Facebook

Number of Visitors

Monday, April 11, 2016

DAILY NEWS ON 11-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
               «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
   ¢£ÁAPÀ: 11.04.20161) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.39/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ 18.30 UÀAmÉUÉ gÀ« vÀA, ¨Á¸ÀÄ ZÀªÁít ¸Á,, ¹à¤ßAUÀ «Ä¯ï vÁAqÁ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹à¤ßAUÀ «Ä¯ï vÁAqÁzÀ°è vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ N®Ø mÁªÀj£À «¹Ì 180 JA.J¯ï 48 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ C;¸À;Q 2784/- gÀÆ £ÉzÀݪÀÅUÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà ¥À«Äðl ªÀ ¯ÉʸÀ£ïì E®èzÉ ªÀÄzsÀåªÀ£ÀÄß ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀ®Ä ElÄÖPÉÆAqÀÄ PÀĽvÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æà ±ÀPÀÄAvÀ¯Á ¦. PÀnÖªÀĤ  ¦.J¸ï.L r.¹.© «±ÉõÀ ¥ÉưøÀ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 31 (Dgï) (13) ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï & ªÉ®¥ÀªÉÄAmï  PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 21.
           ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ 07.50 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ  mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-28/n©-5794  £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. PÉJ-28/n©-5794 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÁdÄ 2,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À, CAzÁdÄ MAzÀÄ ¨Áæ¸ï ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀÄA©PÉÆAqÀÄ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, JªÀiï. PÉ. zsÁªÀÄtÚªÀgÀ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 82/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 31 (Dgï) (13) ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï & ªÉ®¥ÀªÉÄAmï  PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 21.
           ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ 08.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JªÀiï.JZï-13/JeÉ-6112 £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JªÀiï.JZï-13/JeÉ-6112 £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÁdÄ 2,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À  CAzÁdÄ MAzÀÄ ¨Áæ¸ï ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ²æÃ, ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä, r.J¸ï.¦ EAr G¥À-«¨sÁUÀ, EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 83/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 31 (Dgï) (13) ºÁUÀÆ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï & ªÉ®¥ÀªÉÄAmï  PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 21.
           ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ 08.50 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JªÀiï.JZï-13/©Dgï-0869  £ÉÃzÀÝgÀ  ZÁ®PÀ£ÀÄ UÉÆëAzÀ¥ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ ©üêÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ AiÀiÁªÀÅzÉà ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JªÀiï.JZï-13/©Dgï-0869  £ÉÃzÀÝgÀ°è CAzÁdÄ 2,000/- gÀÆ QªÀÄäwÛ£À  CAzÁdÄ MAzÀÄ ¨Áæ¸ï ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼ÀÄ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ  ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀmÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À;vÀ: ²æÃ, ZÀAzÀæPÁAvÀ, J¯ï.n, ¹.¦.L ZÀqÀZÀt ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.04/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 09.04.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 WÀAmɬÄAzÀ 10.04.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£À 04.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ «ÄÃgÁPÉÆgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð, ¸Á:²gÁqÉÆÃt EªÀ£À ªÀÄUÀ FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ MAzÀĪÀgÉ wAUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÝ£ÀÄ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉAqÀw gÀÆ¥Á° EªÀ¼ÀÄ FUÀ 3-4 ¢£ÀUÀ¼À »AzÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EzÀjAzÁV ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥ÉìUÉÆAqÀÄ ²gÁqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ºÀtªÀÄAvÀ ZÀ£ÀUÉÆAqÀ ©gÁzÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ vÀ£Àß PÀÄwÛUÉUÉ G®Äð ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¥ÀÄvÀ¼Á¨Á¬Ä UÀA/ ªÀĺÁzÉêÀ «ÄÃgÁPÉÆgÀ ¸Á: ²gÁqÉÆÃt vÁ|| EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 10.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.