Facebook

Number of Visitors

Saturday, April 23, 2016

DAILY NEWS ON 23-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.04.20161) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
      ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ lA-lA ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ/29/J/8588 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA-lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAr ªÀiÁ«£ÀºÀ½î ¦.qÀ§Æè.r. qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAr PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.ºÉZï/16/Jf/0161 £ÉÃzsÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀ vÀA ªÁ¸À¥Àà ©¸É ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á||¯ÉÆÃt PÉ.r. EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ JzÉUÉ PÉÊUÉ ,PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà lA-lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÁ¸À¥Àà vÀA ©ÃªÀıÁå ©¸É ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð ¸Á||¯ÉÆÃt PÉ.r. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 08/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 20.04.2016 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À¥Àà CUÀ¸ÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÀAl£ÀÆj£À PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAQ£À°è 35,000/- gÀÆ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ d«Ää£À°è ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉà ªÀiÁrzÀ ¸Á® vÀÄA§¯ÁUÀzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ¹UÀzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀVAiÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢: 22.04.2016 gÀAzÀÄ 04:30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd CUÀ¸ÀgÀ. ¸Á: ¨sÀAl£ÀÆgÀ, vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 16/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ£À vÀªÀÄä UÉÆÃ¥Á® vÀA gÁªÀÄ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ FUÀ 02 wAUÀ¼À »AzÉ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ CqÀPÀ® UÀÄAqÀ¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁdÄ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀÄ®UÀÆgÉñÀ vÀA gÁªÀÄ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.