Facebook

Number of Visitors

Saturday, April 2, 2016

DAILY NEWS ON 02-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ

          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 02.04.20161) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 106/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 01.04.2016 gÀAzÀÄ 17.15 UÀAmÉUÉ 1) ©üêÀiÁ±ÀAPÀgÀ ®PÀëöät ZËzsÀj. ¸Á|| PÀ£ÉÆß½î, 2) CfäÃgÀ ¯ÁqÀf ZËzsÀj. 3) gÁdÄ ¨ÁzsÀÄ gÁoÉÆÃqÀ. 4) ªÀÄ®è£ÀUËqÀ ¹zÀÝ¥ÀàUËqÀ ¥ÉÆ°Ã¸ï ¥Ánî, ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á|| PÉgÀÆlV. 5) ©AzÀÄgÁAiÀÄ ¹zÁæªÀÄ¥Àà §UÀ°,  ¸Á|| §AzÁ¼À. 6) £Á£ÁUËqÀ UÀuÉñÀ ¥Ánî, ¸Á|| ¹AzÀV. 7) ¸ÀAUÀtÚ §¸À¥Àà ºÀZÁå¼À, ¸Á|| ºÀAZÀ°, J®ègÀÆ ¹AzÀV vÁ®ÆèPÀÄ F DgÉÆævÀgÀÄ ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è PÀĽvÀÄPÉÆAqÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzsÉUÉƸÀÌgÀ E¹àÃl J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀtªÀ£ÀÄß ºÀaÑ CAzÀgÀ-¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß dÆeÁlªÀ£ÀÄß DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 48,830/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ²æà L.JªÀiï.ªÀÄoÀ¥Àw, ¦.J¸ï.L. [PÁ¸ÀÄ] ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 01.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.