Facebook

Number of Visitors

Sunday, April 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.04.20161) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016 PÀ®A. 279. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187     JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨ÉÆïÉgÉÆà fÃ¥À £ÀA: PÉ.J.28 JA:8488 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸ÁܪÀgÀªÀÄoÀ ¸Á|| ¨ÉArUÉÃj UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£ï PÀqɬÄAzÀ J¦JA¹ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §eÁd D¬Ä¯ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¤AvÀ ¦ügÁå¢üUÉ ºÁUÀÆ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà £ÁdgÉ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E§âjUÀÆ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ±ÀPÀÄAvÀ¯Á £ÁdgÉ EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁUÀåªÀAw zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ 23-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ UÉÆqÀPÉ, ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: mÉîgï, ¸ÉÖñÀ£ï ¨ÁåPï gÉÆÃqÀ §eÁd D¬Ä¯ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2016 PÀ®A. 15(J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ. vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà. ¥ÀgÀUÉÆAqÀ. ªÀAiÀiÁ-62 ªÀµÀð ¸Á||¸ÉÆêÀÄeÁ¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C¨sÀPÁj PÁAiÉÄÝ «gÀÄzÀݪÁV vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV 180 JªÀiï J¯ï zÀ N®Ø lªÉj£À 10 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåUÀ¥ÉÃ¥Àgï «¹Ì C£ÀÄߪÀ 180 JªÀiï J¯ï zÀ MlÄÖ 10 ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦ J¸ï L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.