Facebook

Number of Visitors

Saturday, April 9, 2016

DAILY NEWS ON 09-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 09.04.20161) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 52/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304 (J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 08.04.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ- PÉ.J-28/qÀ§Æè-5122 £ÉÃzÀÝgÀ DgÉÆæ ZÁ®PÀ ¥ÀgÀ±ÀÄgÁªÀÄ. §¸À¥Àà. frبÁVî. ¸Á: PÉƯÁígÀ. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr. FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï£ÀÄß PÉƯÁígÀ PÀqɬÄAzÀ UÀgÀ¸ÀAV PÀqÉUÉ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ C«ZÁgÀ ªÀ vÁvÀìgÀvÀ£À¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀÄPÀgÀªÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɬĹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊqÀzÀ°è §gÀÄwÛzÀÝ ªÉÄÊvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï £ÀA§gÀ- PÉ.J-29/ªÁAiÀiï-5768 £ÉÃzÀÝPÉÌ ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ rQÌ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹ vÁ£ÀÄ ¨sÁj UÁAiÀĺÉÆA¢zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï »AzÉ PÀĽvÀ ¸ÁQëzÁgÀ-µÀtÄäR¥Àà¤UÉ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzÀ F §UÉÎ ±ÀAPÉæ¥Àà. FgÀ¥Àà. ¨Á®UÉÆAqÀ. ¸Á: lPÀ̼ÀQ. vÁ: ©Ã¼ÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 115/2016 PÀ®A. 302 gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹.
            ¢£ÁAPÀ: 02.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzÁåºÀß 12,55 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ 07.04.2016 gÀ gÁwæ 8.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ¦AiÀiÁð¢ vÀªÀÄä ªÉÄÊvÀ §¸ÀªÀgÁd vÀA|| ¸ÀĨÁæAiÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁrAiÀÄ°è £ÀA¢ ¸ÀÆÌ°£À°è ²PÀëPÀ CAvÁ PÉ®¸À ªÀiÁqÀÄwÛzÀÄÝ ¸ÀzÀgÀ ±Á¯ÉAiÀÄ°è ©¹ HlzÀ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆæ 1 £ÉÃzÀªÀ£À ºÉAqÀw  CA©PÁ UÀA|| ±ÉÃR¥Àà CUÀ¸ÀgÀ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ   ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ¸À®ÄUɬÄAzÀ ªÀiÁvÁr¸ÀÄwÛgÀĪÀzÀjAzÀ CªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÁÝ£É CAvÁ DgÉÆævÀgÀÄ w½zÀÄ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ 02/04/2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 8 UÀAmÉUÉ ±Á¯ÉUÉ ºÉÆÃV    ªÀÄÄAzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀPÉÌ ºÉÆÃV ¥ÀgÀÛ HjUÉ vÀ£Àß ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® ªÉÄÃ¯É ºÉÆÃUÀĪÁUÀ EzÀgÀ°è ¸ÀA±ÀAiÀÄÄPÀÛ DgÉÆævÀgÁzÀ 1 ºÁUÀÆ 2 £ÉÃzÀªÀgÀÄ GPÀÌ° gÉÆr£À  ²ªÀVj ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ d«ÄãÀzÀ°èzÀÝ ¨Éë£À VqÀzÀ  PɼÀUÉ PÉƯɠ  ªÀiÁrzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦AiÀiÁðzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ zÉêÀ¥Àà ¸ÀĨÁæAiÀÄ L£Á¥ÀÆgÀ ªÀAiÀiÁ 49 ªÀµÀð eÁåw »AzÀÆ °AUÁAiÀÄvÀ GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á|| GPÀÌ° EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.62/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ°¸ï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 08.04.2016 gÀAzÀÄ 16.35 UÀAmÉUÉ gÁd±ÉÃRgÀ vÀAzÉ gÁªÀÄZÀAzÀæ ªÀÄtÆgÀ ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á: ªÀÄtÆgÀ vÁ; ¹AzÀV ºÁUÀÆ E£ÀÆß 5 d£ÀgÀÄ ¸Á: J®ègÀÆ AiÀiÁ¼ÀªÁgÀ, ºÀÆ«£À »¥ÀàgÀV vÁ; § ¨ÁUÉêÁr F DgÉÆævÀgÀÄ DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV¬ÄAzÀ vÁ½PÉÆÃnUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ gÀ¸ÉÛUÉ ºÉÆA¢ EzÀÝ §Æ¢ºÁ¼ÀqÉÆÃt UÁæªÀÄzÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¸ÀgÀPÁj PÀ£ÀßqÀ ±Á¯ÉAiÀÄ PÀA¥ËAqÀ ºÀwÛgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è UÀÄA¥ÁV PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À DzsÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÀaÑ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁl DqÀÄwÛzÀÝ DgÉÆÃ¥À D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 6700/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà §¸ÀªÀgÁd.PÉ.ªÀÄÄPÀwðºÁ¼À ¦J¸ïL zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 08.04.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.