Facebook

Number of Visitors

Monday, April 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016
1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2016 PÀ®A. 279. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187     JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd PÀqɬÄAzÁ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ¹AzÀV gÉÆÃqÀ gÉïÉé ©æqÀÓ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï ±ÉÆà gÀƪÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛ §¢ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄÄeÁªÀgï ªÀAiÀiÁ 60 ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ ©½¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄÄeÁªÀgï, ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð, ¸ÉÖñÀ£ï ¨ÁåAPï gÉÆÃqÀ, PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.