Number of Visitors

Saturday, April 30, 2016

DAILY NEWS ON 30-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 30.04.2016
1) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¥ÁåeÉÆà C¥É lA lA £ÀA§gÀ PÉJ-28/J-9677 £ÉÃzÀÝ£ÀÄß CzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ ZÀ¯Á¬Ä¸ÀĪÀ lA lA ªÀ£ÀÄß ªÀĸÀ©£Á¼À PÀqɬÄAzÁ qÉÆÃtÄgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÀ ¸À®ÄªÁV Cwà eÉÆÃj¤AzÁ  ªÀÄvÀÄÛ ¤gÀèPÀëvÀ£À¢AzÁ ªÀÄvÀÄÛ ªÀiÁ£À«ÃAiÀÄ fêÀPÉÌ C¥ÁAiÀĪÁUÀĪÀ  ºÁUÉà ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ qÉÆÃtgÀÄ ºÉƸÀ Hj£À  ºÀwÛgÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄÄ PÀÆvÀÄ ºÉÆgÀl ªÀÄ»AzÁæ ¦Pï C¥ï UÁr £ÀA§gÀ PÉJ-28/J-0818 £ÉÃzÀÝPÉÌ  ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹  ªÀÄ»AzÁæ ¦Pï UÁr ¥À°Ö DV ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ  ¦gÁå¢UÉ  ºÁUÀÆ E£ÀÆß 12 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ  ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß lA lA ¸ÀºÀ  ¥À°Ö DV ©Ã¼ÀĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°èzÀÝ 5 d£ÀjUÉ ¸ÁzÁ ºÁUÀÆ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà vÀ£Àß »AzÉ ºÉÆgÀl ªÉÆà ¸ÉÊPÀ¯ï ¸ÀºÀ vÀ£Àß lA lA  ªÁºÀ£À ºÁUÀÄ ªÀÄ»AzÁæ ¦Pï C¥ï ªÁºÀ£ÀPÉÌ ºÁAiÀÄĪÀAvÉ ªÀiÁr CzÀgÀ°è ºÉÆgÀl E§âjUÀÆ ¸ÁzÁ ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ¥Àr¹zÀÝ®èzÉÃ. ªÀÄ»AzÁæ ¦Pï C¥ï UÁrAiÀÄ°è ¨sÁjUÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ºÉÆA¢zÀ ¸ÀĨÁµÀ vÀA: gÀªÉÄñÀ ºÀ¼ÀPÀnÖ ¸Á: qÉÆÃtÄgÀÄ FvÀ¤UÉ G¥ÀZÁgÀ  PÀÄjvÀÄ  «dAiÀÄ¥ÀÄgÀzÀ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæUÉ zÁR®Ä ªÀiÁqÀĪÀµÀ×gÀ°è ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. ªÀÄvÀÄÛ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀ ¥ÁåeÉÆà C¥É lA lA £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà EzÀÝ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ UÀÄgÀ¥Àà vÀA: ZÀ£ÀߥÀà CªÀn  ªÀAiÀiÁ  27 ªÀµÀð, eÁw: »AzÀÄ G¥ÁàgÀ G: MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: ¨ÉƪÀÄä£À½î vÁ: §. ¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 59/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ ¦gÁå¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ d£ÀgÀ PÀÆqÀ PÀ£ÀªÀÄr UÁæªÀÄzÀ zsÀjzÉêÀgÀ zÉêÀ¸ÁÜ£À eÁvÉæUÉ §A¢zÀÄÝ, DUÀ £ÀªÀÄÆ¢¹zÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ PÀÆqÁ ¸ÀzÀj eÁvÁæUÉ §AzÀÄ ¦gÁå¢ ªÀÄUÀ¼ÁzÀ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£À DgÀw vÀA: vÁvÀå¸ÁºÉç ºÁgÀÆUÉÃj ªÀAiÀiÁ-17 ªÀµÀð, ¸Á: §Ä®ðnÖ EªÀ½UÉ ¨ÉÃnAiÀiÁV CªÀ½UÉ ªÀÄ£ÀªÀ°¹ £ÀA©¹ ¤£ÀUÉ ªÀÄzÀÄªÉ DUÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ vÁvÀå¸ÁºÉç vÀA: §¸À¥Àà ºÁgÀÆUÉÃj, ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð, G- MPÀÌ®ÄvÀ£À, ¸Á: §Ä®ðnÖ vÁ: CxÀtÂ. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 13/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.

           ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÁAiÀÄAPÁ® 4.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ¹zÀÝ¥Àà @ ¹zÀÄÝ vÀA|| PÉÆAr¨Á PÀgÁqÉ ªÀAiÀiÁ 58 ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À T¯ÁgÀºÀnÖ EªÀ£ÀÄ vÀ£Àß ªÉƪÀÄäUÀ «¯Á¸À vÀA|| gÁWÀÄ zÉÆA¨Á¼É ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À T¯ÁgÀºÀnÖ EªÀ£À eÉÆvÉ vÀ£Àß PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĸÀÄvÁÛ CvÁÛ®nÖ ¸ÁgÀªÁqÀ gÉÆqÀ JqÀUÀqÉ ¨ÁdÄ EzÀÝ ºÀ¸À£À¸Á§ £À©Ã¸Á§ ªÀÄįÁå¼À EªÀgÀ RįÁè d«ÄãÀzÀ°è PÀÄjUÀ¼À£ÀÄß ºÉÆqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ ªÀÄ¼É UÁ½ JzÀÄÝ UÀÄqÀÄUÀÄ «Ä²ævÀ ªÀÄ¼É §gÀĪÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ ¹r®Ä §rzÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÉÆAr¨Á vÀA|| ¹zÀÝ¥Àà @ ¹zÀÄÝ PÀgÁqÉ ªÀAiÀiÁ 28  ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À T¯ÁgÀ ºÀnÖ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 29.04.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Friday, April 29, 2016

