Facebook

Number of Visitors

Friday, April 15, 2016

DAILY NEWS ON 15-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 15.04.20161]  §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 77/2016 PÀ®A. 279, 304[J] L¦¹


¢£ÁAPÀ: 13-04-2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 11.30 UÀAmÉAiÀÄ  EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ ±ÀªÀĸÀĢݣÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ªÀÄ£Áß ¸Á: ªÀÄzÀÝgÀQ L±Àgï PÀA¥À¤AiÀÄ UÀÆqïì ªÁºÀ£À £ÀA PÉ.J-32/©-6838 £ÉÃzÀgÀ ZÁ®PÀ., ±ÀªÀĸÀĢݣÀ vÀAzÉ C«ÄÃgÀ¸Á§ ªÀÄ£Áß ¸Á: ªÀÄzÀÝgÀQ FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß PÉÆïÁígÀ PÀqɬÄAzÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqÉUÉ Cwà ªÉÃUÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤Ã®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÀÆrºÁ¼À PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ PÉÆïÁígÀ PÀqÉUÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA PÉ.J-06/eÉ-4890 £ÉÃzÀPÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ¦üAiÀiÁ𢠪ÀÄUÀ PÀ®è¥Àà¤UÉ ºÁUÀÆ ªÉÆÃmÁgï ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ©üêÀÄgÁAiÀÄ EªÀjUÉ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt¥Àr¹zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ.. F §UÉÎ ªÀiÁzÉêÀ vÀAzÉ PÉAZÀ¥Àà; gÉÆÃtºÁ¼À eÁw »AzÀÄ UÁtÂUÀ, ªÀAiÀiÁ; 60 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ; MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ºÉƼɺÀAUÀgÀV.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 14.04.2016 gÀAzÀÄ §§¯ÉñÀégÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 111/2016 PÀ®A:  ªÀÄ»¼É PÁuÉ


¢£ÁAPÀ 11/04/2016 gÀAzÀÄ 19;30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀªÀ¼À ºÉ¸ÀgÀÄ. ±Á®Ä¨Á¬Ä UÀAqÀ ºÀj¹AUï ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 29 ªÀµÀð ¸Á||£ÁUÁ« vÁAqÀ £ÀA;3.  EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ 11-04-2016 gÀAzÀÄ  ¸ÁAiÀÄAPÁ® 7-30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ  vÀªÀÄä vÁAqÀzÀ°è §»zÉð¸ÉUÉ ºÉÆUÀĪÀÅzÁV vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀjUÉ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÀÄgÀ½ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉ ºÉÆÃVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀzÁgÀgÀ£À  ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ.. F §UÉÎ ²æà ºÀj¹AUï.vÀAzÉ ©üêÀĹAUï ¥ÀªÁgÀ. ¸Á: £ÁUÁ« vÁAqÁ £ÀA 3  vÁ|| ¹AzÀV.  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 30/2016  PÀ®A:  363 L¦¹

¢£ÁAPÀ 14-04-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ. C¥ÀºÀgÀtPÉÆÌüÀUÁzÀ ºÀÄqÀÄV:- ªÀAiÀiÁ-17ªÀµÀð 11 wAUÀ¼ÀÄ ¸Á|| fUÀeÉêÀt vÁ||EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÁ° «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á® ªÀÄA¢gÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÉÆÃqï. EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ-14-04-2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 06.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀzÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀzÀ°è  §mÉÖ vÉÆüÉAiÀÄ®Ä »A¢£À UÉÃn£À ºÀwÛgÀ ºÉÆÃUÀĪÀ ªÉüÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆà AiÀiÁªÀÅzÉÆà PÁgÀtPÁÌV ¸ÀzÀj ¨Á®QAiÀÄ£ÀÄß C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃVgÀ§ºÀÄzÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ²æêÀÄw ¤ªÀÄð¯Á vÀA ºÉÆA§tÚ ¸ÀÄgÀ¥ÀÄgÀ C¢üÃPÀëPÀgÀÄ ¸Á||«dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ gÀ¸ÉÛUÉ EgÀĪÀ¸ÀPÁðj ¨Á®QAiÀÄgÀ ¨Á®ªÀÄA¢gÀ.EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2016 gÀAzÀÄ d®£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4] gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 04/2016 PÀ®A:  174 ¹.Dgï.¦.¹

