Facebook

Number of Visitors

Thursday, April 28, 2016

DAILY NEWS ON 28-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.04.20161) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 10/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 26.04.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ; CdAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ¸Á|| DºÉÃj vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁ||ªÀ|| AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉ.r. vÁ|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉ.r  UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ  PÀȵÁÚ JqÀzÀAqÉ ªÉÄ£ï PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉãÁ®zÀ°è ºÀjAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¤ÃgÀ°è PÉÆaÑ ºÉÆÃV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ£ÁV ±ÀªÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÉÆÃgÀ½î ºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄïï PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è ¹QÌgÀĪÀÅzÁV ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ºÀjd£À ¸Á||AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉ.r EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 12/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ gÀAUÀ¥Áà vÀA: §¸À¥Áà UÉtÆÚgÀ eÁåw »AzÀÆ gÉrØ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »lß½î vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ »lß½î UÁæªÀÄzÀ°è PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAQ¤AzÁ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁr vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°è zÁæQë ¨ÉÃ¼É ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ°èUÉ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄ DVzÀÝjAzÁ ªÀiÁrzÀ zÁæQë ¨ÉÃ¼É §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ dAwUÉ ºÁQzÀ UÀįÁ©UÉ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÁ PÉÆgÀ½UÉ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛj UÀA: §¸À¥Àà UÉtÆÚgÀ eÁåw »AzÀÆ gÉrØ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: »lß½î vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.