DAILY NEWS ON 29-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 29.04.20161) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 148/2016 PÀ®A. 363 L¦¹.
          ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¦gÁå¢zÁgÀ¼À ªÀÄUÀ¼ÁzÀ ¨sÁUÀå²æà vÀA PÀAmÉ¥Àà ¹AUÉ ªÀAiÀiÁ 16 ªÀµÀð ¸Á; ¯Á¼À¸ÀAV vÁ; EAr EªÀ¼ÀÄ UÉƼÀ¸ÁgÀ UÁæªÀÄzÀ ¥ËæqsÀ ±Á¯ÉUÉ ºÁ°ÖPÉÃmï vÀgÀ®Ä CAvÀ ªÀģɬÄAzÀ ºÉÆÃzÁUÀ AiÀiÁgÉÆà DgÉÆævÀgÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ¼ÀÄ ¨sÁUÀå²æà EªÀ¼ÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĹì£ÀªÀ¼ÀÄ EgÀÄvÁÛ¼É CAvÁ UÉÆwÛzÀÝgÀÆ ¸ÀºÀ CªÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ZÀAzÀæPÀ¯Á UÀA PÀAmÉ¥Àà ¹AUÉ ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð ¸Á; ¯Á¼À¸ÀAV vÁ; EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 80/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
            ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ 14.30 UÀAmÉUÉ 1) ¥Àæ±ÁAvÀ vÀA: C¥ÀàtÚ PÉÆÃn ªÀAiÀiÁ 32 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ qÉæöʪÀígï   eÁåw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: GPÀÌ° 2) ²ªÀ¥Àà vÀA: ©üªÀÄ¥Àà mÉAPÀ° ªÀAiÀiÁ 52 ªÀµÀð  GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À  eÁåw »AzÀÄ °AUÁAiÀÄvÀ ¸Á: GPÀÌ° F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄUÉ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÁ AiÀiÁªÀÅzÉà C£ÀĪÀÄw E®èzÉà 1 gÀÆ UÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É N ¹ CA§ÄªÀ ªÀÄlPÁ dÆeÁlªÀ£ÀÄß  DqÀÄwÛgÀĪÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 4230/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À||vÀ|| ¦ügÁå¢ ²æà ¦ PÉ ¥Ánî r.J¸ï.¦ ¸ÁºÉçgÀÄ §.¨ÁUÉêÁr G¥À«¨sÁUÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ 15.30 UÀAmÉUÉ 1) C§ÄÝ®gÀeÁPÀ vÀA/ £À©¸Á§ UÀļÉÃzÀUÀÄqÀØ, ¸Á|| CPÀðmï zÀUÁð ºÀwÛgÀ gÀd¥ÀÆvÀUÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ, 2) gÀ¦üÃPÀ¸Á§ vÀA/ C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á|| EgÁ¤ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ3) ªÀi˯Á° vÀA/ C«ÄãÀ¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ  ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ® »AzÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ 4) C¯ÁÛ¥sÀ vÀA/ ¹PÀAzÀgÀ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ,  ¸Á|| zÀgÀ¨ÁgÀ ºÉʸÀÆÌ¯ï ºÀwÛgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ,5) ±À©âÃgÀ vÀA/ ¨Á§Ä¸Á§ ªÀÄPÁ£ÀzÁgÀ ¸Á|| EgÁ¤ PÁ®¤ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ6) AiÀiÁ¹Ã£À vÀA|| C§ÄÝ®¸Á§ ªÀÄįÁè ¸Á|| D¸ÁgÀ UÀ°è, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ ºÉÆÃV §gÀĪÀ d£ÀjUÉ MAzÀÄ gÀÆ¥Á¬ÄUÉ 80 gÀÆ¥Á¬Ä PÉÆqÀÄvÉÛÃªÉ CAvÁ PÀgÉzÀÄ CªÀjAzÀ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ C£ÀÄߪÀ N.¹ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À£ÀÄß §gÉzÀÄPÉƼÀÄîwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ  E§âgÀÄ ¹QÌzÀÄÝ 4 d£ÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ  C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 740/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï. ¹AzsÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¸Á|| UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 58/2016 PÀ®A. 78(3) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ 15.50 UÀAmÉUÉ 1)ªÀi˯Á¸Á§ vÀAzÉ ¨Á±Á¸Á§ PÁRAqÀQ  ªÀAiÀiÁ-51 ªÀµÀð ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ JA¥ÁèªÉÄAmïD¦ü¸À ºÀwÛgÀ 2)EPÀ¨Á® ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ (¥ÀgÁj)  F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä  ¥ÁAiÉÄÝUÉÆøÀÌgï ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è ¤AvÀÄ 1 gÀÆUÉ 80 gÀÆ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÁ d£ÀjAzÁ ºÀt ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ PÀ¯Áåt ªÀÄlPÁ CA§ÄªÀ N.¹. dÆeÁlzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 660/-gÀÆUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ PÀĪÀiÁj Dgï. JªÀiï. dPÀ£ÀÆgÀ. ¦.J¸ï.L. (PÁ.¸ÀÄ) J.¦.JªÀiï.¹ oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ J¦JªÀiï¹ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 136/2016 PÀ®A. ªÀÄ»¼É PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è ¦gÁå¢AiÀÄ vÀAV «Ä£ÁQë vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ªÉÄð£ÀªÀÄoÀ ªÀAiÀiÁ-29 ªÀµÀð ¸Á: ªÀqÀªÀqÀV EªÀ¼ÀÄ ¦gÁå¢ ªÀģɬÄAzÀ ¸ÀAqÁ¸ÀPÉÌ ºÉÆÃV §gÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ ºÉý ºÉÆÃzÀªÀ¼ÀÄ  ¥ÀgÀÛ ªÀÄ£ÉUÉ ¨ÁgÀzÉà J°èAiÉÆà ºÉÆÃV PÁuÉAiÀiÁVzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ gÀ« vÀAzÉ ¹zÁæªÀÄAiÀÄå ªÉÄð£ÀªÀÄoÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ 18:00 UÀAmɬÄAzÀ ¢: 28.04.2016 gÀAzÀÄ 09:00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À ªÉüÉAiÀÄ°è ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà ªÀiÁ¼À¥Àà ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 36 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: zÉêÀgÀ £ÁªÀzÀV, ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrAiÀÄĪÀ ZÀlzÀªÀ¤zÀÄÝÝzÀjAzÀ CªÀ¤UÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼ÀÄ PÀÄrAiÀÄ ¨ÉÃqÀ CAvÁ §Ä¢ÝªÁzÀ ºÉýzÀÝPÉÌ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ ¸ÀgÁ¬Ä PÀÄrzÀ £À±ÉAiÀÄ°è AiÀiÁªÀÅzÉÆà «µÀAiÀĪÀ£ÀÄß vÀ£Àß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¹AzÀV ¹ÃªÀiÁAvÀgÀzÀ°èAiÀÄ £À©¯Á® PÁ¹ÃA¸Á§ UÉƼÀ¸ÁgÀ EªÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨ÁA¢UÉ (ªÀrØUÉ) EgÀĪÀ ¨Éë£À ªÀÄgÀzÀ mÉÆAUÉUÉ ræÃ¥ï ¥ÉÊ¥ï¢AzÀ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖzÀÄÝ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀ ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀĪÀ¢¯Áè CAvÁ ªÀÄÄAvÁV ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ ¹zÀݪÀÄä UÀAqÀ ¥sÀQÃgÀ¥Àà  ¥ÀÆeÁj, ªÀAiÀiÁ: 30 ªÀµÀð, eÁw: PÀÄgÀħgÀ, GzÉÆåÃUÀ: PÀÆ° PÉ®¸À, ¸Á: zÉêÀgÀ £ÁªÀzÀV, ºÁ:ªÀ: ¹AzÀV D±ÀæAiÀÄ PÁ®Æ¤ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 28.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Thursday, April 28, 2016

