Facebook

Number of Visitors

Thursday, April 14, 2016

DAILY NEWS ON 14-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 14.04.20161]  DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA 32/2016 PÀ®A. 304[J] L¦¹


¢£ÁAPÀ: 13/04/2016 gÀAzÀÄ 02-00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀ£ÁzÀ 1. ¨sÀĪÀ£ÉñÀéj UÀAqÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ §rUÉÃgÀ, ¸Á|| PÁåvÀ£ÀPÉÃj vÁ||EAr, ºÁ°||«dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¸ÀÄgÀPÁë PÁ®¤. £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ¼ÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ºÉAqÀw EzÀÄÝ, ªÉÄÊvÀ£ÀÄ CwAiÀiÁV ±ÉgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ, ±ÉgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è vÀ£Àß ºÉAqÀwAiÉÆA¢UÉ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ ºÉÆr §r ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¢£ÁAPÀ: 13/04/2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 02-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÀ ¹ÃvÁgÁªÀÄ EªÀ£ÀÄ ±ÉgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è DgÉÆævÀ½UÉ ºÉÆqÉAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CªÀ£À PÉʬÄAzÀ vÀ¦à¹PÉƼÀî®Ä mÉç¯ï ªÉÄðzÀÝ n« ¸ÉÖ§¯ÉÊdgï¤AzÀ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄÄRPÉÌ ºÉÆqÉ¢zÀÄÝ, CzÀjAzÀ UÁAiÀĪÁV gÀPÀÛ §AzÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦üAiÀiÁð¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ. F §UÉÎ ªÉÆãÀ¥Àà vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà §rUÉÃgÀ, ªÀAiÀiÁ-56 ªÀµÀð, eÁw »AzÀÆ ¥ÀAZÁ¼À, GzÉÆåÃUÀ-°A© ºÀtÂÚ£À ªÁå¥ÁgÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ AiÉÆÃUÁ¥ÀÆgÀ PÁ®¤..EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ 13.04.2016 gÀAzÀÄ DzÀ±Àð£ÀUÀgÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


2] ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 70/2016 PÀ®A:  323, 324, 302, 307,504 ¸À/PÀ 34   L¦¹  


¢£ÁAPÀ: 13/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ  1)«¯Á¸À vÀAzÉ ªÀÄÆvÉð¥Àà ©gÁzÁgÀ, 2) §¸À£ÀUËqÀ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ©gÁzÁgÀ 3) ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ ¥ÀgÀ¸À¥Àà zsÀ£Áå¼À, ¸Á|| J®ègÀÆ PÀÆqÀV vÁ!! EAr. £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ªÀÄÆgÀÄ d£À DgÉÆævÀgÀÄ ²æà UÀÄgÀÄzÉêÀ gÁ£ÀqÉ eÁÕ£ÀzsÁªÀÄ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ J¸ï J¸ï J¯ï ¹ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ PÉÃAzÀæzÀ ºÀwÛgÀ ¥ÉưøÀgÀÄ §AzÀgÀÄ CAvÁ PÀÆUÁqÀÄvÁÛ zÁAzsÀ¯É ªÀiÁqÀ°PÉÌ ºÀwÛzÁÝUÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦ügÁå¢zÁgÀ£À ªÀiÁªÀ£ÁzÀ ¤AUÀ¥Àà vÀA:ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÄmÁt ªÀAiÀiÁ:45 ªÀµÀð ¸Á|| ¤A¨Á¼À ©PÉ FvÀ£ÀÄ zsÁAzsÀ¯É ªÀiÁqÀ¨ÉÃrj ¥ÀjÃPÉë §gÉAiÀÄĪÀ ªÀÄPÀ̽UÉ vÉÆAzÀgÉAiÀiÁUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¨ÉÊzÀÄ §Ä¢üÞ ºÉýzÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¹mÁÖV, PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉݱÀ¢AzÀ CªÁZÀå ±À§ÝUÀ½AzÀ ¨ÉÊzÁqÀÄvÀÛ ¤AUÀ¥Àà ¥ÀÄmÁt EªÀ¤UÉ DgÉÆæ £ÀA:2&3 £ÉÃzÀݪÀgÀÄ UÀnÖAiÀiÁV »rzÀÄ DgÉÆæ £ÀA:1 £ÉÃzÀݪÀ£ÀÄ ZÁPÀÄ¢AzÀ ºÉÆmÉÖUÉ §®ªÁV ZÀÄaÑ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁrzÀÝ®èzÉ, ©r¸À®Ä §AzÀ ¦ügÁå¢zÁgÀ¤UÉ, ¸ÁQëzÁgÀ ºÀtªÀÄAvÀ ¥ÀÄmÁtÂ, ªÀÄAdÄ£ÁxÀ ¥ÀÄmÁt EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ ZÁPÀÄ¢AzÀ ZÀÄaÑ, PÉʬÄAzÀ ºÉÆqÉzÀÄ ¨sÁj UÁAiÀÄUÉƽ¹ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀ®Ä ¥ÀæAiÀÄwß¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ. F §UÉÎ GªÉÄñÀ vÀAzÉ ªÀĺÁzÉêÀ vÀqÀ®V ªÀAiÀĸÀÄì:30 ªÀµÀð ¸Á:¤A¨Á¼À gÉïÉé ¸ÉÖµÀ£À vÁ:EAr PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 126/2016 PÀ®A:  78[3] PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 12/04/2016 gÀAzÀÄ 18;45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] gÁdÄ vÀAzÉ «oÀ×® ¥ÀªÁgÀ ¸Á:±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ  «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 2] ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ PÀȵÀÚ eÁzsÀªÀ ¸Á: ±ÁºÀÄ £ÀUÀgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 01 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÀj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ M¹ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ d¥ÁÛzÀ ºÀt ;- 1860=00 gÀÆ ¸ÀvÀB ¸À;vÀ;²æà ¸ÀĤïï Dgï PÁA§¼É ¹¦L ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4] UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Áß £ÀA 128/2016 PÀ®A:  78(6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï DåPïÖ ªÀÄvÀÄÛ 66,67 L.J. DåPïÖ

