Facebook

Number of Visitors

Saturday, April 30, 2016

DAILY NEWS ON 30-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÁåeÉÆà C¥É lA lA £ÀA§gÀ PÉJ-28/J-9677 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ lA lA ªÀ£ÀÄß ªÀĸÀ©£Á¼À PÀqɬÄAzÁ qÉÆÃtÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÁ  ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀèPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ  ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ qÉÆÃtgÀÄ ºÉƸÀ Hj£À  ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ PÀÆvÀÄ ºÉÆgÀl ªÀÄ»AzÁæ ¦Pï C¥ï UÁr £ÀA§gÀ PÉJ-28/J-0818 £ÉÃzÀÝPÉÌ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹  ªÀÄ»AzÁæ ¦Pï UÁr ¥À°Ö DV ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ  ¦gÁå¢UÉ  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 12 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ  ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß lA lA ¸ÀºÀ  ¥À°Ö DV ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß »AzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀºÀ vÀ£Àß lA lA  ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è ºÉÆgÀl E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ. ªÀÄ»AzÁæ ¦Pï C¥ï UÁrAiÀÄ°è ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ ¸ÀĨÁµÀ vÀA: gÀªÉÄñÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ ¸Á: qÉÆÃtÄgÀÄ FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ  PÀÄjvÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀ×gÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÁåeÉÆà C¥É lA lA £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ UÀÄgÀ¥Àà vÀA: ZÀ£ÀߥÀà CªÀn  ªÀAiÀiÁ  27 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£À½î vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀ PÀÆqÀ PÀ£ÀªÀÄr UÁæªÀÄzÀ zsÀjzÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À eÁvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj eÁvÁæUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À DgÀw vÀA: vÁvÀå¸ÁºÉç ºÁgÀÆUÉÃj ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð, ¸Á: §Ä®ðnÖ EªÀ½UÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ £ÀA©¹ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ vÁvÀå¸ÁºÉç vÀA: §¸À¥Àà ºÁgÀÆUÉÃj, ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §Ä®ðnÖ vÁ: CxÀtÂ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

           ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ¹zÀÝ¥Àà @ ¹zÀÄÝ vÀA|| PÉÆAr¨Á PÀgÁqÉ ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À T¯ÁgÀºÀnÖ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ «¯Á¸À vÀA|| gÁWÀÄ zÉÆA¨Á¼É ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À T¯ÁgÀºÀnÖ EªÀ£À eÉÆvÉ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĸÀÄvÁÛ CvÁÛ®nÖ ¸ÁgÀªÁqÀ gÉÆqÀ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ EzÀÝ ºÀ¸À£À¸Á§ £À©Ã¸Á§ ªÀÄįÁå¼À EªÀgÀ RįÁè d«ÄãÀzÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É UÁ½ JzÀÄÝ UÀÄqÀÄUÀÄ «Ä²ævÀ ªÀÄ¼É §gÀĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÉÆAr¨Á vÀA|| ¹zÀÝ¥Àà @ ¹zÀÄÝ PÀgÁqÉ ªÀAiÀiÁ 28  ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À T¯ÁgÀ ºÀnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.