DAILY NEWS ON 28-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 28.04.20161) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 10/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 26.04.2016 gÀAzÀÄ 13.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄÈvÀ; CdAiÀÄ vÀAzÉ ²ªÀ¥Àà ºÉƸÀªÀĤ ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ¸Á|| DºÉÃj vÁ|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ºÁ||ªÀ|| AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉ.r. vÁ|| ¹AzÀV FvÀ£ÀÄ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÉƪÀÄäUÀ¤zÀÄÝ ¸ÀzÀjAiÀĪÀ£ÀÄ vÀ£Àß UɼÉAiÀÄgÉÆA¢UÉ AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉ.r  UÁæªÀÄzÀ ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ  PÀȵÁÚ JqÀzÀAqÉ ªÉÄ£ï PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è FeÁqÀ®Ä ºÉÆÃzÁUÀ PÉãÁ®zÀ°è ºÀjAiÀÄĪÀ ¤Ãj£À gÀ¨sÀ¸ÀPÉÌ ¤ÃgÀ°è PÉÆaÑ ºÉÆÃV ªÀÄļÀÄV ªÀÄÈvÀ£ÁV ±ÀªÀ ºÀjzÀÄPÉÆAqÀÄ  PÉÆÃgÀ½î ºÀ¢ÝAiÀÄ°ègÀĪÀ ªÉÄïï PÉãÁ® ¤ÃgÀ°è ¹QÌgÀĪÀÅzÁV ªÀÄÈvÀ£À ¸Á«£À°è AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è ªÀUÉÊgÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ±ÀgÀt¥Àà vÀAzÉ ZÀAzÁæªÀÄ ºÀjd£À ¸Á||AiÀÄgÀUÀ¯ï PÉ.r EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 12/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ 11.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ gÀAUÀ¥Áà vÀA: §¸À¥Áà UÉtÆÚgÀ eÁåw »AzÀÆ gÉrØ ªÀAiÀiÁ 36 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ MPÀÌ®ÄvÀ£À ¸Á: »lß½î vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EvÀ£ÀÄ »lß½î UÁæªÀÄzÀ°è PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¸ÀºÀPÁj ¨ÁåAQ¤AzÁ MAzÀÄ ®PÀë gÀÆ¥Á¬Ä ¸Á® ªÀiÁr vÀ£Àß vÉÆÃlzÀ°è zÁæQë ¨ÉÃ¼É ªÀiÁrzÀÄÝ FUÀ ¨ÉÆÃgÀªÉ°èUÉ ¤ÃgÀÄ PÀrªÉÄ DVzÀÝjAzÁ ªÀiÁrzÀ zÁæQë ¨ÉÃ¼É §gÀĪÀÅ¢¯Áè CAvÁ CzÀ£Éß ªÀiÁ£À¹PÀ ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ªÀÄ£ÉAiÀÄ°èAiÉÄ dAwUÉ ºÁQzÀ UÀįÁ©UÉ vÀ£ÀßµÀÖPÉÌ vÁ£É ¥Áè¹ÖPÀ ºÀUÀ΢AzÁ PÉÆgÀ½UÉ GgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ DvÀäºÀvÉå ªÀiÁrPÉÆArzÀÄÝ ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ PÀ¸ÀÆÛj UÀA: §¸À¥Àà UÉtÆÚgÀ eÁåw »AzÀÆ gÉrØ ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð GzÉÆåÃUÀ ªÀÄ£ÉPÉ®¸À ¸Á: »lß½î vÁ: f: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 27.04.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Tuesday, April 26, 2016

DAILY NEWS ON 26-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 26.04.2016


1) ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 79/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187     JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ 13.45 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà MAzÀÄ PÉÆædgÀ fÃ¥À ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛgÀĪÀ fÃ¥À£ÀÄß J£ï JZï 13 gÉÆr£À°è «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ PÀqɬÄAzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ §ºÀ¼À eÉÆÃj¤AzÀ ¤®ðPÀëvÀ£À ¢AzÀ £ÀqɬĹ PÉÆAqÀÄ §AzÀÄ JzÀÄjUÉ vÀ£Àß ¸ÉÊr£À°è §gÀÄwÛgÀĪÀ ¦gÁå¢AiÀÄ ªÀiÁªÀ£À ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè £ÀA§gÀ. JAJZï 13 © JZï 6453 £ÉÃzÀÝPÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrzÀÄÝ, F C¥ÀWÁvÀ¢AzÀ ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ïè ªÉÄÃ¯É »AzÉ PÀĽwgÀĪÀ ²æñÉÊ® vÀAzÉ ©¼Áå£À¹zÀÝ ®ªÀmÉ ªÀAiÀiÁ-43 EªÀjUÉ ¸ÀܼÀzÀ°è ªÀÄgÀt ¥Àr¹, ªÉÆmÁgÀ ¸ÉÊPÀ¯ï ZÁ®PÀ ¥ÀæPÁ±À vÀAzÉ ªÀįÉèò PÀÆgÀÄ§Ä ¸Á:mÁPÀ½ EªÀjUÉ ¸ÁzÁ ªÀ ¨Áj UÁAiÀÄUÀ¼À£ÀÄß ¥Àr¹ fÃ¥À£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°è ¤°è¸ÀzÉ ºÉÆÃVgÀĪÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²æÃ.©ÃgÀ¥Àà vÀAzÉ PÀ®è¥Àà qÉAV, ªÀAiÀiÁ-28 ¸Á: PÉƼÀÆgÀV vÁ: EAr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 95/2016 PÀ®A. 32. 34 PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ 20.45 UÀAmÉUÉ zÀAiÀiÁ£ÀAzÀ vÀA. UÉÆÃ¥Á® PÀ¸ÀªÀÄÆ¼É ªÀAiÀiÁ-22 ªÀµÀð ¸Á: GªÀÄgÁt vÁ:EAr F £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£ÀUÉ ¸ÁgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀÄvÀÄÛ ¸ÁUÁtÂPÉAiÀÄ §UÉÎ AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ ¥ÀgÀªÁ¤UÉ E®èzÉ MlÄÖ 2058/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À 180 JªÀiï.J¯ï. C¼ÀvÉAiÀÄ N¯ïØ lªÉj£ï «¹Ì ¸ÀgÁ¬Ä vÀÄA©zÀ MlÄÖ 35 ¥ÉÆÃZÀÄUÀ¼À£ÀÄß MAzÀÄ gÀnÖ£À ¨ÁPïìzÀ°è ºÁQPÉÆAqÀÄ vÀ£Àß ¨ÁvÁzÀ°è ElÄÖPÉÆAqÀÄ CPÀæªÀĪÁV ¸ÀgÁ¬Ä ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹PÀÌ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ¸À:vÀ:²æÃ,  J¸ï. ¦. ²AUÉ ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 107/2016 PÀ®A. ºÉtÄÚ ªÀÄUÀ¼ÀÄ PÁuÉ.
          ¢£ÁAPÀ: 05.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 4.00 WÀAmɬÄAzÀ 6.00 WÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ºÉAqÀwAiÀiÁzÀ ±ÀAPÀæªÀÄä UÀAqÀ VjªÀÄ®è¥Àà PÀªÀÄvÀV EªÀ¼ÀÄ £Á®vÀªÁqÀ UÁæªÀÄzÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ AiÀiÁjUÀÆ ºÉüÀzÉà PÉüÀzÉà J°èAiÉÆà PÁuÉAiÀiÁV ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ VjªÀÄ®è¥Àà vÀA¢ UÀÄgÀ°AUÀ¥Àà PÀªÀÄvÀV ¸Á:ºÀÄt±Áå¼À ¦¹ vÁ|| §.¨ÁUÉêÁr ºÁ°ªÀ¹Û £Á®vÀªÁqÀ vÁ:ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 11/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ 12.00 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ 1) ¸ÀAd£Á vÀA|| £ÀÆgÀÄ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ 10 ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À vÁAqÉ ºÁ° ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÉ £ÀA 2 ºÁUÀÆ 2) ªÉÄÊvÀ ¥ÉæêÀiÁ vÀA|| PÁ²£ÁxÀ ZÀªÁít ªÀAiÀiÁ 12 ªÀµÀð ¸Á|| PÀgÁå¼À vÁAqÉ vÁ|| §¸ÀªÀ£À ¨ÁUÉêÁr ºÁ° ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÀAqÉ £ÀA 2 EªÀgÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 11 UÀAmÉ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄPÀuÁ¥ÀÆgÀ vÁAqÉ £ÀA 2 gÀ°èAiÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ªÀģɬÄAzÀ DqÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉĬĸÀ°PÉÌ zÁªÉÆÃf UÉÆëAzÀ ®ªÀiÁt EªÀ£À ºÉÆ®zÀ PÀqÉUÉ ºÉÆÃzÁUÀ ¤ÃgÀrPÉ DVzÀÝjAzÀ ¸ÀzÀgÀ d«ÄãÀzÀ ¨sÁ«AiÀÄ°è E§âgÀÄ E½zÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrAiÀÄ°PÉÌ ºÉÆÃzÁUÀ CPÀ¸ÁävÀ PÁ®Ä eÁåj E§âgÀÄ ¤ÃgÀ°è ©zÀÄÝ ¨sÁ«AiÀÄ ¤ÃgÀÄ PÀÄrzÀÄ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ CªÀgÀ ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀ¢®è CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ £ÀÆgÀÄ vÀA|| ®ZÀÄÑ eÁzsÀªÀ ªÀAiÀiÁ 38 ªÀµÀð ¸Á|| ElÖAVºÁ¼À vÁAqÉ £ÀA 1 vÁ||f|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ UÁæ«ÄÃt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 09/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           PÀ¼ÉzÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »A¢¤AzÀ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ 10;30 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è £ÀªÀÄÆ¢¹zÀªÀÄÈvÀ C£ÁªÀÄzÉÃAiÀÄ UÀAqÀ¸ÀÄ ±ÀªÀ  ªÀAiÀiÁ 45-50 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ FUÀ 2-3 ¢ªÀ¸ÀUÀ¼À »AzÉ ¹AzÀVAiÀÄ UÀÄgÀÄPÀÄ® ±Á¯ÉAiÀÄ  ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ- PÀ®§ÄgÀV J£ï.JZï.218 gÀ¸ÉÛAiÀÄ §¸ï ¤¯ÁÝtzÀ°è ©¸À°£À vÁ¥À¢AzÁUÀ°, C£Àß,¤ÃgÀÄ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁqÀzÉ EgÀĪÀÅzÀjAzÁUÀ° ªÉÄÊvÀ£ÁVgÀÄvÁÛ£É ±ÀªÀªÀÅ ¥ÀÆwð ¨ÁwgÀÄvÀÛzÉ  ºÉÆgÀvÀÄ CªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ ªÀUÉÊgÉ EgÀÄ¢¯Áè CAvÁ ªÀgÀ¢zÁgÀ£À ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ CzÉ F §UÉÎ ¹zÀÝ¥Àà vÀAzÉ w¥ÀàtÚ ©ÃgÀUÉÆAqÀ ¸Á|| ¹AzÀV PÀ£ÀPÀ¸Á¸À §qÁªÀuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Monday, April 25, 2016

