Facebook

Number of Visitors

Sunday, March 27, 2016

PRESS NOTE ON 27-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ

                                                          «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2016
¸ÀASÉå: 16/2016

¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ gÀ¸ÉÛAiÀÄ C¥ÀWÁvÀzÀ°è 6 d£ÀgÀ zÀĪÀÄðgÀt.
******

       ¢£ÁAPÀ; 27.03.2016 gÀAzÀÄ ªÀÄzsÀågÁwæ 00.30 UÀAmÉAiÀÄ ¸ÀĪÀiÁjUÉ ¯Áj £ÀA. nJ£ï28JPÉ0523 £ÉÃzÀÝgÀ ZÁ®PÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ¢AzÀ ¸ÉÆïÁ¥ÀÆgÀ PÀqÉUÉ Cwà eÉÆÃj¤AzÀ ¤¸Á̼ÀfvÀ£À¢AzÀ £ÀqɸÀÄvÀÛ ºÉÆÃwð vÁAqÁ £ÀA-2 ºÀwÛgÀ ªÀÄÄAzÉ ºÉÆÃUÀÄwÛzÀÝ ªÀÄ»ÃAzÁæ mÁæöåPÀÖgï £ÀA. JªÀiïJZï44r2817 £ÉÃzÀÝgÀ JgÀqÀÄ mÉæöÊ° EgÀĪÀ mÁæöåPÀÖgïPÉÌ »A¢¤AzÀ rQÌ ¥Àr¹ C¥ÀWÁvÀ ªÀiÁrgÀÄvÁÛ£É. ¸ÀzÀj C¥ÀWÁvÀzÀ°è 1) ªÀÄĸÀÛQªÀÄ vÀA. ¥sÀvÀÄæ ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀiÁ-30 ªÀµÀð 2) ªÀĪÀÄvÁd ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð 3) ªÉÄÊgÀÄ£À ºÀQêÀÄ ¨ÉÃUÀ ªÀAiÀiÁ-32 ªÀµÀð ªÀÄƪÀgÀÄ ¸Á|| G¥À° 4) ©PÁf gÉÆ»ÃzÁ¸À qÀªÀiÁ¼É ªÀAiÀiÁ-40 ªÀµÀð 5) «ªÀÄ® UÀA. gÉÆ»ÃzÁ¸À qÀªÀiÁ¼É ªÀAiÀiÁ-65 ªÀµÀð E§âgÀÆ ¸Á|| eÉÆÃqÀUÁAªÀ, vÁ|| ¸ÉÃ®Ä f|| ¥ÀgÀ¨sÀt 6) DgÉÆû vÀA. gÁºÀÄ® qsÁ¯É ªÀAiÀiÁ-2 ªÀµÀð ¸Á|| ªÀiÁ£ÉÆ° vÁ|| ªÀiÁ£ÀªÀvÀ, f|| ¥ÀgÀ¨sÀt gÀªÀgÀÄUÀ¼ÀÄ ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄà ªÀÄÈvÀ¥ÀnÖgÀÄvÁÛgÉ ºÁUÀÆ mÁæöåPÀÖgïzÀ°è ¥ÀæAiÀiÁt¸ÀÄwÛzÀÝ 16 d£ÀgÀÄ ¸ÁzÁ ªÀ UÀA©üÃgÀ UÁAiÀÄ ºÉÆA¢gÀÄvÁÛgÉ. ¸ÀzÀj UÁAiÀiÁ¼ÀÄUÀ¼ÀÄ f¯Áè ¸ÀPÁðj D¸ÀàvÉæAiÀÄ°è zÁR¯ÁV G¥ÀZÁgÀ ºÉÆAzÀÄwÛzÁÝgÉ. C¥ÀWÁvÀ ¥Àr¹zÀ £ÀAvÀgÀ ¯ÁjAiÀÄ£ÀÄß ¸ÀܼÀzÀ°èAiÉÄ ©lÄÖ ZÁ®PÀ£ÀÄ NrºÉÆÃVgÀÄvÁÛ£É.
  F §UÉÎ ºÉÆÃwð ¥Éưøï oÁuÉ C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 63/2016 PÀ®A. 279. 337. 338. 304(J) L¦¹ ºÁUÀÆ 187 JªÀiï.«í.PÁAiÉÄÝ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯ÁVzÀÄÝ, vÀ¤SÉAiÀÄ°ègÀÄvÀÛzÉ.

  WÀl£Á ¸ÀܼÀPÉÌ £Á£ÀÄ ¨ÉÃn PÉÆnÖzÀÄÝ, ¥Éưøï C¢üPÁjUÀ½UÉ ¸ÀÆZÀ£ÉUÀ¼À£ÀÄß ¤ÃqÀ¯ÁVzÉ.