Facebook

Number of Visitors

Thursday, April 7, 2016

DAILY NEWS ON 07-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 07.04.2016
1) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.51/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 28.03.2016 gÀAzÀÄ 05.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ C§fÃvÀ ¸Á: aAZÀªÁqÀ vÁ:f: PÉÆïÁí¥ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£À vÉÆÃlzÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ¸ÀAdÄ vÀA: ºÁªÀÄÄ ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ-24 ªÀµÀð, FvÀ£ÀÄ PÀÆ° PÉ®¸ÀPÉÌ CAvÁ EzÀÄÝ, DgÉÆævÀgÀ£À PÀqɬÄAzÀ 50 ¸Á«gÀ gÀÆ¥Á¬Ä ºÀt ¥ÀqÉzÀÄ 3 wAUÀ¼À ªÀiÁvÀæ PÉ®¸À ªÀiÁr ¸ÀAdÄ ®ªÀiÁt FvÀ£ÀÄ ªÀÄgÀ½ HjUÉ §A¢zÀÝjAzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¹mÁÖV ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ §AzÀÄ vÁ£ÀÄ PÉÆlÖ ºÀtzÀ §UÉÎ dUÀ¼Á vÉUÉzÀÄ CªÁZÀå ¨ÉÊzÀÄ ¸ÀAdÄ vÀA: ºÁªÀÄÄ ®ªÀiÁt FvÀ¤UÉ vÁ£ÀÄ vÀAzÀÄ ªÁºÀ£ÀzÀ°è JwÛºÁPÉÆAqÀÄ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ºÁªÀÄÄ vÀA: zÁªÀf ®ªÀiÁt ªÀAiÀiÁ-52 ªÀµÀð, ¸Á: ºÀħ£ÀÆgÀ vÁAqÁ £ÀA: 2 vÁ:f: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ:06.04.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.57/2016 PÀ®A. ªÀÄ£ÀĵÀå PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ:21.03.2014 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ UÀAqÀ ªÀĺÀªÀÄäzÀºÀĸÉãÀ vÀA. zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ ¸Á¯ÉÆÃlV, ªÀAiÀiÁ: 62 ªÀµÀð EªÀgÀÄ ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉ PÉüÀzÉ ºÉÆÃV ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ¥sÁwêÀiÁ UÀA/ ªÀĺÀªÀÄäzÀºÀĸÉãÀ ¸Á¯ÉÆÃlV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 06.04.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.