DAILY NEWS ON 25-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 25.04.2016
1) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 71/2016 PÀ®A. 279. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187     JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ 21.00 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀ£ÉÆà M§â ªÁºÀ£À ZÁ®PÀ£ÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäd PÀqɬÄAzÁ ¹AzÀV ¨ÉÊ¥Á¸ï PÀqÉUÉ vÀ£Àß ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà ªÉÃUÀªÁV CqÁØ¢rØAiÀiÁV £ÀqɸÀÄvÁÛ ºÉÆÃV ¹AzÀV gÉÆÃqÀ gÉïÉé ©æqÀÓ ¸ÀégÁeï mÁæöåPÀÖgï ±ÉÆà gÀƪÀÄ ºÀwÛgÀ JzÀÄjUÉ gÀ¸ÉÛ §¢ »rzÀÄ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl ¦ügÁå¢üAiÀÄ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄÄeÁªÀgï ªÀAiÀiÁ 60 ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ PɼÀUÉ ©½¹ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¸ÀgÀPÁj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR® ªÀiÁrzÁUÀ gÁwæ 10:00 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà ºÀĸÉãÀ¨ÁµÁ vÀAzÉ C¯Áè¨sÀPÀë ªÀÄÄeÁªÀgï, ªÀAiÀiÁ 27 ªÀµÀð, ¸ÉÖñÀ£ï ¨ÁåAPï gÉÆÃqÀ, PÀȵÁÚ £ÀUÀgÀ, «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 24.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Sunday, April 24, 2016

DAILY NEWS ON 24-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 24.04.20161) ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016 PÀ®A. 279. 338. 304(J) L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ 187     JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ 10.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ ¨ÉÆïÉgÉÆà fÃ¥À £ÀA: PÉ.J.28 JA:8488 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀAzÉ «ÃgÀ ¨sÀzÀæAiÀÄå ¸ÁܪÀgÀªÀÄoÀ ¸Á|| ¨ÉArUÉÃj UÀ°è «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ FvÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ fÃ¥À£ÀÄß gÉïÉé ¸ÉÖñÀ£ï PÀqɬÄAzÀ J¦JA¹ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ºÁUÀÆ ¤µÁ̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɹPÉÆAqÀÄ §AzÀÄ §eÁd D¬Ä¯ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ EgÀĪÀ ¦ügÁå¢üAiÀÄ ªÀÄ£ÉAiÀÄ ªÀÄÄAzÉ gÀ¸ÉÛ §¢UÉ ¤AvÀ ¦ügÁå¢üUÉ ºÁUÀÆ ±ÀPÀÄAvÀ¯Á UÀAqÀ AiÀÄ®è¥Àà £ÁdgÉ ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ E§âjUÀÆ ºÁ¬Ä¹ ©½¹ ¨Áj ¥ÉlÄÖ UÁAiÀÄ ¥Àr¹zÀÄÝ, ±ÀPÀÄAvÀ¯Á £ÁdgÉ EªÀ¼ÀÄ G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¨sÁUÀåªÀAw zÀªÁSÁ£ÉUÉ zÁR®Ä ªÀiÁrzÁUÀ 23-04-2016 gÀAzÀÄ ªÀÄÄAeÁ£É 08:30 UÀAmÉUÉ wÃjPÉÆArzÀÄÝ, ¸ÀzÀj ZÁ®PÀ ¸ÀAUÀw ¥Éưøï oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉ ºÉÆÃzÀ DgÉÆÃ¥À F §UÉÎ ²æà gÁªÀÄPÀȵÀÚ vÀAzÉ ¥ÀÄAqÀ°PÀ UÉÆqÀPÉ, ªÀAiÀiÁ 42 ªÀµÀð, GzÉÆåÃUÀ: mÉîgï, ¸ÉÖñÀ£ï ¨ÁåPï gÉÆÃqÀ §eÁd D¬Ä¯ï «Ä¯ï ºÀwÛgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAZÁj ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 74/2016 PÀ®A. 15(J), 32(3) PÀ£ÁðlPÀ C§PÁj PÁAiÉÄÝ.
         ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ 15.45 UÀAmÉUÉ ¥ÀÄAqÀ°ÃPÀ. vÀAzÉ ªÀÄ®PÀ¥Àà. ¥ÀgÀUÉÆAqÀ. ªÀAiÀiÁ-62 ªÀµÀð ¸Á||¸ÉÆêÀÄeÁ¼À F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ ¸ÀgÀPÁgÀ¢AzÀ AiÀiÁªÀzÉà C£ÀĪÀÄwAiÀÄ£ÀÄß ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C¨sÀPÁj PÁAiÉÄÝ «gÀÄzÀݪÁV vÀ£Àß ºÉÆmÉîzÀ°è C£À¢PÀÈvÀªÁV 180 JªÀiï J¯ï zÀ N®Ø lªÉj£À 10 ¥ËZÀUÀ¼ÀÄ ªÀÄvÀÄÛ ¨ÁåUÀ¥ÉÃ¥Àgï «¹Ì C£ÀÄߪÀ 180 JªÀiï J¯ï zÀ MlÄÖ 10 ¥ËZÀUÀ¼À£ÀÄß ElÄÖPÉÆAqÀÄ DgÉÆævÀj§âgÀÄ ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwÛzÁÝUÀ ¹QÌgÀÄvÁÛgÉ F §UÉÎ ¸À:vÀ J¸ï © ªÀiÁ¼ÀUÉÆAqÀ ¦ J¸ï L D®ªÉÄî ¦.J¸ï EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 23.04.2016 gÀAzÀÄ D®ªÉÄî ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

