgÀ ªÀÄ£É zÀgÉÆÃqÉ DVzÀÄÝ, F ¥ÀæPÀgÀt ¨Éâ¸À®Ä ²æà ©.¦.ºÀÄ®¸ÀUÀÄAzÀ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À-«¨sÁUÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ, ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ ¹¦L ZÀqÀZÀt, ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L r¹L© WÀlPÀ, ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÀAzÀgÉrØ ¹¦L §.¨ÁUÉêÁr ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J£ï.CA©UÉÃgÀ ¦J¸ïL ºÉÆÃwð, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL d®£ÀUÀgÀ, ²æà Dgï.PÉ.£ÁAiÉÆÌÃr ¦J¸ïL PÉÆïÁígÀ ºÁUÀÆ E¤ßÃvÀgÀ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ vÀAqÀ gÀa¹zÀÄÝ ºÁUÀÆ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ ¸ÀºÀAiÉÆÃUÀzÉÆA¢UÉ F vÀAqÀªÀÅ 1) «dAiÀÄ vÀA. ¥ÉÆÃ¥Àmï ¥ÁmÉÆÃ¼É ¸Á|| VgÀ« vÁ|| ¥À®Ö£ï f|| ¸ÁvÁgÁ. 2) ¹zÁÝxÀð @ ¨ËqÁå vÀA. gÀªÉÄñÀ ¨Á±Éð ¸Á|| C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁ|| ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÆgÀ f|| CºÀäzÀ£ÀUÀgÀ 3) C£ÀÆ¥ï @ aAPÁå vÀA. UÉÆÃqÁf ZÀªÁít ¸Á|| C±ÉÆÃPÀ£ÀUÀgÀ vÁ|| ²æÃgÁªÀÄ¥ÀÆgÀ f|| CºÀäzÀ£ÀUÀgÀ JA§ ªÀÄÆgÀÄ d£À zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀÝ DgÉÆæUÀ¼À£ÀÄß ªÁºÀ£À ¸ÀªÉÄÃvÀ §A¢ü¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀj DgÉÆæUÀ¼À «ZÁgÀuÉUÉƼÀ¥Àr¹zÁUÀ ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀÄ EvÀgÀ DgÉÆævÀgÉÆA¢UÉ ¸ÉÃjPÉÆAqÀÄ AiÀiÁzÀVj £ÀUÀgÀzÀ°è MAzÀÄ zÀgÉÆÃqÉ ªÀÄvÀÄÛ ¢£ÁAPÀ: 07.03.2016 gÀAzÀÄ UÉÆêÁ gÁdåzÀ PÁ°ðªÀiï ¦¸ÉªÁrAiÀÄ°è 9 ®PÀë ªÀiË®åzÀ ºÀt ºÁUÀÆ a£ÀߪÀ£ÀÄß zÀgÉÆÃqÉ ªÀiÁrzÀÝ ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¸ÀºÀ ¨sÉâ¸À¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj zÀgÉÆÃqÉ PÁ®PÉÌ G¥ÀAiÉÆÃV¹zÀ 10 ®PÀë QªÀÄäwÛ£À MAzÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ¸Á̦ðAiÉÆà ªÁºÀ£À, MAzÀÄ PÀ©âtzÀ ªÀÄZÀÄÑ, MAzÀÄ ¨É¸ï¨Á¯ï ¹ÖPï, MAzÀÄ ºÀUÀÎ, MAzÀÄ ZÁPÀÄ, MAzÀÄ PÀ©âtzÀ gÁqï, MAzÀÄ SÁgÀzÀ ¥ÀÄr ºÁUÀÆ MAzÀÄ ¸ÀtÚ mÁZÀð£ÀÄß ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ, E¤ßÃvÀgÀ vÀ¯ÉªÀÄgɹPÉÆAqÀ DgÉÆævÀgÀ ¥ÀvÉÛUÉ eÁ® ©Ã¸À¯ÁVzÉ. F §UÉÎ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÉ.

¸ÀzÀj zÀgÉÆÃqÉPÉÆÃgÀgÀ£ÀÄß ¨Éâü¸ÀĪÀ°è ²æà ©.¦.ºÀÄ®¸ÀUÀÄAzÀ rJ¸ï¦ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ G¥À-«¨sÁUÀ gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ°è ²æà n.J¸ï.¸ÀÄ°à ¹¦L UÉÆîUÀĪÀÄäeï ªÀÈvÀÛ, ²æà ZÀAzÀæPÁAvÀ J¯ï.n ¹¦L ZÀqÀZÀt, ²æà JA.©.C¸ÉÆÃqÉ ¦L r¹L© WÀlPÀ, ²æà ZÀAzÀæ±ÉÃRgÀ £ÀAzÀgÉrØ ¹¦L §.¨ÁUÉêÁr ªÀÈvÀÛ, ²æà J£ï.J£ï.CA©UÉÃgÀ ¦J¸ïL ºÉÆÃwð, ²æà J£ï.J¸ï.d£ÀUËqÀ ¦J¸ïL d®£ÀUÀgÀ, ²æà Dgï.PÉ.£ÁAiÉÆÌÃr ¦J¸ïL PÉÆïÁígÀ ºÁUÀÆ AiÀiÁzÀVj f¯ÉèAiÀÄ C¢üPÁj ºÁUÀÆ ¹§âA¢AiÀĪÀgÀ PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÁèX¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.