Facebook

Number of Visitors

Sunday, March 27, 2016

PRESS NOTE ON 27-03-2016

¥ÀwæPÁ ¥ÀæPÀluÉ
                                                           «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ.
¢£ÁAPÀ: 27.03.2016

¸ÀASÉå: 15/2016

QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï zÁ½ DgÉÆæAiÀÄ §AzsÀ£À
*******
       ¢£ÁAPÀ: 26.03.2016 gÀAzÀÄ ²æîAPÁ ºÁUÀÆ EAUÉèAqÀ vÀAqÀUÀ¼À «gÀÄzÀÞ £ÀqÉAiÀÄÄwÛzÀÝ QæPÉÃmï ¥ÀAzÁåªÀ½ ªÉüÉAiÀÄ°è QæPÉÃmï ¨ÉnÖAUï £ÀqÉAiÀÄÄwÛgÀĪÀ §UÉÎ RavÀ ¨Áwä §AzÀ ªÉÄÃgÉUÉ ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ, ¹§âA¢ d£ÀgÀ ºÁUÀÆ ¥ÀAZÀgÉÆA¢UÉ «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀzÀ ²æà ¹zÉÝñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ zÁ½ ªÀiÁr DgÉÆævÀ£ÁzÀ.
     ªÁUÉñÀ vÀA. ±ÀAPÀgÀ ¥ÉÆüÀ ¸Á|| §¸ÀªÉñÀégÀ zÉêÀ¸ÁÜ£ÀzÀ ºÀwÛgÀ, C°AiÀiÁ¨ÁzÀ
       FvÀ¤UÉ §A¢ü¹ «ZÁgÀuÉ ªÀiÁqÀ¯ÁV DvÀ£ÀÄ vÀ£Àß ¥Á¬ÄzÉUÉÆøÀÌgÀ ¨ÉnÖAUï ºÀtªÀ£ÀÄß ¸ÁªÀðd¤PÀjAzÀ ¥ÀqÉzÀÄPÉÆAqÀÄ dÆeÁl DqÀĪÀ §UÉÎ w½¹zÀÄÝ, ¸ÀzÀjAiÀĪÀ¤AzÀ 1) gÉÆÃR ºÀt 30,000/- gÀÆ.UÀ¼ÀÄ. 2) MAzÀÄ ªÉÆèÉÊ¯ï ¥ÉÆãÀ C:Q 500/- gÀÆ. ªÀ±À¥Àr¹PÉƼÀî¯ÁVzÉ. ¸ÀzÀj DgÉÆævÀ£À «gÀÄzÀÞ UÁA¢üZËPÀ ¥Éưøï oÁuÉAiÀÄ°è C¥ÀgÁzsÀ ¸ÀASÉå: 109/2016 PÀ®A. 78 (6) PÀ£ÁðlPÀ ¥Éưøï PÁAiÉÄÝ. ºÁUÀÆ 66, 67 L.n PÁAiÉÄÝAiÀÄ CrAiÀÄ°è ¥ÀæPÀgÀt zÁR¯Á¹PÉÆAqÀÄ DgÉÆæAiÀÄ£ÀÄß £ÁåAiÀiÁAUÀ §AzsÀ£ÀPÉÌ M¦à¸À¯ÁVzÉ.

      ¨ÉnÖAUï ¥ÀæPÀgÀtzÀ §UÉÎ ªÀiÁ»w ¸ÀAUÀ滹 zÁ½ ªÀiÁrzÀ ²æà ¸ÀĤî PÁA§¼É ¹¦L «dAiÀÄ¥ÀÄgÀ ±ÀºÀgÀ ªÀÈvÀÛ ºÁUÀÆ ¹§âA¢ d£ÀgÁzÀ C±ÉÆÃPÀ «ÄAZÀ£Á¼À, ¦.PÉ.UÀªÁj, ªÀĺÉñÀ L£Á¥ÀÆgÀ ¸ÀzÁ²ªÀ ¥ÀÆeÁj gÀªÀgÀÄUÀ¼À PÁAiÀÄðªÀ£ÀÄß ±ÁèX¸À¯ÁVzÉ.