Saturday, April 23, 2016

DAILY NEWS ON 23-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 23.04.20161) EAr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 143/2016 PÀ®A. 279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
      ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016 gÀAzÀÄ 10.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°è £ÀªÀÄÆzÀÄ ªÀiÁrzÀ lA-lA ªÁºÀ£À £ÀA PÉJ/29/J/8588 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß lA-lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß EAr ªÀiÁ«£ÀºÀ½î ¦.qÀ§Æè.r. qÁA§gÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É EAr PÀqɬÄAzÀ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î PÀqÉUÉ Cw eÉÆÃj¤AzÀ ªÀÄvÀÄÛ ¤®ðPÀëöåvÀ£À¢AzÀ ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀlÄ JzÀgÀÄUÀqɬÄAzÀ CAzÀgÉ ªÀiÁ«£ÀºÀ½î PÀqɬÄAzÀ EAr PÀqÉUÉ ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ® £ÀA JªÀiï.ºÉZï/16/Jf/0161 £ÉÃzsÀÝ£ÀÄß ZÀ¯Á¬Ä¹PÉÆAqÀÄ §gÀÄwÛzÀÝ ¦gÁå¢üzÁgÀ£À ªÀÄUÀ ¸ÀAfêÀ vÀA ªÁ¸À¥Àà ©¸É ªÀAiÀiÁ 31 ªÀµÀð ¸Á||¯ÉÆÃt PÉ.r. EvÀ£À ªÉÆÃmÁgÀ ¸ÉÊPÀ®PÉÌ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr ªÀÄÄRPÉÌ JzÉUÉ PÉÊUÉ ,PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÝ®èzÉà lA-lA ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ©lÄÖ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ªÁ¸À¥Àà vÀA ©ÃªÀıÁå ©¸É ªÀAiÀiÁ 65 ªÀµÀð ¸Á||¯ÉÆÃt PÉ.r. EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016 gÀAzÀÄ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 08/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 20.04.2016 gÀAzÀÄ 19.45 UÀAmÉUÉ ªÀgÀ¢zÁgÀ¼À UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd ªÀÄrªÁ¼À¥Àà CUÀ¸ÀgÀ, ªÀAiÀiÁ: 25 ªÀµÀð FvÀ£ÀÄ MPÀÌ®ÄvÀ£ÀzÀ ¸À®ÄªÁV ¨sÀAl£ÀÆj£À PÀȶ ¥ÀwÛ£À ¨ÁåAQ£À°è 35,000/- gÀÆ ¸Á® ªÀiÁrzÀÄÝ, ¸ÀjAiÀiÁV ªÀÄ¼É ¨ÁgÀzÉà EzÀÄÝzÀjAzÀ d«Ää£À°è ¨É¼É ¸ÀjAiÀiÁV ¨ÁgÀzÉà ªÀiÁrzÀ ¸Á® vÀÄA§¯ÁUÀzÀÝjAzÀ ªÀÄvÀÄÛ PÉ®¸À ¹UÀzÀÝjAzÀ CzÀ£Éß ªÀÄ£À¹ìUÉ ºÀaÑPÉÆAqÀÄ, fêÀ£ÀzÀ°è fUÀÄ¥Éì ºÉÆA¢ ¨É¼ÉUÉ ºÉÆqÉAiÀÄĪÀ Qæ«Ä£Á±ÀPÀ ¸ÉêÀ£É ªÀiÁrzÀÄÝ, G¥ÀZÁgÀ PÀÄjvÀÄ ¹AzÀVAiÀÄ ªÀÄ£ÀUÀƽ D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR°¹zÀÄÝ, D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è UÀÄtªÀÄÄR£ÁUÀzÉà EAzÀÄ ¢: 22.04.2016 gÀAzÀÄ 04:30 WÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢gÀÄvÁÛ£É CAvÁ ªÀUÉÊgÉ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ CzÉ F §UÉÎ ²æêÀÄw CA©PÁ UÀAqÀ §¸ÀªÀgÁd CUÀ¸ÀgÀ. ¸Á: ¨sÀAl£ÀÆgÀ, vÁ:¹AzÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016 gÀAzÀÄ ¹AzÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ AiÀÄÄ.r £ÀA. 16/2016 PÀ®A. 174 ¹Dg惡.
           ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ gÁwæ 10.00 UÀAmÉ ¬ÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ ¸ÀAeÉ 05.00 UÀAmÉAiÀÄ £ÀqÀÄ«£À CªÀ¢üAiÀÄ°è EzÀgÀ°è ªÉÄÊvÀ ªÀgÀ¢zÁgÀgÀ£À vÀªÀÄä UÉÆÃ¥Á® vÀA gÁªÀÄ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ-28 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ EªÀ£ÀÄ £ÀªÀÄä vÀAzÉ FUÀ 02 wAUÀ¼À »AzÉ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ wÃjPÉÆArzÀÄÝ EzÉà ªÀiÁ£À¹PÀ¢AzÀ CqÀPÀ® UÀÄAqÀ¥Àà zÉêÀgÀ UÀÄrAiÀÄ »A¢£À ¨ÁdÄ EgÀĪÀ VqÀPÉÌ ºÀUÀ΢AzÀ HgÀ®Ä ºÁQPÉÆAqÀÄ ¸ÀwÛzÀÄÝ EªÀ£À ªÀÄgÀtzÀ°è ¨ÉÃgÉ AiÀiÁªÀÅzÉà ¸ÀA±ÀAiÀÄ EgÀĪÀÅ¢¯Áè. CAvÁ ªÀgÀ¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EgÀÄvÀÛzÉ F §UÉÎ AiÀÄ®UÀÆgÉñÀ vÀA gÁªÀÄ¥Àà zÁ¸ÀgÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À EªÀgÀÄ PÉÆlÖ ªÀgÀ¢AiÀÄ ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.


