Facebook

Number of Visitors

Tuesday, April 12, 2016

DAILY NEWS ON 12-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 12.04.20161) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.84/2016 PÀ®A.279.337.338.304(J) L¦¹ & 187 JA.«í.PÁAiÉÄÝ
          ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÁåºÀß 3.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁr PÀÆædgï fÃ¥À £ÀA. JªÀiï.JZï-13/JgÀhÄqï-0915 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÀÆædgï fÃ¥À£ÀÄß gÀhļÀQ PÀqɬÄAzÀ ZÀqÀZÀt PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃgÀ¢AzÀ, C«ZÁgÀ ªÀ, vÁvÁìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ ZÀqÀZÀt PÀqɬÄAzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA. PÉJ-28/qÀ§Äè-8170  £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É PÀĽvÀÄ ºÉÆgÀl ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÉñÀ vÀA/ zÀ±ÀgÀxÀ §¼ÀªÀÄPÀgÀ ªÀÄvÀÄÛ C«ÄÃvÀ vÀA/ »gÁ¯Á® ºÀAZÁmÉ ¸Á :EAr EªÀjUÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀ vɯÉUÉ, PÉÊ PÁ°UÉ ªÀÄvÀÄÛ ªÉÄÊUÉ ¸ÁzÁ ªÀ, ¨Áj UÁAiÀÄ¥Àr¹zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀjUÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ UÀAUÁªÀiÁ¬Ä D¸ÀàvÉæUÉ Jrämï ªÀiÁrzÀÄÝ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀĪÁUÀ ªÀĺÉñÀ vÀA/ zÀ±ÀgÀxÀ §¼ÀªÀÄPÀgÀ ªÀAiÀiÁ-34 ªÀµÀð ¸Á :EAr EªÀ£ÀÄ ªÀÄgÀtºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀj PÀÆædgï fÃ¥À qÉæöʪÀígÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß C°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ eÉÆÃw UÀA/ ªÀĺÉñÀ §¼ÀªÀÄPÀgÀ ¸Á:EAr zÀUÁð gÉÆÃqÀ ºÀ¼ÀîzÀ Nt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 123/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ 17.45 UÀAmÉUÉ 1] ºÁf¯Á® vÀAzÉ ºÁ¹ÃªÀĸÁ§ ªÀÄļÀªÁqÀ ªÀAiÀiÁ 34  ¸Á:d£ÀßvÀ ªÀiÁågÉÃd ºÁ¯ï «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 2] ¸ÀÄgÉñÀ SÁwªÁ¯É ¸Á;mÁPÀ½ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉå ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N ¹ dÆeÁlzÀ°è ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3,900/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:¦: ¸À;vÀ;²æà J¸ï © ¥Ánî ¦J¸ïL UÁA¢üÃZËPÀ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 118/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ 17.05 UÀAmÉUÉ ¥ÀgÀ¸ÀÄgÁªÀÄ  vÀA. AiÀÄ®è¥Àà ªÀÄÄqÀ¥ÀÆf ªÀAiÀiÁ :33 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄÄvÀÛV F ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß  ¥sÁ¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀÅzÁV ºÉý CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁ (N.¹) dÆeÁl £ÀqɹzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 320/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.© UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ ¸ÀÄ)  §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.70/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J]
              ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ 06.15 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ ªÀiÁrzÀ »mÁa D¥ÉæÃlgï ªÀÄvÀÄÛ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA: PÉJ 28/ ¹ 2925 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÀévÁÛzÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß »mÁa¬ÄAzÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀzÀ°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀÄA© ¸ÁUÁmÁ ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌzÀÄÝ »mÁaAiÀÄ D¥ÉæÃlgï ªÀÄvÀÄÛ ºÉʪÁ l¥ÀàgÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.71/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J]
              ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è d¥ÁÛzÀ ªÀiÁrzÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀUÀ ZÁ®PÀgÀÄ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ¯ÉÆÃPÉÆÃ¥ÀAiÉÆÃV E¯ÁSɬÄAzÀ ªÀÄvÀÄÛ UÀt ªÀÄvÀÄÛ ¨sÀÆ«eÁÕ£À E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉzÀÄPÉƼÀîzÉ ¸ÀgÀPÁgÀ ¸ÀévÁÛzÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°ègÀĪÀ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß d£ÀgÀ ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀUÀ¼À°è CPÀæªÀĪÁV PÀ¼ÀÄ«¤AzÀ vÀÄA©¹PÉƼÀÄîªÀ ¸À®ÄªÁV ¤AvÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ ºÉʪÁ l¥ÀàgÀUÀ¼À ZÁ®PÀgÀÄ Nr ºÉÆÃVgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 15/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 11.04/2016 gÀAzÀÄ 13.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 11.04.2016 gÀAzÀÄ 14.