¢£ÁAPÀ 13/04/2016 gÀAzÀÄ 20;45 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è DgÉÆævÀgÁzÀ 1] D¹Ã¥ï ªÀÄ»§Æ§ ªÀĸÀ½ ¸Á D®«ÄãÀ ªÉÄÃrPÀ¯ï PÁ¯ÉÃd gÀ¸ÉÛ qÀAiÀÄl PÁ¯ÉÃd ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 4 d£ÀgÀÄ J®ègÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ  £ÀªÀÄÆzÀ EzÀÝ DgÉÆævÀgÀÄ F ¢ªÀ¸À PÉÆ®ÌvÁÛ £Éål gÁAiÀÄqÀgÀì ºÁUÀÄ ªÀÄÄA¨Éå EArAiÀÄ£Àì vÀAqÀUÀ¼À £ÀqÀÄªÉ 20-20 QæPÉÃl ªÀiÁåZï EzÀÄÝ CzÀgÀ ¸À®ÄªÁV ªÀÄÄA¨Éå EArAiÀÄ£Àì vÀAqÀ UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ UÉ 1500 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É PÉÆ®ÌvÁÛ £Éål gÉåqÀgÀì UÉzÀÝgÉ 1000 gÀÆ UÉ 1000 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É QæPÉÃl ¨ÉnÖAUÀ dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. d¥ÁÛzÀ ºÀt 19.500/-  F §UÉÎ ¸À;vÀ;²æà J¸ï © ¥Ànî ¦ J¸ï L f ¹ ¦ J¸ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.
5] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄr £ÀA 07/2016 PÀ®A:  174 ¹Dg惡
¢£ÁAPÀ: 13/04/2016 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ UÀÄgÀ¨Á¬Ä UÀAqÀ «oÀ×® ºÀzÀUÀ®è, ªÀAiÀiÁ: 26 ªÀµÀð, ¸Á: EAr ±ÁAvÉñÀégÀ PÁ®Æ¤ EªÀ¼ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 13/04/2016 gÀAzÀÄ 10:00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀªÀÄä ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è (vÀAzÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è) CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÀ PÁ®PÉÌ CªÀ¼À ¹ÃgÉUÉ DPÀ¹äÃPÀªÁV ¨ÉAQ ºÀwÛ ªÉÄÊPÉÊ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, CªÀ½UÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀVAiÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ D¸ÀàvÉæUÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÀ PÁ®PÉÌ UÀÄtªÀÄÄR¼ÁUÀzÉ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°èAiÉÄà 16:00 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀnÖzÀÄÝ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ.   ²æà zsÀªÀÄðgÁd UÀÄgÀ¥ÀàUËqÀ  §UÀ°,  ¸Á: AiÀÄgÀUÀ®è (©.PÉ), vÁ: ¹AzÀV. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 13.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.