Facebook

Number of Visitors

Tuesday, April 19, 2016

DAILY NEWS ON 19-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 19.04.20161) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 06/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 03.00 UÀAmɬÄAzÁ £À¸ÀÄQ£À: 07.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: ±ÉmÉÖÃ¥Áà vÀA: gÉêÀ¥Áà ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ|| 60 ªÀµÀð ¸Á|| eÉêÀÇgÀ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À SÁ¸À vÀªÀÄä EgÀÄvÁÛ£É. EªÀ£ÀÄ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ, EªÀ£ÀÄ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 3-4 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ºÉÆmÉÖUÉ K£ÀÄ w£ÀßzÉ ¸ÉgÉ PÀÄrAiÀÄÄvÁÛ CqÁØqÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÉgÉ PÀÄrvÀzÀ vÁæ¸À¢AzÀ §¼À° ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É. EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÁªÀĪÁé UÀA; ±ÉmÉÖÃ¥Áà ºÉUÀqÉ ¸Á|| §gÀlV vÁ|| f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 04/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÀ:- zÁåªÀªÀÄä UÀAqÀ a£ÀߥÀà ¸ÀAUÉÆÃV ªÀAiÀiÁ 48 ªÀµÀð ¸Á: ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ ºÉƸÀzÁV PÀnÖ¸ÀÄwÛgÀĪÀ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¸ÀgÀPÁj £À¼ÀPÉÌ ºÁ¥sï JZï¦ ªÉÆÃlgï ºÀaÑ ¤ÃgÀÄ ºÉÆqÉzÀÄ ªÉÆÃlgÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¹éZï vÉUÉAiÀÄ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ DPÀ¹äPÀ PÀgÉAmï ±ÁPï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£ÀÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ PÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zÉÆqÀØ¥Àà ©gÁzÁgÀ ¸Á: ºÀA¢UÀ£ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 17/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 17.04.2016 gÀAzÀÄ 13.15 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÉƪÀÄäUÀ£ÁzÀ ©ÃgÀ°AUÉñÀégÀ vÀAzÉ µÀtÄäR¥Àà ªÉÄÃn ªÀAiÀiÁ: 10 ªÀµÀð EªÀ£ÀÄ ºÀqÀ®UÉÃj UÁæªÀÄ ¹ÃªÉÄAiÀÄ ºÀtªÀÄAvÀ AiÀÄ®è¥Àà ºÀjAzÁæ¼À EªÀgÀ d«ÄãÀÄ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¨ÉƪÀÄätÚ£À ºÀ¼ÀîzÀ ªÀÄqÀÄ«£À ¤Ãj£À°è ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ®Ä ºÉÆÃV DPÀ¹äPÀªÁV PÁ®Ä eÁj ¤Ãj£À°è ©zÀÄÝ ¤ÃgÀÄ PÀÄr¢zÀÄÝ, CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj zÀªÁSÁ£ÉUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ, C°èAzÀ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR°¹zÀÄÝ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁjAiÀiÁUÀzÉ ¢£ÁAPÀ 17-04-2016 gÀAzÀÄ 17-05 UÀAmÉUÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ®PÀ̪Àé UÀAqÀ ºÀtªÀÄAvÀ ºÀjAzÁæ¼À ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð ¸Á: ºÀqÀ®UÉÃj vÁ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.