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¸À«ÄãÁ ªÀAiÀiÁ:22 ªÀµÀð EªÀ½UÉ FUÀ MAzÀÄ ªÀµÀð¢AzÀ ºÉÆmÉÖ PÀrvÀ ¨ÉÃ£É EzÀÄÝ, CªÀ½UÉ SÁ¸ÀV D¸ÀàvÉæUÀ¼À°è ¸ÁPÀµÀÄÖ vÉÆÃj¹zÀgÀÆ PÀrªÉÄAiÀiÁUÀ¯ÁgÀzÀÝPÉÌ CªÀ¼ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ CzÉà UÀÄAV£À°è ¸ÀjAiÀiÁV NzÀzÉà vÀ£Àß © J CAwªÀÄ ªÀµÀðzÀ ¥ÀjÃPÉëAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀjAiÀiÁV  §gÉAiÀÄzÀÝjAzÀ vÁ£ÀÄ  ¥sÉïÁzÀgÉà vÀ£Àß ªÀÄAiÀiÁðzÉ  ºÉÆÃUÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£Éà §¼ÀZÀÆgÀÄ ¥ÀÄr PÀÄrzÀÄ, D §UÉÎ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝUÀ aQvÉì ¥sÀ°¸ÀzÉà ¢£ÁAPÀ:11.04.2016 gÀAzÀÄ 15.20 UÀAmÉUÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ E¸Áä¬Ä¯ï vÀA¢ £Á£Á¸Á§ PÀÄqÀa ªÀAiÀiÁ:62 ªÀµÀð  ¸Á:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À Q¯Áè UÀ°è EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 06/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À vÁ¬Ä ¸ÉÊ£Ád© UÀAqÀ ªÀÄPÀÄÛªÀÄs±Áå ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ-35 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀ EªÀ¼À UÀAqÀ ªÀÄPÀÄÛªÀıÁå EªÀ£ÀÄ eÉÆýUÉ ºÁQ HgÀÆgÀÄ ©PÁël£É ªÀiÁqÀÄvÁÛ §A¢zÀÄÝ ªÀÄ£ÉAiÀÄ RaðUÉ ¸ÀjAiÀiÁV vÀAzÀÄ ºÁPÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ ¥Áæ¥ÀAaPÀ CqÀZÀuÉAiÀiÁV CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èzÀÝ vÉÆUÀj ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ OµÀ¢ ¸Éë¹ «eÁ¥ÀÆgÀ f¯Áè D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è G¥ÀZÁgÀzÀ°èzÁÝUÀ ¢£ÁAPÀ 10/04/2016 gÀAzÀÄ 1720 UÀAmÉUÉ G¥ÀZÁgÀ ¥À°¸ÀzÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¸ÀzÁݪÀiï vÀAzÉ ªÀÄPÀÄÛªÀıÁå ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ªÀAiÀiÁ -19 ªÀµÀð eÁw- ªÀÄĹèA GzÉÆåÃUÀ- eÉ.¹.©. D¥ÀgÉÃlgï ¸Á|| ¥ÀvÉÛÃ¥ÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃnÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) EAr ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 15/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ ªÀĺÁzÉêÀ vÀA UÀÄgÀĨÁ¼À vÉÆArPÀnÖ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð ¸Á; ZÀªÀrºÁ¼À FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ºÀªÉÄñÁ ±ÀgÉ PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝ ±ÀgÉ PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è AiÀiÁgÀÆ E®èzÁUÀ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà ¸ÁAiÀĨÉÃPÉA§ EgÁzɬÄAzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¥ÀvÁæ¸ÀzÀ CrØUÉ £ÀÆ°£À ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ PÀÄwÛUÉUÉ ©VzÀÄPÉÆAqÀÄ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ£É ºÉÆgÀvÀÄ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ £À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ªÀĺÁzÉë UÀA ªÀĺÁzÉêÀ vÉÆArPÀnÖ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á; ZÀªÀrºÁ¼À vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 01.11.2015 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ®: 19.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÄzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄÊvÀ: EAzÁæ¨Á¬Ä @ EAzÀĪÀÄw UÀA: ²ªÁ£ÀAzÀ @ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ ªÀÄrªÁ¼À ªÀAiÀiÁ|| 35 ªÀµÀð ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À SÁ¸À ªÀÄUÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É. EªÀ¼ÀÄ ¨sÀvÀUÀÄtQ UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÁ¸ÀzÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ¸ÉÆÖà ªÉÄÃ¯É CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀĪÁUÀ DPÀ¹äPÀªÁV ¸ÉÆÖà ¨sÀqÀPÁ¬Ä¹zÀÝ jAzÁ ¸ÉÆÖÃzÀ GjAiÀÄÄ [¨ÉAQAiÀÄÄ]  EAzÀĪÀÄwUÉ ºÀwÛ vÀ¯É, ºÉÆmÉÖ, JzÉ, PÉÊPÁ®ÄUÀ¼ÀÄ, ªÀÄÄR ºÁUÀÄ EvÀgÉ ¨sÁUÀUÀ¼ÀÄ ¸ÀÄnÖzÀÄÝ, DUÀ ¨ÉAQ Dj¸À®Ä §AzÀ ªÉÄÊvÀ¼À UÀAqÀ: ²ªÁ£ÀAzÀ @ ²ªÀ¥ÀÄvÀæ vÀA: §¸ÀtÚ ªÀÄrªÁ¼À ¸Á|| ¨sÀvÀUÀÄtQ vÁ|| EAr EªÀ¤UÀÆ ¸ÀºÀ zÉúÀ ¸ÀÄlÄÖ UÁAiÀÄUÀ¼ÀÄ DVgÀÄvÀÛªÉ. ªÀÄÄAzÉ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ EAzÁæ¨Á¬Ä @ EAzÀĪÀÄwUÉ ¸ÉÆïÁ¥ÀÄgÀzÀ §£ïðPÉÃgï ¸ÉAlgïPÉÌ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ C°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ®PÁj DUÀzÉ ¢£ÁAPÀ: 04.11.2015 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É: 08.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÉÄÊvÁVgÀÄvÁÛ¼É. ¸ÀzÀgÀ WÀl£ÉAiÀÄÄ DPÀ¹äPÀªÁV DVgÀĪÀzÀjAzÁ F §UÉÎ ªÉÄÊvÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÄzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ZÀ£ÀߪÁé UÀA: ªÀÄ®è¥Áà CUÀ¸ÀgÀ ¸Á|| vÁA¨Á vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 11.04.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.