Facebook

Number of Visitors

Sunday, April 17, 2016

DAILY NEWS ON 17-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 17.04.20161]  EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 138/2016 PÀ®A. 25[1] [J] L.J.DåPïÖ

 ¢£ÁAPÀ: 16/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ  AiÀįÁè°AUÀ @ AiÀÄ®è¥Àà vÀA ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á; ²ªÀ¥ÀÆgÀ vÁ; C¥ÀgÀhÄ®¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV AiÀiÁªÀÅzÉÆà C¥ÀgÁzsÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¥ÀgÀªÁ¤UÉ ªÀ ¯ÉʸÀ£Àì EgÀzÉà MAzÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ® ªÀÄvÀÄÛ 4 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ EAUÀ¼ÀV PÁæ¸À ºÀwÛgÀ wgÀÄUÁqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥sÀgÁzsÀ.F §UÉÎ ¸ÀvÀ; ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 16.04.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.