Facebook

Number of Visitors

Saturday, April 16, 2016

DAILY NEWS ON 16-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 16.04.20161]  EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 136/2016 PÀ®A. 279,337,338, 304[J] L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í. DåPïÖ


¢£ÁAPÀ: 10/04/2016 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmÉUÉ UÀAmÉAiÀÄ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ mÁåPÀÖgÀ EAfãÀ £ÀA PÉ J: 28:n ©:4205 CzÀPÉÌ eÉÆÃr¹zÀ mÁæ°UÉ £ÀA§gÀ EgÀĪÀ¢¯Áè CzÀgÀ ZÁ®PÀ ºÉ¸ÀgÀÄ ªÀÄvÀÄÛ «¼Á¸À w½zÀÄ §A¢gÀĪÀ¢¯Áè. £ÀA§gÀ E®èzÀ mÁåPÀÖgï ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɬĸÀÄwÛzÀÝ mÁåPÀÖgÀªÀ£ÀÄß EAr PÀqɬÄAzÀ »gÉÃgÀÆV PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃgÁV £ÀqɬĸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV vÀ£Àß JzÀÄgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ »lß½î vÁAqÁ¢AzÀ EAr PÀqÉUÉ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ vÀAzÉ PÀ¸À£ÀÄ gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ: 32 ªÀµÀð ¸Á: »lß½î vÁAqÁ EvÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÁ¨ÁzÀ°è ¸ÉÊPÀ® ªÉÆÃmÁgÀ £ÀA§gÀ JA JZï: 10: ¹ r:8968 £ÉzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É ¦gÁå¢zÁgÀ¼ÁzÀ vÀ£Àß ºÉAqÀwUÉ PÀÆr¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ DgÉÆævÀ£ÀÄ rQÌ ºÉÆqɬĹ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹ ¦gÁå¢UÉ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¦gÁå¢AiÀÄ UÀAqÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ EvÀ¤UÉ ªÀÄÄRPÉÌ ,vɯÉUÉ, ºÁUÀÆ PÉÊPÁ®ÄUÀ½UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹ ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄ«UÉ G¥ÀZÁgÀPÁÌV EAr ¸ÀgÀPÁj zÀªÁSÁ£ÉUÉ vÀAzÀÄ ºÉaÑ£À G¥ÀZÁgÀPÁÌ ¸ÉÆïÁè¥ÀÄgÀ UÀAUÁªÀiÁ¬Ä vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV zÁR®Ä ªÀiÁrzÁ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°Ã¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ:12/04/2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 08:45 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆAzÀĪÀAvÉ C¥ÀUÁvÀ¥Àr¹ ¸ÀzÀj ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ... F §UÉÎ ²æêÀÄw: ¸À«vÁ UÀAqÀ ¥ÉæêÀĹAUÀ gÁoÉÆÃqÀ ¸Á: »lß½î vÁAqÁ vÁ: ¹AzÀV.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 15.04.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 16/2016 PÀ®A:  174 ¹Dg惡


¢£ÁAPÀ 14/04/2016 gÀAzÀÄ 9-30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ¤Ã®UÀAUÀªÀÄä UÀAqÀ ªÀÄ®PÁd¥Àà ¨ÁªÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ: 85 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ CAUÉÊ, CAUÁ®Ä Gj¬ÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ DUÀĪÀ vÀÄjPɬÄAzÀ vÁæ¸À DV ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÁæ¸À vÁ¼À¯ÁgÀzÉ ¢£ÁAPÀ 14-04-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 9-30 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 15-04-2016 gÀ ¨É½UÉÎ 6-00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄä NtÂAiÀÄ°ègÀĪÀ UÀÄAqÀ¥Àà£À ¸ÉÃzÀÄ ¨Á«AiÀÄ°è ©zÀÄÝ ¤Ãj£À°è ªÀÄļÀÄV ¸ÀwÛgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.   . F §UÉÎ §¸ÀªÀgÁd vÀAzÉ ªÀÄ®PÁd¥Àà ¨ÁªÀÇgÀ ªÀAiÀiÁ: 63 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À «gÉñÀégÀ £ÀUÀgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 15.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À  ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.