Facebook

Number of Visitors

Wednesday, April 6, 2016

DAILY NEWS ON 06-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 06.04.20161) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 61/2016 PÀ®A. 302. 201 L¦¹ & 3 (1) (11) (2) (5) J¸ï¹/ J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ -1989.
          ¢£ÁAPÀ: 14.03.2016 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀAvÀgÀ eÉmÉÖ¥Àà vÀAzÉ ¤AUÀ¥Àà aUÀj ¸Á: ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ¼ÀªÁgÀ ¸ÀªÀiÁdzÀªÀ¤zÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄÄ ¨sÉÆë ¸ÀªÀiÁdzÀªÀ¤zÀÄÝ ¦gÁå¢AiÀÄ vÁ¬Ä ªÉÄÊvÀ ±ÁgÀzÁ UÀAqÀ ZÀAzÀ¥Àà ¨sÉÆë ªÀAiÀiÁ 40 ªÀµÀð ¸Á|| ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ EªÀ¼ÉÆA¢UÉ C£ÉÊwPÀ ¸ÀA§AzsÀ ºÉÆA¢zÀÄÝ F §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAzÉAiÀÄÄ DgÉÆævÀ¤UÉ ¸ÁPÀµÀÄÖ ¸À® §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÄÝ D ¹nÖ¤AzÀ ªÉÄÊvÀ½UÉ PÉÆ¯É ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÀ ªÉÄÊvÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVUÉ §AzÁUÀ CªÀ½UÉ PÀgÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV J°èAiÉÆà PÉÆ¯É ªÀiÁr ±ÀªÀªÀ£ÀÄß ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ UÁæªÀÄzÀ ªÀÄqÀØ¥Àà ºÀƪÀ¥Àà ¸ÁwºÁ¼À EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ°è MUÉzÀÄ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ªÀÄ°èPÁdÄð£À ZÀAzÀ¥Àà ¨ÉÆë ¸ÁB ¥ÀqÀUÁ£ÀÆgÀ vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A. 324. 354. 504. 506 L¦¹ & 3 (1) (11) J¸ï¹/ J¸ïn ¦J PÁAiÉÄÝ -1989.
           ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ 07.00 UÀAmÉUÉ ¸ÉÆêÀÄ¥Àà vÀAzÉ ¦ÃgÀ¥Àà £ÁnPÁgÀ ¸Á|| PÁ£Áß¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ ºÁUÀÆ ¦AiÀiÁð¢ aPÀ̪ÀÄä AiÀÄ®èªÀé UÀAqÀ §¸À¥Àà ªÀiÁzÀgÀ EªÀgÀÄ MAzÉ Hj£ÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀªÀtÂðAiÀÄ eÁwAiÀiÁzÀ »AzÀÆ CA©UÉÃgÀ eÁwUÉ ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ EzÀÄÝ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä AiÀÄ®èªÀé ªÀiÁzÀgÀ EªÀ¼ÀÄ ¥Àj²µÀ× eÁw (»AzÀÆ ªÀiÁzÀgÀ) UÉà ¸ÉÃjzÀªÀgÀÄ EzÀÄÝ, FUÀ ¸ÀĪÀiÁgÀÄ ªÀµÀðUÀ¼À »AzÉ DgÉÆævÀ£À d«ÄãÀªÀ£ÀÄß ¸ÀPÁðgÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ CzÀgÀ°è D±ÀæAiÀÄ ªÀÄ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤«Äð¹ PÉÆnÖzÀÄÝ CzÀgÀ°è MAzÀÄ ªÀÄ£É EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä AiÀÄ®èªÀé ªÀiÁzÀgÀ EªÀjUÀÆ ¸ÀºÀ §A¢zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀgÀÄ ¸ÀzÀgÀ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è ªÁ¸ÀªÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ DzÀgÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀÄ vÀ£ÀßzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ CAvÁ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ aPÀ̪ÀÄä¼À eÉÆÃvÉ vÀAmÉvÀPÀgÁgÀÄ ªÀiÁr CªÁZÉÊ ¨ÉÊzÁrzÀÄÝ PÁgÀt ¦AiÀiÁð¢ aPÀ̪ÀÄä DgÉÆævÀ¤UÉ £ÀªÀÄUÉ AiÀiÁPÉ ¨ÉÊzÁqÀwÛà CAvÁ PÉýzÀPÉÌ ¹mÁÖV AiÀÄ®èªÀé EªÀ¼ÀÄ ¥Àj²µÀ× eÁwUÉ ¸ÉÃjªÀzÀ¼ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ w½zÀÄ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÉÆìÄvÁ¢AzÀ AiÀÄ®èªÀé¼À vÀ¯ÉUÉ, JqÀUÀqÉ ªÀÄÄArUÉ ºÉÆqÉzÀÄ UÁAiÀÄ ¥Àr¹ eÁw ¤AzÀ£É ªÀiÁr ºÀ®Ìl ¨ÉÊzÀÄ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQ zËdð£Àå ªÉ¸ÀVzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æêÀÄw gÉÃtÄPÁ UÀAqÀ gÁªÀÅvÀ¥Àà qÉƽî£À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.67/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J]
              ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ 05.15 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄ £ÀA: PÉ.J:28/©:2351 £ÉÃzÀÝgÀ qÉæöʪÀgï£ÁzÀ: ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀA: AiÀÄ®è¥Áà ²gÀ£Á¼À @ PÁªÀiÁmÉ ªÀAiÀiÁ|| 30 ªÀµÀð ¸Á|| Cta vÁ|| EAr EªÀ£ÀÄ ¸ÀzÀj n¥ÀàgÀ ªÀiÁ°ÃPÀ£ÁzÀ: ²æÃPÀȵÀÚ vÀA: ºÀtªÀÄAvÀ PÁªÀiÁmÉ ¸Á|| Cta vÁ|| EAr EªÀ£À ªÀiÁUÀðzÀ±Àð£À zÀAvÉ ºÁUÀÆ CªÀ£À ºÉýPÉAiÀÄAvÉ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ n¥ÀàgÀzÀ°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉ AiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀĪÁUÀ n¥ÀàgÀ UÁrAiÀÄÄ ¹QÌzÀÄÝ, CzÀgÀ qÉæöʪÀgï UÁrAiÀÄ£ÀÄß ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À.vÀ ¦üAiÀiÁ𢠲æà ¸ÀÄgÉñÀ.Dgï.UÀrØ ¦J¸ïL gÀhļÀQ ¦J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


4) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.68/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ  G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï ªÀÄvÀÄÛ qɪɮ¥ÀªÉÄAmï PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J]
          ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄð£À mÁæöåPÀÖgï UÁrAiÀÄ qÉæöʪÀgï£ÁzÀ: UÉÆÃzÀ¥Áà vÀA: ¸ÁAAiÀÄ¥Áà ºÉÆ£Àß½î ªÀAiÀiÁ|| 32 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄtAPÀ®V vÁ|| EAr f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgï UÁr £ÀA: PÉ.J:28/©:3924 £ÉÃzÀÝgÀ°èè ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß [CAzÁdÄ: 01 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ×, CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 2000/- gÀÆ] ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA© ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀĪÁUÀ  ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æÃ: ZÀAzÀæPÁAvÀ J¯ï.n. ¹¦L ZÀqÀZÀt ªÀÈvÀÛ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.76/2016 PÀ®A. 78 (3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 04.04.2016 gÀAzÀÄ 19.20 UÀAmÉUÉ UÀÄgÀtÚ vÀA; §¸À¥Àà ¸ÀdÓ£À  ªÀAiÀiÁ- 65 ªÀµÀð ¸Á|| §¼ÀUÁ£ÀÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ  vÀ£Àß  ¥ÁAiÉÄÝÃUÉÆøÀÌgÀ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄPÉÆAqÀÄ PÁ£ÀÆ£ÀÄ ¨Á»gÀªÁV MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80=00 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À N¥À£ï PÉÆèÃd JA§ÄªÀ ¨ÁA¨É ªÀÄlPÁzÀ N.¹ £ÀA§gÀ aÃnUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 650/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ: ¦AiÀiÁ𢠲æà ¹.©. ¨ÁUÉêÁr. ¦.J¸ï.L vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ vÁ½PÉÆÃn ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.54/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 31.03.2016 gÀAzÀÄ 20.00 UÀAmɬÄAzÀ 31.03.2016 gÀAzÀÄ 20.30 UÀAmÉAiÀĪÀgÉUÉ  EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ gÁzsÁ vÀA/ ²ªÀ°AUÀ PÀÄaPÉÆgÀªÀgÀ ªÀAiÀiÁ : 19 ªÀµÀð EªÀ¼ÀÄ  ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆgÀUÉ ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ªÁ¥À¸Àì ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉ J°èUÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ ªÀgÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²ªÀ°AUÀ vÀA/ FgÀ¥Àà PÀÄAaPÉÆgÀªÀgÀ ¸Á|| eÁqÀgÀUÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.59/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
           ¢£ÁAPÀ: 23.03.2016 gÀAzÀÄ 11.30 UÀAmɬÄAzÀ 12.30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ PÁtÂAiÀiÁzÀ ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà vÀAzÉ ±ÀgÀt§¸ÀÄ ºÀ½î ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸ÁB ºÀgÀ£Á¼À vÁ: ¹AzÀV EªÀ¼ÀÄ zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀVAiÀÄ PÉJ¸ïDgïn¹ §¸Àì¸ÁÖöåAqÀ¢AzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁgÀt vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆÃqÀ¨ÉÃPÀÄ CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁå¢AiÀÄ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ±ÀgÀt§¸ÀÄ vÁ¬Ä ¨sÁUÀªÀé ºÀ½î ¸ÁB ºÀgÀ£Á¼À vÁB ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

8) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.132/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 02.04.2016 gÀAzÀÄ 14.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ²æzÉë UÀA ¥ÀæPÁ±À ¨sÁ«PÀnÖ ªÀAiÀiÁ 25 ªÀµÀð ¸Á; EAr ªÀiÁzÀgÀ Nt EªÀ¼ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ½zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÀÆ ¨ÁgÀzÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA§A¢PÀgÀ ªÀÄ£ÉUÀÆ ºÉÆÃUÀzÉà vÀ£Àß vÀªÀgÀÄ ªÀÄ£ÉUÉ ºÉÆÃUÀzÉ J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ¼É PÁuÉAiÀiÁzÀ vÀ£Àß ªÀÄUÀ½UÉ vÀ¥Á¸À ªÀiÁr PÉÆqÀĪÀ PÀÄjvÀÄ ¦gÁå¢ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw ©üêÀĪÀé UÀA ²ªÀ¥Àà vÀqÀ®V ªÀAiÀiÁ-45 ªÀµÀð ¸Á|| vÀqÀ®V EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

9) PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 06/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
          ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ 09.00 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀgÀt§¸ÀÄ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ PÀÄA¨ÁgÀ. ªÀAiÀiÁ. 2 ªÀµÀð ¸Á: PÀgÀ«£Á¼À FvÀ£ÀÄ CqÀÄUÉ PÉÆÃuÉAiÀÄ°è ªÀÄ®VzÁUÀ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ºÉAqÀw ®Qëöä EªÀ¼ÀÄ CqÀÄUÉ ªÀiÁqÀÄvÁÛ CqÀÄUÉ ©lÄÖ ªÀÄ£ÉAiÀÄ°è M¼ÀUÉ ºÉÆÃzÁUÀ, CqÀÄUÉ ªÀÄ£ÉUÉ ªÀÄgÉUÁV PÀnÖzÀ MAzÀ EnÖUÉAiÀÄ UÉÆÃqÉ(¥ÀqÀ¢) CPÀ¸ÁävÀ PÀĹzÀÄ ¸ÀzÀgÀ ±ÀgÀt§¸ÀÄ PÀÄA¨ÁgÀ FvÀ£À ªÉÄÃ¯É ©zÀÄÝ ºÀuÉUÉ, ªÉÄ®QUÉ, JqÀUÉÊ ªÀÄÄAUÉÊUÉ, §®UÁ® ¥ÁzÀPÉÌ PÀÄwÛUÉAiÀÄ PɼÀUÉ M¼À¥ÉlÄÖ DV ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉ ¸ÀA±ÉAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà PÀÄA¨ÁgÀ ¸Á: PÀgÀ«£Á¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ PÀ®PÉÃj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.