Facebook

Number of Visitors

Friday, April 22, 2016

DAILY NEWS ON 22-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.04.20161) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2016 PÀ®A. 363 L¦¹ & 12 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.04.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÀUÉ  C¤Ã® vÀA/ qsÁPÀÄ gÁoÉÆÃqÀ. ¸Á|| C¯Áè¥ÀÄgÀ vÁAqÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV E®è¸À®èzÀÝ£ÀÄß ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016 PÀ®A. 323, 324, 341, 504, 506  gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ (1) (10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989
          ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ 1) UÉÆëAzÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ¹zÁß¼À 2) ©üêÀÄtÚ vÀA UÀÄAqÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ 3. ZÀAzÀÄ vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà ¹zÁß¼À ¸Á|| J®ègÀÆ AiÀÄ®UÀÆgÀ (eÁw-»AzÀÆ PÀëwæÃAiÀÄ) F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀgÀÄ© vÀªÀÄUÉ RaðUÉ ºÀt ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ FUÀ ºÀt E¯Áè £Á¼É ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¹mÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÀĽzÀ eÁwUÉ (¥Àj²µÀÖ-eÁw) ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ-w½zÀÄ eÁw JwÛ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ. §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà vÀA ®PÀëöä¥Àà ¥ÁvÀæzÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À eÁw: »AzÀÄ ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ PÉÆæÃdgÀ £ÀA PÉJ-23 J£ï- 3932 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA|| ¸ÀÄgɱÀ QgÀUÀÄnÖ ¸Á|| PÀgÀ®ºÀnÖ vÁ|| CxÀt f|| ¨É¼ÀUÁ« F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉÆæÃdgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ CxÀt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ wPÉÆÃmÁzÀ L © ¸À«ÄÃzÀ°è gÉÆÃr£À §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀUÀ CAzÁ ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, PÉÊ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj vÀ£Àß PÉÆæÃdgÀ ¥À°Ö PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr PÉÆæÃdgÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA|| zsÀgÉÃ¥Àà dªÀÄRAr ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð G: PÁé£ÀmÉPÀÖç ¸Á|| WÀl£ÀnÖ vÁ|| CxÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016 PÀ®A.279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
      ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CAUÀr ªÀAiÀiÁ:22ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2016 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ zÉêÀ»¥ÀàgÀV ¹AzÀV J£ï ºÉZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 17.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÇzÉÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¦gÀå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ zÀ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà gÁwæ 21.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ ±ÀAPÉæ¥Àà CAUÀr ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiïLDjØ PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21(1).   
      ¢£ÁAPÀ: 07.04.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-10/gÀhÄqï-4068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁ²£ÁxÀ vÀA/ gÉêÀt¹zÀÝ CªÀgÁ¢. PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ZÀqÀZÀt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è ©üªÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ©üªÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAiÀÄ CAzÁdÄ 5000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 2-1/2 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ J¸ï. ¦. ²AV ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ 1) G¸Áä£À vÀA|| C§ÄÝ®PÀjêÀÄ ¨ÁAV, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 2) ¸ÀĨÁ£À vÀA|| ¸ÀįÁÛ£À ¥ÀmÉî,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 3) §AzÉ£ÀªÁd vÀA|| C£ÀégÀ¥ÁµÁ dªÀiÁzÁgÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 4) E¥Áð£À vÀA|| ªÉÄʧƧ CªÀn,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CPÀðl zÀUÁð ºÀwÛgÀ 5) ¨ÁµÁ vÀA|| gÁdtÚ vÉ£Àß½î, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 6) £À©gÀ¸ÀÆ® GPÀÌ° ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 7) ºÀ¸À£À vÀA|| gÁdtÚ vÉ£Àß½î ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 8) ªÉÄÊ£ÀÄ vÀA|| dÄ£Éâ ±ÉÃSï, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÉJZï© PÁ®¤AiÀÄ SÁ¢æ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3300/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï.¹AzÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¸Á|| UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2016 PÀ®A. 78 (6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
     ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1) ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ PÉÆgÀ§Ä ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr 2] eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¯Á®¸Á ªÉÆëģÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á: § ¨ÁUÉêÁr 3] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà UÀAeÁå¼À ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á: §.¨ÁUÉêÁr 4] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUï ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: gÁd£Á¼À vÁAqÁ ºÁ®ªÀ¹Û § ¨ÁUÉêÁr PÀgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 5] ¸Àa£À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 6] ªÀÄĤgÀ £ÁAiÉÆÌÃr 7] GªÉÄñÀ PÉÆÃj 8] ªÀĺÉñÀ UÀÄgÀ±ÁAvÀ¥Àà ªÀiÁ£À« ¸Á: J®ègÀÆ §.¨ÁUÉêÁr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ L ¦ J¯ï QæÃPÉÃl ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ°è EAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ¸ÉÊ£ï gÉÊdgÀì ºÁUÀÆ UÀÄdgÁvï ®AiÀÄ£Àì ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÄïɠ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ¸À£ï gÉÊdgÀì UÉzÀÝgÉ £ÀÆgÀPÉÌ JgÀqÀÄ £ÀÆgÀÄ UÀÄdgÁvï ®AiÀÄ£Àì UÉzÀÝgÉ £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÉʪÀvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É QæPÉÃmï dÆeÁl ¨ÉnÖAUÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ £Á®ÄÌ d£À ¹PÀÄÌ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 26,300/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2- ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ ¸ÀÄ) §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.