Facebook

Number of Visitors

Sunday, April 3, 2016

DAILY NEWS ON 03-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 03.04.20161) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A. 279. 304 (J) L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 02.04.2016 gÀAzÀÄ 11.25 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ mÁmÁ PÀA¥À¤AiÀÄ ºÉʪÁ n¥ÀàgÀ £ÀA§gÀ PÉ.J.28/¹-1916 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ¨Á§Ä vÀAzÉ zÀ¸ÀÛVÃgÀ¸Á§ CªÀgÁ¢ü ¸Á|| ¸ÉÆêÀÄeÁå¼À  FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ  n¥ÀàgÀ£ÀÄß ¹AzÀV-ªÀÄ®WÁt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ¨É£ÀPÉÆÃlV gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀqɬÄAzÀ Cwà ªÉÃUÀªÁV ¤¸Á̼ÀfvÀ¢AzÀ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ jÃwAiÀÄ°è £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ PÁæ¹£À°è MªÀÄä¯Éà PÀmï ºÉÆqÉzÀÄ ªÀÄ®WÁt gÀ¸ÉÛAiÀÄ PÀÆr ªÀÄ®WÁt gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄïɠ ©æeï ºÀwÛgÀ  gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¢AiÀÄ°è £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©æeï PÀqÉUÉ ºÉÆgÀl ¦gÁå¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀÄ CtÚ£ÁzÀ ²ªÀ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ ªÀÄgÉ¥Àà §gÀUÀ¯ï ªÀAiÀiÁ 23 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀÄ®WÁt FvÀ¤UÉ n¥ÀàgÀ£ÀÄß ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ºÉÆmÉÖUÉ, vÉÆqÉUÀ½UÉ ªÀÄAiÀiÁðzÉ eÁUÉUÉ ¨sÁj WÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ¦gÁåzÀzÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ VjzsÀgÀ vÀAzÉ zÉêÀ¥Àà vÀ¼ÉÆî½î  ¸Á|| ªÀÄ®WÁt vÁ|| ¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA.64/2016 PÀ®A.78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ &420 L¦¹.
           ¢£ÁAPÀ: 01.04.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ C¥ÀàuÁÚ vÀA:ªÀįÉèñÀ¥Àà PÉÆÃn ªÀAiÀiÁ:59 ¸Á|| GPÀÌ° F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ GPÀÌ°AiÀÄ ®Qëöä UÀÄrAiÀÄ ºÀwÛgÀ  ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄ 1 gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃgÉUÉ d£ÀjUÉ ªÉÆøÀ ªÀiÁqÀĪÀ GzÉÝñÀ¢AzÁ N.¹ CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹QÌzÀÄÝ, ºÀt vÉUÉzÀÄPÉÆAqÀÄ N.¹.JA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄvÁÛUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 350/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ:¦: ²æà gÀªÉÄñÀ © bÁAiÀiÁUÉÆüÀ ¦.J¸ï.L ªÀÄ£ÀUÀƽ ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 02.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.