Facebook

Number of Visitors

Friday, April 29, 2016

DAILY NEWS ON 29-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.04.20161) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æà vÀA PÀAmÉ¥Àà ¹AUÉ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð ¸Á; ¯Á¼À¸ÀAV vÁ; EAr EªÀ¼ÀÄ UÉƼÀ¸ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÉ ºÁ°ÖPÉÃmï vÀgÀ®Ä CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀA PÀAmÉ¥Àà ¹AUÉ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á; ¯Á¼À¸ÀAV vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA: C¥ÀàtÚ PÉÆÃn ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ qÉæöʪÀígï   eÁåw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: GPÀÌ° 2) ²ªÀ¥Àà vÀA: ©üªÀÄ¥Àà mÉAPÀ° ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À  eÁåw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: GPÀÌ° F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N ¹ CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß  DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4230/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ¦ügÁå¢ ²æà ¦ PÉ ¥Ánî r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ §.¨ÁUÉêÁr G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ 1) C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀA/ £À©¸Á§ UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ, ¸Á|| CPÀðmï zÀUÁð ºÀwÛgÀ gÀd¥ÀÆvÀUÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 2) gÀ¦üÃPÀ¸Á§ vÀA/ C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á|| EgÁ¤ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ3) ªÀi˯Á° vÀA/ C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ  ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ® »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) C¯ÁÛ¥sÀ vÀA/ ¹PÀAzÀgÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ,  ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,5) ±À©âÃgÀ vÀA/ ¨Á§Ä¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á|| EgÁ¤ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ6) AiÀiÁ¹Ã£À vÀA|| C§ÄÝ®¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| D¸ÁgÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  E§âgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ 4 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 740/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¸Á|| UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ 15.50 UÀAmÉUÉ 1)ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ¨Á±Á¸Á§ PÁRAqÀQ  ªÀAiÀiÁ-51 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ JA¥ÁèªÉÄAmïD¦ü¸À ºÀwÛgÀ 2)EPÀ¨Á® ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ (¥ÀgÁj)  F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 660/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ PÀĪÀiÁj Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAV «Ä£ÁQë vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ªÉÄð£ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀªÀqÀV EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÀ« vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ªÉÄð£ÀªÀÄoÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 28.04.2016 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: zÉêÀgÀ £ÁªÀzÀV, ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÄrAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¹AzÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ £À©¯Á® PÁ¹ÃA¸Á§ UÉƼÀ¸ÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢UÉ (ªÀrØUÉ) EgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ræÃ¥ï ¥ÉÊ¥ï¢AzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà  ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: zÉêÀgÀ £ÁªÀzÀV, ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.