¢£ÁAPÀ 14.04.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À: 05.00 UÀAmɬÄAzÀ 06:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÀÄÈvÀ: ZÀAzÀæ±Áå vÀA¢ gÁªÀÄtÚ ªÀÄrªÁ¼ÀPÀgÀ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð ¸Á|| CAdÄlV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EvÀ£ÀÄ AiÀÄvÁxÀðªÁVzÀÄÝ, AiÀiÁªÁUÀ®Æ gÁwæ ¨Éà gÁwæ JzÀÄÝ wgÀUÀĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ¢£ÁAPÀ:13.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ Gm ªÀiÁr ªÀÄ®VzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 05.00 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ½UÉ UÉÆwÛ®èzÀAvÉ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ CxÀªÁ PÁ®ªÀÄrAiÀÄ®Ä ªÀÄ£ÉAiÀÄ »A¢£À ºÁ¼ÀÄ ¨sÁ«AiÀÄ PÀqÉUÉ ºÉÆzÁUÀ DPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁjAiÀiÁUÀ° eÉÆð ºÉÆÃVAiÀiÁUÀ° ¨sÁ«AiÀÄ°èAiÀÄ VqÀzÀ°è ©zÀÄÝ vÀ¯ÉUÉ, ºÀuÉUÉ, §®UÉÊUÉ §®ªÁzÀ ¨sÁj WÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀÄÝ CzÀ£ÀÄß ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀÄ £ÉÆÃr NtÂAiÀÄ d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ ¨sÁ«¬ÄAzÀ ªÉÄÃ¯É vÉUÉzÀÄ G¥ÀZÁgÀ ªÀiÁqÀĪÀµÀ×gÀ°è ªÉÄÊvÁzÀ §UÉÎ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ..  F §UÉÎ ªÀiÁzÉë UÀA: ZÀAzÀæ±Áå ªÀÄrªÁ¼ÀPÀgÀ ¸Á|| CAdÄlV vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5] zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 07/2016 PÀ®A:  174 ¹Dg惡

¢£ÁAPÀ 13-04-2016 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ ©üêÀÄgÁAiÀÄ ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 55 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÆ UÁtÂUÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV vÁ: ¹AzÀV EªÀgÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¹ArPÉÃmï ¨ÁåAPï zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVAiÀÄ°è 60,000=00 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ ¦PɦJ¸ï ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀVAiÀÄ°è 35,000=00 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ªÀÄvÀÄÛ HgÀ°è 3,000,00=00 ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä PÉÊUÀqÀ ¸Á® »ÃUÉ MlÄÖ 3,95,000=00/- (ªÀÄÆgÀÄ ®PÀë vÉÆA§vÉÛöÊzÀÄ ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä) ¸Á® ªÀiÁrzÀÝ£ÀÄ F ªÀµÀð ºÉÆ®zÀ°è AiÀiÁªÀzÉà ¨É¼É ¨ÁgÀzÉà EgÀĪÀzÀjAzÀ ¸Á® ªÀÄgÀÄ¥ÁªÀw ºÉÃUÉ ªÀiÁqÀĪÀzÀÄ ºÉÃUÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13-04-2016 gÀAzÀÄ 21-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß ºÉÆ®zÀ°è ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸Éë¹zÀÄÝ CªÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯Áè ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR®ÄªÀiÁrzÀÄÝ G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà EAzÀÄ ¢£ÁAPÀ 14/04/2016 gÀAzÀÄ 13-45 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ. F §UÉÎ ©üêÀÄ£ÀUËqÀ vÀAzÉ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ©gÁzÁgÀ ªÀAiÀiÁ 24 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄļÀ¸ÁªÀ¼ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 14.04.2016 gÀAzÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.