Facebook

Number of Visitors

Tuesday, April 5, 2016

DAILY NEWS ON 05-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
               «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
      ¢£ÁAPÀ: 05.04.20161) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.56/2016 PÀ®A.363. 366. 376(2). L¦¹ & 4 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ UÀAUÁzsÀgÀ vÀAzÉ ZÀ£ÀߥÀà ºÀgÀªÁ¼À ªÀAiÀiÁ 22 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄtÆgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ½UÉ ZÀÄqÁ¬Ä¸ÀÄvÁÛ §A¢zÀÝ®èzÉà CªÀ½UÉ ªÀÄzÀÄªÉ ªÀiÁrPÉƼÀÄîvÉÛÃ£É CAvÁ £ÀA©¹ ¥sÀĸÀ¯Á¬Ä¹ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃzÀªÀ½UÉ DgÉÆævÀ£ÀÄ CªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ¼ÀÄ CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ §®ÄeÉÆÃj¤AzÀ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃV §®vÁÌgÀ ¸ÀA¨ÉÆÃUÀ ªÀiÁrzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 04.04.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2016 PÀ®A: 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤ªÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ 1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ 3, 36 ªÀÄvÀÄÛ 42 gÉ:ªÀÅå: 44 ºÁUÀÄ ªÉÄÊ£Àì ªÀÄvÀÄÛ «Ä£ÀgÀ¯ïì gÉUÀÄå¯ÉñÀ£ï & ªÉ®¥ÀªÉÄAmï  PÁAiÉÄÝ: 1957 ¤ªÀÄAiÀÄ 4, 4[1], 4[J] gÉ:ªÀÅå: 21 [4], 21, 4[J]                         
           ¢£ÁAPÀ: 04.04.2016 gÀAzÀÄ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ªÉÄð£À DgÉÆæ mÁæöåPÀÖgï qÉæöʪÀgïUÀ¼ÁzÀ: 1] ¸ÀAvÉÆõÀ vÀA: ²ªÀ¯Á® ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ|| 24 ªÀµÀð ¸Á|| fUÀeÉêÀtV ºÁ°|| ZÀuÉÃUÁAªÀ vÁ|| EAr [JAf£ï £ÀA: NNHY06501]  ºÁUÀÆ  2] ¨Á§Ä vÀA: zsÀ£À¹AUï gÁoÉÆÃqÀ ªÀAiÀiÁ|| 22 ªÀµÀð ¸Á|| ZÀuÉÃUÁAªÀ vÁ|| EAr [mÁæöåPÀÖgï £ÀA: PÉ.J:48/n.J:2406 ] EªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ vÁªÀÅ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ mÁæöåPÀÖgïUÀ¼À°è ¸ÀPÁðgÀ¢AzÁUÀ° CxÀªÁ ¸ÀA§AzsÀ¥ÀlÖ E¯ÁSɬÄAzÁUÀ° AiÀiÁªÀÅzÉ ¯ÉʸÀ£ïì ªÀ ¥ÀgÀªÁtÂUÉAiÀÄ£ÀÄß  ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV CAzÁdÄ: 04 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄ× [CAzÁdÄ QªÀÄävÀÄÛ: 4000/- gÀÆ] ¸ÁzÁ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß ©üêÀiÁ £À¢AiÀÄ°èAzÁ PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÁ vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ¸ÁUÁtÂPÉ  ªÀiÁqÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä EAr G¥À«¨sÁUÀ EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 04.04.2016 gÀAzÀÄ gÀhļÀQ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.