Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 13, 2016

DAILY NEWS ON 13-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 13.04.20161) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016 PÀ®A: 143, 147, 323, 332, 353, 504, gÉ/« 149 L.¦.¹ ªÀÄvÀÄÛ 3(1) (10)J¸ï.¹.J¸ï.n, (¦.J. )AiÀiÁåPïÖ -1989.
          ¢£ÁAPÀ: 12.04.2016 gÀAzÀÄ 17.30 UÀAmÉUÉ §¸ÀgÀPÉÆÃqÀ ªÀiÁ¸ÁÛgÀ ºÁUÀÆ E£ÀÆß 15 d£ÀgÀÄ  ºÁUÀÆ EvÀgÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ ªÀÄ£ÀUÀƽ F DgÉÆævÀgÀÄ PÀÆrPÉÆAqÀÄ ¸ÀAUÀ£ÀªÀÄvÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ UÉÊgÀ PÁAiÉÄÝòÃgÀ ªÀÄAqÀ½AiÀiÁV ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦gÁå¢AiÀÄ eÉÆvÉ ¸ÀºÁAiÀÄPÀ ZÀÄ£ÁªÀuÉ C¢üPÁj CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀĪÀ  J¯ï J¸ï vÁ½PÉÆÃn EªÀgÀÄUÀ½UÉ ºÀ®PÀlÖ ¨ÉÊzÁr  PÉʬÄAzÁ ºÉÆr §r ªÀiÁr ¸ÁzÁ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹, CªÀgÀÄUÀ¼À PÉÊAiÀÄ°èzÀÝ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄw ZÀÄ£ÁªÀuÉUÉ ¸ÀA§A¢ü¹zÀ ¸ÀzÀ¸ÀågÀ £ÁªÀÄ£ÉñÀ£ï ¥Á¬Ä¯ïUÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ gÀf¸ÀÖgÀUÀ¼ÀÄ EzÀÝ ¨ÁåUÀUÀ¼À£ÀÄß  PÀ¹zÀÄPÉÆAqÀÄ CªÀgÀÄ ªÀiÁqÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj PÀvÀðªÀåPÉÌ CrØ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ, DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£ÀÄ ¥Àj²µÀ× »AzÀÄ ºÉƯÉÃgÀ eÁåwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ EgÀÄvÁÛ£É CAvÁ  w½zÀÄ w½zÀÆ  ºÉƯÉAiÀÄ ¸ÀƼÉà ªÀÄUÀ£É CAvÁ eÁåw JwÛ ¨ÉÊzÀÄ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ºÀtªÀÄAvÀ vÀA: ²jAiÀÄ¥Àà ZÀ®ªÁ¢  ªÀAiÀiÁ: 58 eÁw: »AzÀÄ ºÉƯÉÃgÀ G:  Dgï N ¥ÀlÖt ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ ªÀÄ£ÀUÀƽ ºÁ ªÀ vÁ®ÆèPÀÄ ¥ÀAZÁAiÀÄvÀ §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016 PÀ®A: 302. 201 L.¦.¹.
          ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 22.00 UÀAmɬÄAzÀ 12.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É: 10.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è AiÀiÁgÉÆ DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°è£À ªÉÄÊvÀ: ¨ÉêÁgÀ¸ÀÄì UÀAqÀ¸ÀÄì ªÀAiÀiÁ|| CAzÁdÄ 35 jAzÁ 40 ªÀµÀð EªÀ¤UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆ PÁgÀtPÁÌV PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ MAzÀÄ CeÁÕvÀ eÁUÉAiÀÄ°è ºÀjvÀªÁzÀ DAiÀÄÄzsÀUÀ½AzÁ PÀÄwÛUÉAiÀÄ ªÉÄïÉ, JzÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É §®ªÁV ºÉÆqÉzÀÄ PÉÆ¯É ªÀiÁr, PÉÆ¯É ªÀiÁrgÀĪÀÅzÀ£ÀÄß ªÀÄÄaÑ ºÁPÀĪÀ ¸À®ÄªÁV ªÉÄÊvÀ£À ±ÀªÀªÀ£ÀÄß zsÀƼÀSÉÃqÀ¢AzÁ ZÀuÉÃUÁAªÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨ÁdÄ vÉVΣÀ°è ±ÀgÀt¥Áà »gÉƽîAiÀĪÀgÀ d«ÄãÀzÀ ºÀwÛgÀ J¸ÉzÀÄ ¸ÁQë ¥ÀÆgÁªÉ £Á±À ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ d¨ÁâgÀ vÀA: «ÄÃgÁ¸Á§ ªÀÄÄPÉÌÃj ¸Á|| zsÀƼÀSÉÃqÀ vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 120/2016 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 09.04.2016 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è PÁuÉAiÀiÁzÀ  ºÀÄqÀÄV dAiÀIJæà vÀA|| ªÁZÀÄ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 20 ªÀµÀð ¸Á|| RAqÀ¸ÁgÀ vÁAqÉ EªÀ¼ÀÄ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ¦AiÀiÁð¢ CtÚ£À ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃV HlPÉÌ ¥À®å vÀÄvÉÛãÉAzÀÄ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ E°èAiÀĪÀgÉUÉ  AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J®èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É F §UÉÎ ªÁZÀÄ vÀA|| ZÀAzÀÄ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ 45 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ ®ªÀiÁt GzÉÆåÃUÀ PÀÆ° PÉ®¸À ¸Á|| RAqÀ¸ÁgÀ vÁAqÉ vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 12.04.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.