Facebook

Number of Visitors

Saturday, April 2, 2016

PRESS NOTE ON 02-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                    ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀÄð®AiÀÄ                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2016

«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ°è £ÀUÀgÀ UÀ¸ÀÛUÉ avÁí ªÁºÀ£ÀUÀ½UÉ ZÁ®£É.
*****        «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ £ÀUÀgÀzÀ°è C¥ÀgÁzsÀ vÀqÉ, ¥ÀvÉÛUÁV ºÁUÀÆ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀAgÀPÀëuÉ, ¸ÀàAzÀ£ÉUÁV ¨É½UÉÎ 06.00 UÀAmɬÄAzÀ gÁwæ 11.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ UÁA¢üZËPÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è-4, UÉÆîUÀÄA§eï oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è-3, d®£ÀUÀgÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è-3, DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è-3, J¦JA¹ oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è-3, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt oÁuÁ ¸ÀgÀºÀ¢ÝAiÀÄ°è-2, ¹AzÀV, EAr ªÀÄvÀÄÛ §.¨ÁUÉêÁr ¥ÀlÖtUÀ¼À°èè vÀ¯Á MAzÉÆAzÀÄ avÁí ªÁºÀ£ÀUÀ¼À£ÀÄß ºÁUÀÆ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ¸ÀAZÁj ¤AiÀÄAvÀætUÉÆøÀÌgÀ-4 ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®UÀ¼À£ÀÄß EA¢¤AzÀ UÀ¹ÛUÁV ZÁ®£É ¤ÃqÀ¯ÁUÀÄwÛzÉ.