Facebook

Number of Visitors

Monday, April 18, 2016

DAILY NEWS ON 18-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 18.04.20161) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 17.04.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmɬÄAzÀ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÀA. CA§jõÀ vÀAzÉ §¸ÀgÀqÉØ¥Àà UÉÆlUÀÄtQ. ªÀAiÀiÁ-57 ªÀµÀð ¸Á: ªÀtQºÁ¼À FvÀ£À ªÀiÁ°ÃPÀvÀézÀ j.¸À. £ÀA. 32/1 PÉëÃvÀæ 7 JPÀgÉ ªÀUÉÊgÉ UÀÄAmÉ d«ÄãÀÄ EzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ ªÉÄÃ¯É 3 ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ C¹Ì UÁæªÀÄzÀ UÁæ«ÄÃt «PÁ¸À ¨ÁåAQ£À°è 3 ®PÀë gÀÆ. ªÀÄvÀÄÛ ªÀtQºÁ¼À UÁæªÀÄzÀ ¸ÉÆøÁ¬ÄnAiÀÄ°è 50 ¸Á«gÀ gÀÆ. ¸Á®ªÀ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É DUÀzÀÝPÉÌ, ¨É¼É §gÀzÉ EzÀÝjAzÀ ¨ÁåAQ£À ¸Á® wÃj¸À®Ä DUÀzÀÝjAzÀ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉÃeÁgÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÄ E®èzÁUÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ zÉêÀgÀ PÉÆÃuÉAiÀÄ°èzÀÝ PÀnÖUÉAiÀÄ dAwUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀÎ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ £ÉÃtÄ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ CA§jõÀ UÉÆlUÀÄtQ. ªÀAiÀiÁ. 28 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀtQºÁ¼À, vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 05/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 16.04.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: ¤wãÀ vÀA: ±ÁåªÀÄgÁAiÀÄ ¨sÉÊgÀ±ÉnÖ ªÀAiÀiÁ|| 18 ªÀµÀð ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ vÉÆÃlzÀ ªÀ¸Àw vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À SÁ¸À vÀªÀÄä EgÀÄvÁÛ£É. EªÀ£ÀÄ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ 03 wAUÀ½¤AzÁ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è MAzÀÄ £ÀªÀÄÆ£É ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆA¢UÉ ªÀiÁvÀ£ÁqÀzÉ ¸ÀĪÀÄä£É vÀ£Àß ¥ÁrUÉ vÁ£É EgÀÄwÛzÀÝ£ÀÄ. ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ¤UÉ C®è°è zÉêÀgÀÄ ºÉüÀĪÀ ±ÁåuÁågÀ ºÀwÛgÀ vÉÆÃj¹ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁr¹zÀÄÝ PÀrªÉÄ DVgÀĪÀÅ¢¯Áè. ªÀÄÄAzÉ PrªÉÄ DUÀzÀPÉÌ J°èAiÀiÁzÀgÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ D¸ÀàvÉæUÉ vÉÆÃj¸À¨ÉÃPÀÄ CAvÁ AiÉÆÃZÀ£É AiÀÄ°è EzÁÝUÀ ªÉÄÊvÀ: ¤wãÀ£ÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀiÁ½UÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃV ¤A¨É VqÀUÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀzsÀ ªÀ£ÀÄß ¸ÉêÀ£É ªÀiÁr vÁæ¸À ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ªÀÄÄAzÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ EArAiÀÄ ¸ÀàAzÀ£Á D¸ÀàvÉæUÉ NAiÀÄÄÝ vÉÆÃj¹ C°èAzÁ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©.J¯ï.r.F.D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ: 03.45 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ, ¸ÀzÀj AiÀĪÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ£ÀÄ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÁåªÀÄgÁAiÀÄ vÀA: CtÚ¥Áà ¨sÉÊgÀ±ÉnÖ ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 17.04.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.