Facebook

Number of Visitors

Sunday, April 10, 2016

DAILY NEWS ON 10-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 10.04.20161) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.69/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ°¸ï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 09.04.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ 01] PÁ²Ã£ÁxÀ vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ¥ÀgÀUÉÆAqÀ ªÀAiÀiÁ: 42 ªÀµÀð 2] ªÀÄ®PÀtÚ vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ dmÁß¼À ªÀAiÀiÁ: 50 ªÀµÀð[3] CA¨ÁzÁ¸À vÀAzÉ zÁåªÀ¥Àà £Á¬ÄPÉÆÃr ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð 4] ªÀĺÁzÉêÀ¥Àà vÀAzÉ ºÀtªÀÄAvÁæAiÀÄ »¥ÀàgÀV ªÀAiÀiÁ: 45 ªÀµÀð 5] ªÀÄ®PÀtÚ vÀAzÉ UÉÆïÁè¼À¥Àà PÉÆÃgÀ½î ªÀAiÀiÁ: 35 ªÀµÀð 6] CA§tÚ vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ªÁ°ÃPÁgÀ ªÀAiÀiÁ: 40 ªÀµÀð 7] ªÀÄ£ÉÆúÀgÀ vÀAzÉ ¹zÀUÉÆAqÀ¥Àà £Á®ÌªÀiÁ£À ªÀAiÀiÁ: 34 ªÀµÀð 8] ªÀÄ®è¥Àà vÀAzÉ ¹zÀÝ¥Àà ¥ÀÆeÁj ªÀAiÀiÁ: 60 ªÀµÀð ¸Á:J®ègÀÆ ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À vÁ:¹AzÀV F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ   ¸ÉÆêÀÄeÁ¼À UÁæªÀÄzÀ°ègÀĪÀ vÀļÀeÁ¨sÀªÁ¤ UÀÄrAiÀÄ ªÀÄÄA¢£À ¨ÉÊ® eÁUÁzÀ°è E¸ÉàÃl J°UÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄß ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1030/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà J¸ï.© ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦.J¸ï.L D®ªÉÄî oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.04.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.117/2016 PÀ®A. ºÀÄqÀÄV PÁuÉ.
            ¢£ÁAPÀ: 07.04.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦ügÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÀÄ CPÀëvÀ vÀAzÉ ¨Á§Ä ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 19 ªÀµÀð ¸Á|| PÀªÀ®V vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ¼ÀÄ PÀªÀ®V UÁæªÀÄzÀ vÀ£Àß ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ §gÀzÉ PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¨Á§Ä vÀAzÉ ªÉAPÀÄ ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÄ ªÀÄgÁoÀ ¸Á|| PÀªÀ®V EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.04.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.03/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 08.04.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 WÀAmɬÄAzÀ 09.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è ªÉÄÊvÀ-gÁªÀÄZÀAzÀæ vÀA/ ®PÀëöät vÉÆÃgÀ¨ÉÆ¯É ªÀAiÀiÁ-20 ªÀµÀð ¸Á:gÀqÉØ vÁ:ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqÁ EªÀ£ÀÄ ¯Áj £ÀA. JªÀiï.JZï-46/JJ¥sï-1193 £ÉÃzÀÝgÀ ªÉÄÃ¯É QèãÀgï EzÀÄÝ ¸ÀzÀj ¯ÁjAiÀÄ qÉæöʪÀígÀ£ÀÄ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ²gÁqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĺÁzÉêÀ gÁd¸Áܤ qsÁ¨ÁzÀ ªÀÄÄAzÉ ¯Áj ¤°è¹ QèãÀgï ªÉÄÊvÀ-gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀ¤UÉ ¯ÁjAiÀÄ ºÀwÛgÀ ©lÄÖ qÉæöʪÀígï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ vÀ£Àß HjUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¸ÀzÀj ªÉÄÊvÀ gÁªÀÄZÀAzÀæ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß vÀAzÉ vÁ¬ÄUÉ ¥ÉÆãÀ ªÀiÁr £Á£ÀÄ AiÀÄÄUÁ¢ ºÀ§âPÉÌ HjUÉ §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ CªÀ£À vÀAzÉ vÁ¬Ä FUÀ HjUÉ §gÀ¨ÉÃqÀ E£ÀÄß MAzÀÄ ªÁgÀ ©lÄÖ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄzsÀÄªÉ ºÁUÀÆ HgÀ°è eÁvÉæ EgÀÄvÀÛzÉ DUÀ ¤£Àß ¥sÀUÁgÀ ºÁUÀÆ CqÁé£ïì ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ¨Á CA¢zÀÝPÉÌ ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAzÀÄ ²gÁqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ªÀĺÁzÉêÀ gÁd¸Áܤ qsÁ¨Á ªÀÄÄA¢£À d«ÄãÀzÀ°ègÀĪÀ ¨Éë£À VqÀzÀ mÉÆAUÉ ºÀUÀ΢AzÀ PÀnÖ vÀ¤ßAzÀ vÁ£Éà PÀÄwÛUÉUÉ G®Äð ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ ªÉÄÊvÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ®PÀëöät vÀA/ gÁªÀÄZÀAzÀæ vÉÆÃgÀ¨ÉÆ¯É ªÀAiÀiÁ-70 ªÀµÀð, eÁåw-»AzÀÆ zsÀ£ÀUÀgÀ, GzÉÆåÃUÀ-MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á:gÀqÉØ vÁ:ªÀÄAUÀ¼ÀªÉÃqÁ f:¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 09.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.