Facebook

Number of Visitors

Tuesday, April 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.04.2016


1) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187     JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÉÆædgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ fÃ¥À£ÀÄß J£ï JZï 13 gÉÆr£À°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀA§gÀ. JAJZï 13 © JZï 6453 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ©¼Áå£À¹zÀÝ ®ªÀmÉ ªÀAiÀiÁ-43 EªÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹, ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀįÉèò PÀÆgÀÄ§Ä ¸Á:mÁPÀ½ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹ fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ.©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà qÉAV, ªÀAiÀiÁ-28 ¸Á: PÉƼÀÆgÀV vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmÉUÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA. UÉÆÃ¥Á® PÀ¸ÀªÀÄÆ¼É ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á: GªÀÄgÁt vÁ:EAr F £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2058/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 35 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ,  J¸ï. ¦. ²AUÉ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 WÀAmɬÄAzÀ 6.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ VjªÀÄ®è¥Àà PÀªÀÄvÀV EªÀ¼ÀÄ £Á®vÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ VjªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà PÀªÀÄvÀV ¸Á:ºÀÄt±Áå¼À ¦¹ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr ºÁ°ªÀ¹Û £Á®vÀªÁqÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ 1) ¸ÀAd£Á vÀA|| £ÀÆgÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ 10 ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À vÁAqÉ ºÁ° ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÉ £ÀA 2 ºÁUÀÆ 2) ªÉÄÊvÀ ¥ÉæêÀiÁ vÀA|| PÁ²£ÁxÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ¸Á|| PÀgÁå¼À vÁAqÉ vÁ|| §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ºÁ° ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÀAqÉ £ÀA 2 EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÉ £ÀA 2 gÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĸÀ°PÉÌ zÁªÉÆÃf UÉÆëAzÀ ®ªÀiÁt EªÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀrPÉ DVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è E§âgÀÄ E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁåj E§âgÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ £ÀÆgÀÄ vÀA|| ®ZÀÄÑ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À vÁAqÉ £ÀA 1 vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 09/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           PÀ¼ÉzÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ 10;30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ±ÀªÀ  ªÀAiÀiÁ 45-50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¹AzÀVAiÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ  ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ- PÀ®§ÄgÀV J£ï.JZï.218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©¸À°£À vÁ¥À¢AzÁUÀ°, C£Àß,¤ÃgÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÁUÀ° ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ±ÀªÀªÀÅ ¥ÀÆwð ¨ÁwgÀÄvÀÛzÉ  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀÄ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ¸Á|| ¹AzÀV PÀ£ÀPÀ¸Á¸À §qÁªÀuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.