Friday, April 22, 2016

PRESS NOTE ON 22-04-2016

 ¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                   ¥Éưøï C¢üÃPÀëPÀgÀªÀgÀ PÁAiÀiÁð®AiÀÄ                                        «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¢£ÁAPÀ: 22.04.2016

¸ÀASÉå: 23/2016
CPÀæªÀÄ PÀAnæ ¦¸ÀÆÛ¯ï ªÀÄvÀÄÛ ªÀÄzÀÄÝUÀÄAqÀÄUÀ¼À ªÀ±À, 5 d£ÀgÀ §AzsÀ£À
²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä rJ¸ï¦ EAr, ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr gÀªÀgÀ £ÉÃvÀÈvÀézÀ vÀAqÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ f¯ÉèAiÀÄ EAr ºÁUÀÆ PÀ®§ÄgÀV f¯ÉèAiÀÄ C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¨sÁUÀzÀ°è 1) gÀªÉÄñÀ vÀA. ¹zÀÝ¥Àà ªÀiÁ«£ÀºÀ½î ¸Á|| PÀgÀdV vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß »gÉèÉêÀ£ÀÆgÀ ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 1-PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 3-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£Àß 2) AiÀįÁè°AUÀ @ AiÀÄ®è¥Àà vÀA. ±ÀgÀt¥Àà dªÀiÁzÁgÀ ¸Á|| ²ªÀ¥ÀÆgÀ vÁ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ FvÀ£À£ÀÄß EAUÀ¼ÀV¬ÄAzÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr CªÀ¤AzÀ 1-PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 4-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£Àß 3) ªÀÄ°èPÁdÄð£À vÀA. «oÀ×® PÀA¨ÁgÀ ¸Á|| EAr FvÀ£À£ÀÄß EAr gÉ樀 ¤¯ÁÝt ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr DvÀ¤AzÀ 2-PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 4-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£Àß 4) gÀ«ÃAzÀæ vÀA ¸ÁºÉç¯Á® PÉÆý ¸Á|| PÀgÀdV vÁ|| C¥Àd®¥ÀÆgÀ 5) ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ²gÀÆgÀ ¸Á|| gÀhļÀQ vÁ|| D¼ÀAzÀ ºÁ ªÀ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ ¸ÀzÀj E§âjUÉ CUÀgÀSÉÃqÀ PÁæ¸ï ºÀwÛgÀ zÀ¸ÀÛVj ªÀiÁr EªÀjAzÀ 4-PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 6-fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼À£Àß d¥ÀÛªÀiÁqÀ¯ÁVzÉ. ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ²gÀÆgÀ ¸Á|| gÀhļÀQ vÁ|| D¼ÀAzÀ ºÁ ªÀ|| C¥sÀd®¥ÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ ªÀÄzsÀå¥ÀæzÉñÀ¢AzÀ PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ïUÀ¼À£ÀÄß vÀAzÀÄ 25-40 ¸Á«gÀUÀ½UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ªÀÄvÀÄÛ ¥ÀPÀÌzÀ f¯ÉèAiÀÄ°è ªÀiÁgÁl ªÀiÁqÀÄwzÀÝ §UÉÎ vÀ¤SɬÄAzÀ w½zÀħA¢gÀÄvÀÛzÉ.
»ÃUÉ ¸ÀzÀj LzÀÄ d£À DgÉÆævÀjAzÀ 8 PÀAnæà ¦¸ÀÆÛ¯ï ºÁUÀÆ 17 fêÀAvÀ UÀÄAqÀÄUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. F §UÉÎ EAr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀtUÀ¼ÀÄ zÁR¯ÁV vÀ¤SÉ PÉÊPÉƼÀî¯ÁVzÉ.  
 ¸ÀzÀj DgÉÆævÀgÀ°è 1) ¸ÉÊ¥À£À¸Á§ vÀA. ºÀĸÉãÀ¸Á§ ²gÀÆgÀ FvÀ£ÀÄ 2012£Éà ¸Á°£À PÀ®§ÄgÀV f¯ÉèAiÀÄ UÀqÀUÀAa UÁæªÀÄzÀ CgÀ«AzÀ £ÀgÀÆt FvÀ£À PÉÆ¯É ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀð eÉÊ°£À°èzÀÄÝ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É ºÁUÀÆ 2) gÀ«ÃAzÀæ vÀA ¸ÁºÉç¯Á® PÉÆý FvÀ£ÀÄ 2013£Éà ¸Á°£À°è C¥ÀºÀgÀt ªÀÄvÀÄÛ ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ ¥ÀæPÀgÀtzÀ°è ¨sÁVAiÀiÁV JgÀqÀÄ ªÀµÀð eÉÊ°£À°èzÀÄÝ ©qÀÄUÀqÉAiÀiÁVgÀÄvÁÛ£É.  

¸ÀzÀj ¥ÀæPÀgÀtªÀ£ÀÄß ¨Éâü¸ÀĪÀ°è ²æà ¥Àæ¸À£Àß zÉøÁ¬Ä rJ¸ï¦ EAr G¥À-«¨sÁUÀ, ²æà ªÉAPÀmÉñÀ ªÀÄÄgÀ£Á¼À ¹¦L EAr ªÀÈvÀÛ, ²æà «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ ¹£ÀÆßgÀ ¦J¸ïL EAr oÁuÉ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ L.J.PÉÆÃmÁå¼À, ¦.PÉ.£ÁUÀgÁ¼À, JªÀiï.PÉ.qÉÆÃtÆgÀ, J.Dgï.¥ÀlÖt±ÉnÖ, ©.f.PÀëwæ, JªÀiï.J¸ï.zÁåªÀÄUÉÆüÀ, zÀvÁÛ £À®ªÀqÉ, ¥ÁAqÀÄ gÁoÉÆÃqÀ, ¸ÀAdÄ ZÀªÁít ºÁUÀÆ J¸ï.© GªÀÄgÁt gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß f¯Áè ¥ÉÆ°Ã¸ï ªÀjµÁ×¢üPÁjUÀ¼ÀÄ ±ÁèX¹ ¸ÀÆPÀÛ §ºÀĪÀiÁ£À WÉÆö¹gÀÄvÁÛgÉ.   


DAILY NEWS ON 22-04-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæluÉ
          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ
  ¢£ÁAPÀ: 22.04.20161) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 66/2016 PÀ®A. 363 L¦¹ & 12 ¥ÉÆøÉÆÌà PÁAiÉÄÝ.
          ¢£ÁAPÀ: 19.04.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmɬÄAzÀ ¢£ÁAPÀ: 19.04.2016 gÀAzÀÄ 18.00 UÀAmÉAiÀĪÀgÀUÉ  C¤Ã® vÀA/ qsÁPÀÄ gÁoÉÆÃqÀ. ¸Á|| C¯Áè¥ÀÄgÀ vÁAqÁ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ F DgÉÆævÀ£ÀÄ ¦gÁå¢AiÀÄ C¥Áæ¥ÀÛ ªÀAiÀĸÀÌ ªÀÄUÀ½UÉ AiÀiÁªÀÅzÉÆà GzÉÝñÀPÁÌV E®è¸À®èzÀÝ£ÀÄß ºÉý ¥ÀĸÀ¯Á¬Ä¹ C¥ÀºÀgÀt ªÀiÁrPÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ §UÉÎ ¦gÁå¢AiÀÄ°è £ÀªÀÄÆzÀ EzÉ F §UÉÎ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

2) ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 81/2016 PÀ®A. 323, 324, 341, 504, 506  gÉ/ªÀÅ 34 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ (1) (10) J¸ï¹/J¸ïn ¦.J PÁAiÉÄÝ-1989
          ¢£ÁAPÀ: 18.04.2016 gÀAzÀÄ 16.30 UÀAmÉUÉ 1) UÉÆëAzÀ vÀA ºÀtªÀÄAvÀ ¹zÁß¼À 2) ©üêÀÄtÚ vÀA UÀÄAqÀ¥Àà £ÁUÀÆgÀ 3. ZÀAzÀÄ vÀA ±ÀAPÀæ¥Àà ¹zÁß¼À ¸Á|| J®ègÀÆ AiÀÄ®UÀÆgÀ (eÁw-»AzÀÆ PÀëwæÃAiÀÄ) F DgÉÆævÀgÀÄ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦AiÀiÁð¢UÉ vÀgÀÄ© vÀªÀÄUÉ RaðUÉ ºÀt ¨ÉÃPÁVzÀÄÝ, PÉÆqÀÄ CAvÁ PÉýzÀÄÝ CzÀPÉÌ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ vÀ£Àß ºÀwÛgÀ FUÀ ºÀt E¯Áè £Á¼É ¨ÉÃPÁzÀgÉ PÉÆqÀÄvÉÛÃ£É CAvÁ CA¢zÀÝPÉÌ DgÉÆævÀgÀÄ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄ ªÉÄÃ¯É «£ÁPÁgÀt ¹mÁÖVzÀÄÝ C®èzÉ ¦AiÀiÁð¢AiÀÄÄ »AzÀĽzÀ eÁwUÉ (¥Àj²µÀÖ-eÁw) ¸ÉÃjzÀªÀ£ÀÄ CAvÁ w½zÀÄ-w½zÀÄ eÁw JwÛ ºÀ®Ìmï ¨ÉÊzÁr PÉʬÄAzÀ. §rUɬÄAzÀ, PÀ°è¤AzÀ ºÉÆr-§r ªÀiÁrzÀÄÝ C®èzÉ fêÀzÀ ¨sÀAiÀÄ ºÁQzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ ²ªÀ¥Àà vÀA ®PÀëöä¥Àà ¥ÁvÀæzÀ ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á|| AiÀÄ®UÀÆgÀ vÁ|| ªÀÄÄzÉÝéºÁ¼À eÁw: »AzÀÄ ZÀ®ªÁ¢ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ ¤qÀUÀÄA¢ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

3) wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 56/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹.
      ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ PÉÆæÃdgÀ £ÀA PÉJ-23 J£ï- 3932 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ §¸ÀªÀgÁd @ ªÀÄAdÄ£ÁxÀ vÀA|| ¸ÀÄgɱÀ QgÀUÀÄnÖ ¸Á|| PÀgÀ®ºÀnÖ vÁ|| CxÀt f|| ¨É¼ÀUÁ« F DgÉÆævÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ PÉÆæÃdgÀ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ PÀqɬÄAzÀ CxÀt PÀqÉUÉ ºÉÆÃUÀĪÁUÀ Cwà eÉÆÃgÁV ªÀ ¤¸Á̼Àf¬ÄAzÀ £ÀqɸÀÄvÁÛ §AzÀÄ wPÉÆÃmÁzÀ L © ¸À«ÄÃzÀ°è gÉÆÃr£À §¢UÉ £ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ºÉÆgÀl M§â C¥ÀjavÀ ºÀÄqÀUÀ CAzÁ ªÀAiÀiÁ 17 ªÀµÀð FvÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ CªÀ£À vÀ¯ÉUÉ, PÉÊ PÁ°UÉ ¨sÁj UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹ CªÀ¤UÉ ¸ÀܼÀzÀ¯Éè ªÀÄgÀt ¥Àr¹zÀÄÝ C®èzÉ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃV ¸ÀzÀj vÀ£Àß PÉÆæÃdgÀ ¥À°Ö PÉqÀ« C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁr PÉÆæÃdgÀzÀ°è PÀĽvÀ ¦gÁå¢ ºÁUÀÆ E£ÀÄß 9 d£ÀgÀÄ d£ÀjUÉ ¨sÁj ªÀ ¸ÁzÁ UÁAiÀÄ ¥ÉlÄÖ ¥Àr¹zÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ C±ÉÆÃPÀ vÀA|| zsÀgÉÃ¥Àà dªÀÄRAr ªÀAiÀiÁ 50 ªÀµÀð G: PÁé£ÀmÉPÀÖç ¸Á|| WÀl£ÀnÖ vÁ|| CxÀt EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ wPÉÆÃmÁ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

4) zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016 PÀ®A.279. 304(J) L¦¹ & 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ.
      ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ 08.30 UÀAmÉUÉ EzÀgÀ°èAiÀÄ ¦gÁå¢zÁgÀ£À ªÀÄUÀ£ÁzÀ ±ÀAPÀgÀ vÀAzÉ gÀªÉÄñÀ CAUÀr ªÀAiÀiÁ:22ªÀµÀð ¸Á:zÉêÀgÀ»¥ÀàgÀV FvÀ£ÀÄ ¢£ÁAPÀ: 20.04.2016 gÀAzÀÄ vÀªÀÄä ºÉÆ®PÉÌ ºÉÆÃV ªÀÄgÀ½ zÉêÀ»¥ÀàgÀV ¹AzÀV J£ï ºÉZï 218 ¸ÁªÀðd¤PÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ ªÉÄÃ¯É £ÀqÉAiÀÄÄvÁÛ §gÀÄwÛgÀĪÁUÀ 17.30 UÀAmÉUÉ AiÀiÁªÀÇzÉÆ ªÁºÀ£ÀzÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÁ£ÀÄ £ÀqɸÀÄwÛzÀÝ ªÁºÀ£ÀªÀ£ÀÄß Cwà eÉÆgÁV ¤®ðPÀëvÀ£À¢AzÀ £Àqɹ ¦gÁå¢üAiÀÄ ªÀÄUÀ¤UÉ ºÁ¬Ä¹ C¥ÀWÁvÀ¥Àr¹zÀÄÝ ¦gÀå¢AiÀÄ ªÀÄUÀ ±ÀAPÀgÀ EªÀ£ÀÄ ©.J¯ï.r.E D¸ÀàvÉæ «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ zÀ°è G¥ÀZÁgÀ ¥sÀ°¸ÀzÉà gÁwæ 21.00 UÀAmÉUÉ ªÀÄgÀt ºÉÆA¢zÀÄÝ DgÉÆæAiÀÄÄ ¸ÀzÀgÀ C¥ÀWÁvÀzÀ ¸ÀAUÀwAiÀÄ£ÀÄß oÁuÉUÉ w½¸ÀzÉà ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ gÀªÉÄñÀ ±ÀAPÉæ¥Àà CAUÀr ¸Á: zÉêÀgÀ »¥ÀàgÀV EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ zÉÃ.»¥ÀàgÀV ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

5) ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 69/2016 PÀ®A. 379 L¦¹ ªÀÄvÀÄÛ PÀ£ÁðlPÀ G¥À R¤d jAiÀiÁAiÀÄw ¤AiÀĪÀiÁªÀ½UÀ¼ÀÄ-1994 gÀ ¤AiÀĪÀÄ: 31[Dgï][13] ªÀÄvÀÄÛ JªÀiï.JªÀiïLDjØ PÁ¬ÄzÉ-1957 ¤AiÀĪÀÄ: 21(1).   
      ¢£ÁAPÀ: 07.04.2016 gÀAzÀÄ 17.00 UÀAmÉUÉ £ÀªÀÄÆzÀ ªÀiÁrzÀ n¥ÀàgÀ £ÀA. JªÀiï.JZï-10/gÀhÄqï-4068 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ PÁ²£ÁxÀ vÀA/ gÉêÀt¹zÀÝ CªÀgÁ¢. PÀAzÁAiÀÄ ¤jÃPÀëPÀgÀÄ ZÀqÀZÀt FvÀ£ÀÄ vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è ©üªÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAiÀÄ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß AiÀiÁªÀÅzÉà C¢üÃPÀÈvÀ ¯ÉʸÀ£ïì CxÀªÁ gÀ²Ã¢ ¥ÀqÉAiÀÄzÉ C£À¢üÃPÀÈvÀªÁV PÀ¼ÀîvÀ£À¢AzÀ ©üªÀiÁ£À¢AiÀÄ°èAiÀÄ CAzÁdÄ 5000/-gÀÆ¥Á¬Ä QªÀÄäwÛ£À CAzÁdÄ 2-1/2 ¨Áæ¸ÀzÀµÀÄÖ ªÀÄgÀ¼À£ÀÄß vÀ£Àß n¥ÀàgÀzÀ°è vÀÄA©PÉÆAqÀÄ ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ F §UÉÎ J¸ï. ¦. ²AV ¦.J¸ï.L ZÀqÀZÀt oÁuÉ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ ZÀqÀZÀt ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

6) UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 65/2016 PÀ®A. 87 PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
           ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ 15.00 UÀAmÉUÉ 1) G¸Áä£À vÀA|| C§ÄÝ®PÀjêÀÄ ¨ÁAV, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 2) ¸ÀĨÁ£À vÀA|| ¸ÀįÁÛ£À ¥ÀmÉî,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 3) §AzÉ£ÀªÁd vÀA|| C£ÀégÀ¥ÁµÁ dªÀiÁzÁgÀ, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 4) E¥Áð£À vÀA|| ªÉÄʧƧ CªÀn,  ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ CPÀðl zÀUÁð ºÀwÛgÀ 5) ¨ÁµÁ vÀA|| gÁdtÚ vÉ£Àß½î, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 6) £À©gÀ¸ÀÆ® GPÀÌ° ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 7) ºÀ¸À£À vÀA|| gÁdtÚ vÉ£Àß½î ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr 8) ªÉÄÊ£ÀÄ vÀA|| dÄ£Éâ ±ÉÃSï, ¸Á|| «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ¥ÉÃp¨ÁªÀr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä-vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ PÉJZï© PÁ®¤AiÀÄ SÁ¢æ D¸ÀàvÉæAiÀÄ ¥ÀPÀÌzÀ°è ¸ÁªÀðd¤PÀ ¸ÀܼÀzÀ°è E¹àÃlÄ J¯ÉUÀ¼À ¸ÀºÁAiÀÄ¢AzÀ ¥ÀtPÉÌ ºÀt ºÁQ CAzÀgÀ ¨ÁºÀgÀ C£ÀÄߪÀ ªÀÄ£Áß-dÆeÁl DqÀÄwÛzÁÝUÀ ¸À®PÀgÀuÉUÀ¼À ¸ÀªÉÄÃvÀ ¹QÌzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 3300/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ¸À:vÀ JA.J£ï.¹AzÀÆgÀ ¦J¸ïL(PÁ&¸ÀÄ) ¸Á|| UÉÆüÀUÀĪÀÄäl ¥Éưøï oÁuÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ UÉÆîUÀĪÀÄäeï ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.

7) §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉ UÀÄ£Éß £ÀA. 130/2016 PÀ®A. 78 (6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ.
     ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ 16.00 UÀAmÉUÉ 1) ªÉÄʧƧ vÀAzÉ ºÀ¸À£À¸Á§ PÉÆgÀ§Ä ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð ¸Á: §¸ÀªÀ£À¨ÁUÉêÁr 2] eÁ«ÃzÀ vÀAzÉ ¯Á®¸Á ªÉÆëģÀ ªÀAiÀiÁ-48 ªÀµÀð ¸Á: § ¨ÁUÉêÁr 3] ¸ÀÄgÉñÀ vÀAzÉ «ÃgÀ¨sÀzÀæ¥Àà UÀAeÁå¼À ªÀAiÀiÁ-36 ªÀµÀð ¸Á: §.¨ÁUÉêÁr 4] «dAiÀÄPÀĪÀiÁgÀ vÀAzÉ zsÀ£À¹AUï ¥ÀªÁgÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð ¸Á: gÁd£Á¼À vÁAqÁ ºÁ®ªÀ¹Û § ¨ÁUÉêÁr PÀgÉAiÀÄ ºÀwÛgÀ 5] ¸Àa£À ¸Á: «dAiÀÄ¥ÀÆgÀ 6] ªÀÄĤgÀ £ÁAiÉÆÌÃr 7] GªÉÄñÀ PÉÆÃj 8] ªÀĺÉñÀ UÀÄgÀ±ÁAvÀ¥Àà ªÀiÁ£À« ¸Á: J®ègÀÆ §.¨ÁUÉêÁr F DgÉÆævÀgÀÄ vÀªÀÄä vÀªÀÄä ¥Á¬ÄzÉUÉƸÀÌgÀ L ¦ J¯ï QæÃPÉÃl ¥ÀAzÁåªÀ½AiÀÄ°è EAzÀÄ £ÀqÉAiÀÄ°gÀĪÀ ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ¸ÉÊ£ï gÉÊdgÀì ºÁUÀÆ UÀÄdgÁvï ®AiÀÄ£Àì ¥ÀAzÀåzÀ ªÉÄïɠ CAQ ¸ÀASÉåUÀ¼À DzÁgÀzÀ ªÉÄÃ¯É ºÉÊzÀgÁ¨ÁzÀ ¸À£ï gÉÊdgÀì UÉzÀÝgÉ £ÀÆgÀPÉÌ JgÀqÀÄ £ÀÆgÀÄ UÀÄdgÁvï ®AiÀÄ£Àì UÉzÀÝgÉ £ÀÆgÀPÉÌ £ÀÆgÉʪÀvÀÄÛ PÉÆqÀĪÀ PÀgÁj£À ªÉÄÃ¯É QæPÉÃmï dÆeÁl ¨ÉnÖAUÀzÀ°è vÉÆqÀVzÁUÀ £Á®ÄÌ d£À ¹PÀÄÌ G½zÀ DgÉÆævÀgÀÄ Nr ºÉÆÃzÀ C¥ÀgÁzsÀ D PÁ®PÉÌ DgÉÆævÀjAzÀ 26,300/- gÀÆ. UÀ¼ÀÄ ºÁUÀÆ 2- ªÉÆèÉʯïUÀ¼ÀÄ ªÀ±À¥Àr¹PÉÆArzÀÄÝ EgÀÄvÀÛzÉ. F §UÉÎ ²æà J¸ï © UËqÀgÀ ¦.J¸ï.L (PÁ ¸ÀÄ) §.¨ÁUÉêÁr EªÀgÀÄ PÉÆlÖ zÀÆj£À ªÉÄÃgÉUÉ ¢£ÁAPÀ: 21.04.2016 gÀAzÀÄ §.¨ÁUÉêÁr ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVgÀÄvÀÛzÉ.