Facebook

Number of Visitors

Thursday, April 21, 2016

DAILY NEWS ON 21-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 21.04.20161) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 75/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 20.04.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmÉUÉ 1] ®QëöäÃPÁAvÀ vÀAzÉ PÀj§¸À¥Àà gÀÄPÀĪÀÄ¥ÀÆgÀ. 2] CrªÉ¥Àà vÀAzÉ ®PÀëöät vÀ¼ÀªÁgÀ ¸Á|| E§âgÀÄ §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ. vÁ: ¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C¨sÀPÁj PÁAiÉÄÝ «gÀÄzÀݪÁV DgÉÆæ C:£ÀA: 1 £ÉÃzÀªÀ£À ºÉÆmÉîzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV 180 JªÀiï J¯ï zÀ N®Ø lªÉj£À 34 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåUÀ¥ÉÃ¥Àgï «¹Ì C£ÀÄߪÀ 180 JªÀiï J¯ï zÀ MlÄÖ 21 ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà Dgï.«.¸ÁªÀ¼ÀV ¦.L r.¹.© WÀlPÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

1) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 08/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 20.04.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-¥ÀæPÁ±À, vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ©gÁzÁgÀ. ªÀAiÀiÁ-18 ªÀµÀð. ¸Á: PÀÄ¥ÀPÀrØ FvÀ£ÀÄ ªÀÄ®èAiÀÄå£À eÁvÉæAiÀÄ ¸À®ÄªÁV vÀªÀÄä ªÀÄ£É vÉƼÉAiÀĨÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ MAzÀÄ ¨ÁågÀ¯ïzÀ°èAiÀÄ ¤ÃjUÉ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀªÀ£ÀÄß ºÀaÑ ªÀÄ£É vÉƼÉzÀÄ, ªÀÄ£É vÉƼÉAiÀÄĪÀ PÉ®¸À ªÀÄÄVzÀ £ÀAvÀgÀ CªÀ£ÀÄ PÀgÉAmï ªÉÆÃmÁgÀ ¹éZï vÉUÉAiÀÄĪÀzÀ£ÀÄß ªÀÄgÉvÀÄ ºÁUÉà ªÁAiÀÄgïªÀ£ÀÄß vÉUÉzÀÄ ¸ÀÄvÀÛ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÁV CªÀ¤UÉ CzÀgÀ°èAiÀÄ PÀgÉAmï ºÀwÛ ±ÁSï ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ D §UÉÎ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀPÀÄjvÀÄ«dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌMAiÀÄÄåwÛgÀĪÁUÀ zÁjAiÀÄ°è EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ; 20-04-2016 gÀAzÀÄ 1430 DªÀ¸ÀðPÉÌ ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀAUÉÆAqÀ. vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À. ©gÁzÁgÀ. ªÀAiÀiÁ-26 ªÀµÀð ¸Á: PÀÄ¥ÀPÀrØ. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.