Facebook

Number of Visitors

Friday, April 8, 2016

DAILY NEWS ON 08-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 08.04.20161) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.95/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥ÉÆ°¸ï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 07.04.2016 gÀAzÀÄ 22.30 UÀAmÉUÉ 1] ²æÃPÁAvÀ vÀA¢ AiÀĪÀÄ£À¥Àà £Á¬Ä£ÉÃUÀ° 2] PÁ²ÃªÀĸÁ§ vÀA¢ ªÀĺÀäzÀ¸Á§ ºÀ¼ÀÆîgÀ 3] PÀ£ÀPÀ¥Àà vÀA¢ ¦ÃgÀ¥Àà zÉêÀÇgÀ ¸Á:J®ègÀÆ ªÀÄÄzÁß¼À vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥ÁAiÀÄzÉÃUÉÆøÀÌgÀ ªÀÄÄzÁß¼À UÁæªÀÄzÀ PÀ£ÀßqÀ ¥ÁæxÀ«ÄPÀ ±Á¯ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÀÄUÀqÉ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ E¸ÉàÃmï J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ gÉÆPÁÌ ºÀaÑ CAzÀgï ¨ÁºÀgï CA§ÄªÀ E¸ÉàÃmï ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ. D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 1220/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà ¦ J£ï ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦J¸ïL [PÁ:¸ÀÄ] ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.07/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 07.04.2014 gÀAzÀÄ 12.30 UÀAmÉUÉÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ªÉÄÊvÀ-¸Àaãï. FgÀ¥Àà. ªÀÄtÂÚPÉÃj. ªÀAiÀiÁ-15 ªÀµÀð ªÀµÀð ¸Á: PÉƯÁígÀ FvÀ£ÀÄ EAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11-00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄ-QgÀt. ºÀtªÀÄAvÀ. ¨Á®UÉÆAqÀ. ¸Á: PÉƯÁígÀ FvÀ£À ZÀPÀÌr UÁrAiÀÄ£ÀÄß vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CtÄÚ zÉøÁ¬Ä EªÀgÀ ºÉÆ®PÉÌ zÀ£ÀUÀ½UÉ ªÉÄêÀÅ vÀgÀ®Ä ºÉÆgÀmÁUÀ ¸ÀAUÀªÀÄ£ÁxÀ£À. UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ ºÀjAiÀÄ PÀqÉUÉ JvÀÄÛUÀ¼ÀÄ ZÀPÀÌrAiÀÄ£ÀÄß J¼ÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV MªÉÄäÃ¯É MqÀØ£ÀÄß KjzÀÝjAzÀ CPÀ¸ÁävÁV UÁrAiÀÄÄ MUÁΰAiÀiÁzÁUÀ ªÉÄÊvÀ£ÀÄ PɼÀUÉ ©¢ÝzÀÄÝ DUÀ DvÀ£À  vÀ¯ÉAiÀÄ ªÉÄÃ¯É UÁrAiÀÄÄ ©¢ÝzÀÝjAzÀ DvÀ£À vÀ¯ÉUÉ ¨sÁj UÁAiÀĪÁV ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÉÄÊvÀ£ÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ²æà FgÀ¥Àà. vÀAzÉ AiÀÄ®è¥Àà. ªÀÄtÂÚPÉÃj. ªÀAiÀiÁ-42 ªÀµÀð ¸Á: PÉƯÁígÀ. vÁ: §,¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2016 gÀAzÀÄ PÉÆïÁígÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA.06/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡
           ¢£ÁAPÀ: 06.04.2016 gÀAzÀÄ 19.30 UÀAmɬÄAzÀ 19.45 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ²ªÀ°¯Á UÀAqÀ ²ªÁ£ÀAzÀAiÀÄå ¥ÀÄgÁtÂPÀªÀÄoÀ, ªÀAiÀiÁ: 31 ªÀµÀð, ¸Á: ¨ÁUÀ®PÉÆl £ÀªÀ£ÀUÀgÀ, ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV CxÀt ¥Áèmï. EªÀ¼ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÀgÀPÁj £ËPÀj ¹UÀ°è¯Áè CAvÁ ªÀÄ£À¹ìUÉ ¨ÉøÁgÀÄ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ vÀªÀÄä ªÁ¸ÀzÀ ¨ÁrUÉAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÀÄ ¨Éqï gÀÆ«Ä£À ¥sÁ夣À ºÀÄQÌUÉ ¹ÃgɬÄAzÀ £ÉÃtÄ ºÁQPÉÆArzÀÄÝ CªÀ½UÉ ¹ÃgɬÄAzÀ ©aÑPÉÆAqÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀPÉÌ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆzÁUÀ AiÀıÉÆÃzsÁ D¸ÀàvÉæAiÀÄ UÉÃmï ºÀwÛgÀ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2016 gÀAzÀÄ ¨É¼ÀV£ÀeÁªï 01.30 UÀAmÉUÉ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. CªÀ¼À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æÃzÉë UÀAqÀ ZÉ£Àߧ¸À¥Àà ªÉÄAqÀUÀÄ¢è, ¸Á: ¨Á¨Á£ÀUÀgÀ, vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 07.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.